• image
  • image

Jasna Šulentić Begić
PRIKAZ KNJIGE

 

Tihana Škojo
Marija Kristek
Jasna Šulentić Begić
Amir Begić
Antoaneta Radočaj-Jerković
Majda Milinović
Anja Papa

Suvremeni pristupi nastavi glazbe i izvannastavnim glazbenim aktivnostima u općeobrazovnoj školi

 

Osijek: Ars academica, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, 2018, 108 str.Osijek: Ars academica, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, 2018, 108 str.

  

Monografijom Suvremeni pristupi nastavi glazbe i izvannastavnim glazbenim aktivnostima u općeobrazovnoj školi sveučilišni nastavnici Odsjeka za glazbenu umjetnost Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku žele ukazati na moguće drugačije i nove pristupe nastavi glazbe u osnovnim školama i gimnazijama

 

Monografija Suvremeni pristupi nastavi glazbe i izvannastavnim glazbenim aktivnostima u općeobrazovnoj školi objavljena je u biblioteci Ars academica 2018. godine u nakladi Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku i njezino objavljivanje financijski je potpomoglo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske Odlukom o novčanoj potpori izdavanja znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika. Autori knjige su sveučilišni nastavnici Odsjeka za glazbenu umjetnost Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku: Tihana Škojo, Marija Kristek, Jasna Šulentić Begić, Amir Begić, Antoaneta Radočaj-Jerković, Majda Milinović i Anja Papa.

  

Monografija Suvremeni pristupi nastavi glazbe i izvannastavnim glazbenim aktivnostima u općeobrazovnoj školi sadrži 108 stranica i podijeljena je na šest poglavlja: Oblikovanje samodjelotvornosti učitelja izbjegavanjem stresa i samomotiviranjem, Utjecaj naslijeđa, okoline i pravodobnog otkrivanja na razvoj glazbenih sposobnosti djece, Interkulturalna nastava glazbe, Poticanje i usmjeravanje interesa za glazbene sadržaje aktivnim, suradničkim učenjem, Integrirana nastava Glazbene kulture/umjetnosti i Geografije: Tradicijskom glazbom putujemo Hrvatskom i Specifičnosti rada s dječjim pjevačkim zborovima u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima. Također, monografija sadrži predgovor i popise literature u okviru svakog poglavlja.


Radom Oblikovanje samodjelotvornosti učitelja izbjegavanjem stresa i samomotiviranjem autorice Tihana Škojo i Marija Kristek ukazuju s aspekta pozitivne psihologije na mogućnosti izbjegavanja stresa u svrhu veće djelotvornosti učitelja, ali i povećanja njihove intrinzične motivacije. Također, na konkretnim primjerima ukazuju na modele evaluacije učitelja u svrhu poticanja njihove samoevaluacije i osnaživanja razvojnih kompetencija tijekom programa stručnih usavršavanja. U okviru rada utvrđeni su uzroci stresa nastavnika Glazbene kulture na uzorku nastavnika četiriju županija u Republici Hrvatskoj.


U radu Utjecaj naslijeđa, okoline i pravodobnog otkrivanja na razvoj glazbenih sposobnosti djece autorica Jasna Šulentić Begić prikazuje razmišljanja i rezultate istraživanja različitih autora s obzirom na pitanja što je sposobnost, što je glazbena sposobnost i mogu li se glazbene sposobnosti razviti. Također, ističe ulogu odgajatelja u predškolskim ustanovama, učitelja primarnoga obrazovanja u nižim razredima osnovne škole, voditelja dječjih pjevačkih zborova i učitelja Glazbene kulture u razvijanju glazbenih sposobnosti svih učenika i pravodobnom uočavanju glazbeno nadarenih učenika. Ujedno, autorica prikazuje i obilježja rijetko prisutnog apsolutnog sluha kao izrazitog pokazatelja muzikalnosti, no ne i nužnog uvjeta za bavljenje glazbenom djelatnošću.


Interkulturalna nastava glazbe rad je kojim autor Amir Begić ukazuje na kontinuiranu i uspješnu implementaciju interkulturalizma u nastavu brojnih europskih obrazovnih sustava. Smatra da nastava Glazbene kulture i napose Glazbene umjetnosti u nas još uvijek ne posjeduju odgojnu dimenziju koja je usmjerena na razvijanje interkulturalne kompetencije učenika te želi ukazati na potrebu za redefiniranjem predmetnih planova i programa za nastavu glazbe, a u smjeru implementacije interkulturalnih sadržaja u iste. Ukazujući na spomenute nedostatke, predlaže i jedan od mogućih modela interkulturalne nastave glazbe i to na primjeru upoznavanja španjolske flamenko glazbe.


Autorica Tihana Škojo u radu Poticanje i usmjeravanje interesa za glazbene sadržaje aktivnim, suradničkim učenjem prikazuje mogućnost primjene teorije višestruke inteligencije u nastavi Glazbene kulture i umjetnosti, naglašavajući ulogu učenika kao aktivnog, konstruktivnog sudionika nastavnog procesa. Autorica daje praktične primjere pojedinih nastavnih strategija, usklađenih s idejom Teorije višestruke inteligencije, koje mogu doprinijeti budućoj realizaciji inventivnije i modernije glazbene nastave, usklađene s potrebama suvremenog učenika i vremena.


Rad Integrirana nastava Glazbene kulture/umjetnosti i Geografije: Tradicijskom glazbom putujemo Hrvatskom autorice Jasne Šulentić Begić ukazuje na to da integrirana nastava učenicima donosi promjene u nastavnu svakodnevicu, a svaka promjena doprinosi uklanjanju zamora i monotonije te nastavu čini zanimljivijom. Rad prikazuje integriranu nastavu Glazbene kulture/umjetnosti i Geografije, tj. moguću korelaciju sadržaja navedenih predmeta, tijekom koje je moguće slušati hrvatsku tradicijsku glazbu i pjevati hrvatske tradicijske pjesme te upoznati/ponoviti geografska obilježja hrvatskih krajeva iz kojih one potječu.


Autorice Antoaneta Radočaj-Jerković, Majda Milinović i Anja Papa u radu Specifičnosti rada s dječjim pjevačkim zborovima u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima ukazuju na problematiku rada s dječjim pjevačkim zborovima mlađe i starije školske dobi u školskom i izvanškolskom okruženju, s posebnim naglaskom na sličnosti i razlike u pristupu i rezultatima aktivnosti. Također, iznesen je osvrt na organizaciju i različite oblike i postupke rada s dječjim zborom, prikazane su metode koje doprinose procesima pjevačke impostacije dječjih glasova te je naglasak rada stavljen na izbor i interpretaciju repertoara umjetničke vrijednosti, osobito skladbi koje su sastavni dio.


Monografijom Suvremeni pristupi nastavi glazbe i izvannastavnim glazbenim aktivnostima u općeobrazovnoj školi sveučilišni nastavnici Odsjeka za glazbenu umjetnost Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku žele ukazati na moguće drugačije i nove pristupe nastavi glazbe u osnovnim školama i gimnazijama. Mladi su u svoje slobodno vrijeme primarno izloženi utjecaju medija i industrije zabave te se stoga općeobrazovnoj školi nameću zahtjevi za uspostavljanjem suvremenog pristupa poučavanja i učenja. Nastava Glazbene kulture i Glazbene umjetnosti te pjevački zbor kao izvannastavna glazbena aktivnost mogu imati važan utjecaj na formiranje glazbene kulture, glazbenog ukusa i glazbenih preferencija mladih osoba. Monografija može koristiti studentima primarnog obrazovanja i učiteljima koji izvode nastavu Glazbene kulture u nižim razredima osnovne škole odnosno studentima Glazbene pedagogije i predmetnima nastavnicima Glazbene kulture i Glazbene umjetnosti te voditeljima pjevačkih zborova, tj. svima onima koji teže u mladih ljudi razvijati ljubav prema glazbi i trajnu potrebu za glazbom, bilo da je riječ samo o slušanju glazbe ili o aktivnom bavljenju glazbom.