Slider

/ Ured tajnika

Rad sa studentima: svaki radni dan od 9 do 14 sati
E - mail: tomislav.dagen@aukos.hr

Tomislav Dagen rođen je 14. studenoga 1973. u Osijeku. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2001. godine završio je dodiplomski sveučilišni studij Pravo te je stekao stručnu spremu i naziv diplomirani pravnik. Od 2002. godine zaposlen je pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Pri Ministarstvu uprave Republike Hrvatske 2004. godine položio je državno-stručni ispit za samostalnoga upravnog referenta, a pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske 2005. godine položio je pravosudni ispit. Od 15. prosinca 2007. godine radi kao tajnik Umjetničke akademije u Osijeku/Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Sudjelovao je u više međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija i skupova te je objavio više znanstvenih radova u međunarodno kategoriziranim časopisima i u zbornicima radova. Pohađao je više stručnih radionica i stručnih skupova iz znanstvenoga polja prava. Godine 2018. završio je poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Europski studiji pri Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te je stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenoga polja interdisciplinarnih društvenih znanosti.