SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

UMJETNIČKA AKADEMIJA U OSIJEKU

Raspisuje

 Natječaj za upis na

 POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ KREATIVNE TERAPIJE

SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
UMJETNIČKA AKADEMIJA U OSIJEKU

U SURADNJI S

MEDICINSKIM FAKULTETOM OSIJEK

u akademskoj godini 2017./2018.

(I.  ROK)

 

PRAVO PRIJAVE ZA UPIS imaju pristupnici/e koji imaju završen diplomski sveučilišni ili dodiplomski sveučilišni studij iz umjetničkog područja, znanstvenog područja društvenih i humanističkih znanosti, kao iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstva (npr. gluma, likovna kultura, glazba, ples, psihologija, socijalna pedagogija, socijalni rad, edukacija i rehabilitacija, pedagogija, logopedija, medicina, itd.); ostala srodna znanstvena područja i polja također će se individualno razmotriti, te odobriti uz ispunjavanje ostalih kriterija.

 

Na studiju postoje četiri smjera, te polaznik bira jedan od navedenih:

 

a.        Art terapija

b.        Terapija pokretom i plesom

c.        Muzikoterapija

d.        Dramaterapija

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

1.        Diploma – ovjerena preslika

2.        Ovjereni prijevod diplome u slučaju da je kandidat stekao kvalifikaciju izvan Republike Hrvatske

3.        Prijepisi ocjena sa svih razina studija – izvornik ili ovjerena preslika

4.        Preporuke (ako je kandidat bio uključen u bilo koji oblik terapijskog djelovanja, potrebno je priložiti pisma preporuke.)

5.        Domovnica – izvornik ili ovjerena preslika (ne starije od 6 mjeseci), za strane državljane preslika putovnice

6.        Izvadak iz matice rođenih – izvornik ili ovjerena preslika (ne starije od 6 mjeseci)

7.        Motivacijsko pismo/esej

8.        Životopis

9.        Odluku tvrtke ili ustanove o plaćanju troškova studija (ukoliko pravne osobe plaćaju troškove studija) ili osobno potpisanu izjavu (ukoliko pristupnici sami plaćaju troškove studija)

10.      presliku uplatnice u iznosu od 300,00 kn na IBAN HR4523600001102162739 (poziv na broj: 00 - pristupnikov OIB) te s naznakom: za troškove razredbenog postupka Poslijediplomskog studija.

11.      Na Natječaj se prijavljuje na propisanim obrascima koji se nalaze na mrežnoj stranici studija www.uaos.hr kao privitak tekstu Natječaja.

·               obrazac za prijavu

·               obrazac za priznavanje predmeta (ispita) u slučaju ako je kandidat u svom ranijem školovanju položio određene ispite koji su po svom sadržaju adekvatni nekome od predmeta ovog studija

 

Kompetencije koje student stječe završetkom studija:


Po uspješnom završetku studija, studenti Poslijediplomskog specijalističkog studija Kreativne terapije osposobljeni su za samostalan profesionalni angažman u primjeni različitih oblika umjetnosti (likovna, glazbena, plesna, dramska) u terapijske svrhe baziranih na principima glavnih psihoterapijskih pravaca i na načelima humanističke i razvojne psihologije te kognitivno bihevioralnih tehnika pri radu s različitim populacijama. Studenti će biti osposobljeni za rad sa zdravom i bolesnom populacijom, što uključuje rad s djecom i adolescentima s psihičkim tegobama, delikventskom populacijom, različitim dijagnostičkim kategorijama psihičkih i /ili tjelesnih poremećaja, s oboljelima od onkoloških bolesti, s oboljelima od bolesti ovisnosti, s gerijatrijskom populacijom, sa specifičnom populacijom poput osoba u kaznionicama i zatvorima i slično. 

 

BROJ UPISNIH MJESTA PO SMJERU: 12
 

POČETAK  I MJESTO IZVOĐENJA NASTAVE:  Siječanj 2018. godine, Umjetnička akademija u Osijeku i Medicinski fakultet Osijek.

 

TRAJANJE STUDIJA I VISINA ŠKOLARINE: Trajanje Poslijediplomskog specijalističkog studija Kreativne terapije je četiri semestra.
Ukupna školarina studija iznosi 60.000,00 kuna.
 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE  od 17. listopada 2017. godine završno sa 28. studenim 2017. godine u 15 sati

 

PROVJERA ZNANJA (RAZREDBENI POSTUPAK) održat će se na Umjetničkoj akademiji u Osijeku

Od 29. studenog 2017. godine do 2. prosinca 2017. godine

 

Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.

 

Prijave se dostavljaju na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Umjetnička akademija u Osijeku
Poslijediplomski specijalistički studij Kreativne terapije
Kralja Petra Svačića 1F
31 000 Osijek

 

Kontakt

Kralja Petra Svačića 1 F
HR - 31000 Osijek
tel: +385-31-253 334
fax: +385-31-253 353
e-mail: kreativne.terapije@uaos.hr


<< Nazad