Rad sa studentima: svaki radni dan od 9 do 14h.

E - mail: tomislav.dagen@uaos.hr

 

Tomislav Dagen rođen je 14. studenog 1973. u Osijeku gdje je pohađao osnovnu i srednju školu, te je 2001. godine diplomirao na Pravnom fakultetu. Od 2002. godine zaposlen je pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Pri Ministarstvu uprave 2004. godine položio je Državno-stručni ispit za samostalnog upravnog referenta, a pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske 2005. godine položio je Pravosudni ispit. Od 15. prosinca 2007. godine radi kao Tajnik Umjetničke akademije u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 2018. godine završio Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Europski studiji pri Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja interdisciplinarnih društvenih znanosti.


<< Nazad