Na temelju članka 43. Privremenog statuta Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i sukladno članku 2. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ br, 129./05.), a na prijedlog Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja Viktora Vidovića u postupku izbora u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetničke grane reprodukcija glazbe, sviranje – klavir na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, dekanica Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku objavljuje

 

NASTUPNO PREDAVANJE

 

pristupnika Natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetničke grane reprodukcija glazbe, sviranje – klavir, održat će se u srijedu 21. studenoga 2018. u 13,30 sati u dvorani br. 41, Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, Osijek.

  • Pristupnik: Viktor Vidović
  • Tema: Bachove suite za lutnju
    J. S. Bach: Gigue iz BWV 997

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom u sljedećem sastavu:

1. Doc. art. Mia Elezović, predsjednica, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

2. Red. prof. Davor Bobić, član, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

3. Izv. prof. art. Konstantin Krasnitski, član, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku.

DEKANICA

Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić

 


<< Nazad