Ovaj tjedan red.prof.art. Davor Bobi  odr ati  e nastavu prema sljede em rasporedu :

 

Srijeda , 09.sije nja 2019.

 

Polifonija , 16 sati

 

Koncept i umjetni ka praksa , 18.30 sati