Otvoren je  CEEPUS natječaj za razmjenu studenata i nastavnika

Studenti mogu dobiti stipendiju za studijski boravak u jednoj od država

sudionica CEEPUS programa za ljetni semestar 2017/2018. ili za mobilnost u

trajanju od 1-3 mjeseca sa svrhom pripreme završnog rada.

Nastavno osoblje se može prijaviti za financijsku potporu za boravak na

inozemnim visokoškolskim ustanovama u trajanju od 5 do 30 dana (za

aktivnost održavanja nastave ili za mentorstvo).

 

Prijave se podnose online na www.ceepus.info, a rok za prijavu je 30.

studenoga 2017. (uz mogućnost prijave i nakon roka).

 

Za dodatne informacije na raspolaganju je:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije - Nacionalni CEEPUS ured

(e-mail: ceepus@mobilnost.hr; tel: 01 555 7855).

Objavljen je Poziv za podnošenje projektnih prijedloga u okviru programa
Erasmus+ za 2017. godinu.
Na web stranici Agencije za mobilnost i programe EU, u Erasmus+
programskom vodiču, nalaze se detaljne informacije o pojedinim
aktivnostima i rokovima za prijavu.
Agencije za mobilnost i programe EU naknadno će objaviti službene prijavne
obrasce za pojedine aktivnosti na navedenoj web stranici.
Posebno bismo napomenuli da se za Ključnu aktivnost 1 - Mobilnost
pojedinaca u području visokog obrazovanja, prijavljuje Sveučilište
(Rektorat) za svoje sastavnice, jer ova aktivnost ne podržava samostalne
prijave sastavnica sveučilišta ili pojedinaca (studenata i djelatnika).

Vezano za Erasmus+ odlazne individualne mobilnosti (ne)nastavnog osoblja
Sveučilišta u Osijeku u akademskoj godini 2015/2016., objavljen je Prvi
dodatni natječaj za dodjelu financijskih potpora za aktivnost održavanja
nastave ili stručnog usavršavanja (u Erasmus+ programskim zemljama).

Natječaj se nalazi na web stranici

http://www.unios.hr/?g=5&i=168

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavilo je natječaj za
dodjelu financijskih potpora iz ERASMUS+ programa (Ključne Aktivnosti 1)
za individualnu mobilnost studenata Sveučilišta u Osijeku na inozemna
partnerska sveučilišta ili ustanove u akademskoj godini 2015/2016.

Tekst natječaja, upute za prijavu na natječaj i provedbu mobilnosti te
prijavni obrasci dostupni su na web stranci Sveučilišta putem izravne
poveznice:

http://www.unios.hr/?g=5&i=167
 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
oglašava 2. prijavni rok na

NATJEČAJ za
ERASMUS PROGRAM MOBIILNOSTII

za studente Sveučilišta u Osijeku

U okviru Natječaja za Erasmus mobilnost studentima se dodjeljuju
financijske potpore za studijski boravak u inozemstvu u ljetnom
semestru akad. godine 2012/2013. ili za stručnu praksu u inozemstvu

Više informacija na:
www.unios.hr/mobilnost-studenti-2012

Dodatne informacije:
erasmus@unios.hr
tel: 031/224 125

Rok za prijavu: 28. rujna 2012.

 

U okviru natječaja za Program za cjeloživotno učenje kojeg je objavila
Agencija za mobilnost i programe EU, nastavnom i nenastavnom osoblju
Sveučilišta u Osijeku dostupna je mogućnost prijave za dodjelu financijske
potpore za aktivnost "Erasmus Pripremni posjeti".

Cilj pripremnih posjeta koji se realiziraju u okviru programa Erasmus je
uspostavljanje kontakata s budućim partnerskim ustanovama i ostvarivanje
Erasmus suradnje.

U privitku se nalaze Priručnik Agencije za mobilnost, Upute za
prijavu na natječaj za Erasmus pripremne posjete, te primjerak prijavnog
obrasca.

Natječaj i ostale obavijesti nalaze se na stranicama Agencije za mobilnost
i programe EU:

http://www.mobilnost.hr/index.php?id=467


U okviru Natječaja za 2012. godinu, sljedeći rok za prijavu za Erasmus
Pripremni posjet je:

08.06.2012. (za aktivnosti koje počinju od 20. srpnja 2012.)

 

U okviru natječaja za Program za cjeloživotno učenje kojeg je objavila
Agencija za mobilnost i programe EU, nastavnom i nenastavnom osoblju
Sveučilišta u Osijeku dostupna je mogućnost prijave za dodjelu financijske
potpore za aktivnost "Erasmus Pripremni posjeti".

Cilj pripremnih posjeta koji se realiziraju u okviru programa Erasmus je
uspostavljanje kontakata s budućim partnerskim ustanovama i ostvarivanje
Erasmus suradnje.

Pripremni posjet u trajanju od 1 do 5 dana može se realizirati kroz
individualni posjet inozemnoj partnerskoj organizaciji ili kroz
sudjelovanje na kontakt seminaru kojeg organizira inozemna agencija.

Erasmus Pripremni posjet može uključivati sljedeće aktivnosti:

-Posjete visokoškolskim ustanovama zbog potpisivanja ugovora o
međuinstitucijskoj suradnji u svrhu realizacije aktivnosti u okviru
programa Erasmus (isključivo kada se ugovor s nekom ustanovom potpisuje
prvi put, ne važi za obnavljanje postojećih ugovora).
-Pokretanje Erasmus intenzivnih programa
-Posjete tvrtkama/organizacijama s ciljem stvaranja preduvjeta za
obavljanje stručne prakse / stručnog usavršavanja
-Sudjelovanje u kontakt seminarima u organizaciji inozemnih nacionalnih
agencija.

Dokumenti za Erasmus Pripremne posjete nalaze na stranicama Agencije
za mobilnost i programe EU na sljedećim poveznicama:

http://mobilnost.hr.lin6.c-a.hr/index.php?id=402

http://www.mobilnost.hr/index.php?id=133

Temeljem Natječaja za 2011., rokovi za podnošenje prijava su određeni kako
slijedi:

(1. rok: 10.01.2011.) - zatvoren

# 2. rok: 15.04.2011. - za aktivnosti koje počinju od 27. svibnja 2011.
# 3. rok: 18.07.2011. - za aktivnosti koje počinju od 29. kolovoza 2011.
# 4. rok: 19.09.2011. - za aktivnosti koje počinju od 31. listopada 2011.
# 5. rok:18.11.2011. - za aktivnosti koje počinju od 30. prosinca 2011., a
završavaju do 30. travnja 2012.

Osim online slanja prijavnog obrasca u Agenciju za mobilnost i programe
EU, sve prijave za Erasmus Pripremne posjete, da bi bile važeće, trebaju
biti ovjerene pečatom Sveučilišta (Rektorata) i imati potpis Rektorice.