Upravni odbor  ZAKLADE HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI objavio je J A V N I   N A T J E Č A J

 

Za potpomaganje sljedećih aktivnosti:

– izdavačke djelatnosti (neobjavljena djela) na području znanosti i umjetnosti,

– organiziranje znanstvenih skupova,

– razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada,

– otkup umjetnina.

Ukupna svota predviđena dvadeset prvim natječajem za potpomaganje zakladnih namjena u 2019. godini iznosi 1.000.000,00 kuna.

Pravo predlaganja projekta izdavačke djelatnosti na području znanosti i umjetnosti imaju samo registrirane nakladničke organizacije uz navođenje ukupnih troškova projekta. Uz prijedlog je potrebno priložiti najmanje jednu recenziju.

Obrazac prijavnice za natječaj i detaljne informacije o natječaju dostupne su na mrežnim stranicama Zaklade Hrvatske akademije https://zaklada-hazu.hr/

Obrazložene prijedloge treba dostaviti do 19. veljače 2019.

Cijeli tekst natječaja dostupan je na poveznici https://zaklada-hazu.hr/javni-natjecaj-zaklade-hazu-za-potpomaganje-zakladnih-namjena-u-2019/

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu.

 

Pravo podnošenja prijava na temelju ovog Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanove koje obavljaju djelatnost umjetničkog obrazovanja.
Pod pojmom „razvoja publike“ podrazumijevaju se aktivnosti koje se poduzimaju da bi se, dodatnom potporom, poticalo sudjelovanje u kulturi i umjetnosti, ispunile potrebe i interesi postojeće publike te stvorila nova publika.

Predloženi programi mogu se odnositi na sva područja kulture i umjetnosti: izvedbene i vizualne umjetnosti, književnost, kulturnu baštinu i film te programe međunarodne kulturne suradnje.
Posebna će se pozornost posvećivati interdisciplinarnim programima koji nastoje povezati kulturu i umjetnost s drugim područjima društvenog djelovanja.

Prijave na temelju ovog Poziva mogu se podnositi od 21. prosinca 2018. do 1. veljače 2019.

Sve detalje Poziva možete vidjeti na poveznici https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=21546

Izvor: Ministarstvo kulture RH

 

Veleposlanstvo SAD-a u Hrvatskoj objavilo je natječaj  „Promoting American Arts Grants Program 2019.“

 

The goal of the Embassy’s “Promoting American Arts” grants program is both to share the richness and diversity of American values with Croatians and to support cultural dialog between the American and Croatian public.  Grants are awarded to Croatian non-profit organizations and institutions for artistic and cultural performances, guest speakers/directors/performers, the rights to American works, exhibits, workshops, and art exchanges (participation at the “train the trainer” programs) that further these goals.

 

Sve detalje Poziva možete vidjeti na poveznici:https://hr.usembassy.gov/promoting-american-arts-grants-program-2019/

 

 

Europski socijalni fond objavio Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju”

 

Specifični ciljevi Poziva:

 1. Unapređenje kvalitete stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa te jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta za razvoj modela učenja kroz rad (work based learning)
 2. Omogućavanje stjecanja radnog iskustva studentima kroz povećanje zastupljenosti stručne prakse kao obveznog ili izbornog dijela studijskog programa

Financijska alokacija Poziva: 100.000.000,00 kn

EU financiranje: 100%

Najniža i najviša vrijednost potpore po projektnoj prijavi: 1.000.000,00 – 4.000.000,00 kn

 

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Upravljanje projektom
 2. Unapređenje postojećih i razvoj novih modela provedbe stručne prakse za postojeće preddiplomske, diplomske te integrirane preddiplomske i diplomske studije prema metodologiji i alatima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.
 3. Provedba stručne prakse:
 1. uspostava i/ili unapređenje rada studentskih službi koje pružaju potporu studentima (akademsko i psihološko savjetovanje, savjetovanje za razvoj karijere, studentske prakse) te pomažu studentima u postizanju kompetencija potrebnih za završavanje studija i rani razvoj karijere)
 2. organizacija i provedba stručne prakse za studente na teritoriju RH
 3. poticanje poslodavaca za uključivanje u programe stručne prakse
 1. Promidžba i vidljivost

Sve detalje Poziva možete vidjeti na poveznici:https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/razvoj-unapredenje-i-provedba-strucne-prakse-u-visokom-obrazovanju/

 

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je natječaj za potprogram Kultura programa Kreativna Europa za Potporu europskim projektima suradnje u kategorijama:

 

- manji projekti suradnje (sufinanciranje EU do 200.000,00 € / 60% projekta), rok: 11.12.2018.

-  veći projekti suradnje (sufinanciranje EU do 2.000 000,00 € / 50% projekta), rok: 11.12.2018. 

 

Na službenim stranicama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu  https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/news/call-for-proposals-support-for-european-cooperation-projects-2019_en možete pročitati natječaj u cijelosti i pronaći sve detalje natječaja, vodič za korisnike, dokumente kao i odgovarajuću prijavnicu (eForm).

 

Za sva pitanja koja se tiču sudjelovanja u potprogramu Kultura možete kontaktirati Desk Kreativne Europe pri Minisatrstvu kulture http://deskkultura.hr/hr/o-nama

 

Izvor: Ministarstvo kulture

 

Europska komisija objavila je 24. listopada 2018. Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2019. godinu

 

Poziv obuhvaća sljedeće aktivnosti:

   -  Ključna aktivnost 1 (KA1) - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

    - Ključna aktivnost 2 (KA2) - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

    - Ključna aktivnost 3 (KA3) - Podrška reformi politika

 

Više detalja o pozivu možete pronaći na poveznici http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/poziv-na-podnosenje-prijedloga-za-program-erasmus-za-2019-godinu/

Ministarstvo kulture RH objavilo "Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za "Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi", nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu"

 

Ministarstvo kulture RH objavilo je Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za 'Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi', nacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu.

Pravo podnošenja prijava na temelju ovoga Poziva imaju sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske.

Ruksak (pun) kulture je umjetničko-edukativni program vezan uz umjetnost i kulturu, a u hrvatskim vrtićima i školama provodit će ga stručnjaci različitih umjetničkih područja (književnici, likovni, kazališni, glazbeni, plesni, filmski i drugi umjetnici te studenti umjetničkih akademija ili drugih fakulteta koji pokrivaju predmetne djelatnosti) koje program Ruksak (pun) kulture uključuje.

Predloženi programi i/ili radionice trebaju pokrivati područja izvedbenih umjetnosti, vizualnu i filmsku umjetnost, književnost i kulturnu baštinu. 

Rok za prijave je do 19. listopada 2018.

Tekst poziva, propozicije natječaja i informacije o prijavi pročitajte na
: https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=21238

 

 

 

Ministarstvo kulture RH objavilo Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu
 
U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.
 
Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.
 
Prijave se podnose internetski na odgovarajućim obrascima (za svako programsko područje posebna prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna prijavnica) koji su dostupni na stranicama Ministarstva kulture: www.min-kulture.hr/prijavnice.
 
Prijave se podnose u razdoblju od 16. srpnja do 17. rujna 2018. godine.
 
Zbog posebne dinamike planiranja prijedlozi programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju prijavljuju se u dva roka: od 16. srpnja do 17. rujna 2018. godine i od 1. veljače do 15. ožujka 2019. godine. Prijave za međunarodnu kulturu suradnju koje se ne dostave u navedenim rokovima, iznimno će  se razmatrati samo ako je priložen dokaz o nemogućnosti prijave u jednom od naznačenih rokova.
 
Detalji natječaja dostupni su na poveznici https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=19961
 

 Zaklada Adris objavila Natječaj za dodjelu sredstava  za programe  - Znanje i otkrića te program Stvaralaštvo, ekologija, baština i dobrota

 

Natječaj za dodjelu sredstava Zaklade Adris objavljen je 24. svibnja 2018., a prijave su moguće do 26. lipnja 2018. do 23:59 sati. Sredstva se dodjeljuju za programe  - Znanje i otkrića te program Stvaralaštvo, ekologija, baština i dobrota.

NATJEČAJ za dodjelu sredstava Zaklade Adris odnosi se na sljedeće programe Zaklade:

• ZNANJE I OTKRIĆA: program potpore učenicima i studentima, znanstvenicima i inovatorima, znanstvenim i istraživačkim projektima
• STVARALAŠTVO, EKOLOGIJA, BAŠTINA I DOBROTA: program potpore umjetničkom stvaralaštvu i umjetnicima, projektima zaštite prirode, projektima koji pridonose zaštiti i očuvanju hrvatske izvornosti te humanitarnim projektima i pomaganju djeci bez roditelja.

Za sve programe Zaklade propisani su Opći i Posebni kriteriji za odabir.

Opći kriteriji za dodjelu sredstava:

 • kvaliteta projekta/programa i njegov doprinos ostvarenju ciljeva Zaklade
 • originalnost, stupanj inovacije i napretka
 • objektivna i transparentna financijska procjena
 • doprinos projekta/programa ukupnom razvoju društva
 • strateška važnost projekta/programa i njegova sposobnost da unaprijedi područje projekta/programa
 • ugled i postignuća institucije i/ili nositelja projekta koji predlaže dodjelu potpore
 • vrijednost ostalih prijavljenih projekata/programa.

Posebni kriteriji za dodjelu sredstava:

Za program ZNANJE I OTKRIĆA:

 • izvrsnost ‒ učenici i studenti s natprosječnim ocjenama koji su sudjelovali u znanstvenim i istraživačkim projektima, osvajali nagrade na natjecanjima, objavljivali znanstvene i stručne radove i sl.
 • izvornost i značenje projekta/programa za hrvatsku znanost i njezino promicanje u svijetu.

Za program STVARALAŠTVO, EKOLOGIJA, BAŠTINA I DOBROTA:

- za područje STVARALAŠTVO:

 • vrhunska umjetnička ostvarenja
 • originalnost projekta/programa i njegova moguća važnost za hrvatsku kulturu (prednost imaju oni koji promiču hrvatsku izvornost i stvaralaštvo te koji su deficitarni u Hrvatskoj)

- za područja EKOLOGIJA I BAŠTINA:

 • inovativnost, kvaliteta i jasnoća projekta/programa (prednost imaju oni koji su namijenjeni širem sloju ljudi, koji su laki za provedbu i razumijevanje)
 • mogućnost provedbe i konkretne koristi koje donose projekti/programi namijenjeni podizanju ekoloških standarda u lokalnim zajednicama
 • vrijednost elemenata hrvatske kulture i prirodnog okoliša te smisao njihova očuvanja/promicanja u svijetu

- za područje DOBROTA:

 • hitnost, odnosno nužnost pružanja tražene pomoći
 • materijalno i zdravstveno stanje podnositelja prijave, odnosno osobe u čije se ime prijava podnosi
 • značenje projekta/programa za ostvarivanje općedruštvene ili općekorisne svrhe
 • prednost imaju obitelji koje u zajedničkom kućanstvu imaju više djece, koje imaju lošiji socijalni status te obitelji koje imaju prebivalište i stalno borave na području od posebne državne skrbi da je podnositelj prijave, odnosno osoba u čije se ime prijava podnosi (ako prijavu podnosi treća osoba) hrvatski državljanin.

  Tekst natječaja u cijelosti pročitajte na poveznici  
  http://www.adris.hr/odnosi-s-javnoscu/zaklada-adris/natjecaji/natjecaj-2018/natjecaj-2018-2/

Ministarstvo obrazovanja, kulture, sporta, znanosti i tehnologije Japana raspisalo je natječaj za dodjelu stipendija stranim studentima za studij u Japanu (preddiplomski studiji, stručni studiji na višim tehnološkim školama, stručno usavršavanje na višim školama, (poslije)diplomski istraživački studij)

 

Veleposlanstvo Japana raspisalo je u ime Ministarstva obrazovanja,kulture, sporta, znanosti i tehnologije Japana (MEXT) natječaj za dodjelu stipendija stranim studentima za studij u Japanu (preddiplomski studiji, stručni studiji na
višim tehnološkim školama, stručno usavršavanje na višim školama, (poslije)diplomski istraživački studij).

Smjernice, prijavnice i dr. možete preuzeti na ovoj stranici.

Kandidati prijave predaju Veleposlanstvu Japana, osobno ili poštom, do petka 8. lipnja 2018. Prijave koje se šalju poštom moraju stići u veleposlanstvo do spomenutog datuma. Detalji o testiranjima nalaze se niže u nastavku.

-informativno predavanje

25. svibanj (petak) u 15:00 sati, dvorana Matice hrvatske (Matica hrvatska, Matice hrvatske 2, Zagreb)

- rok za prijavu

8. lipanj (petak) do 17:00 sati, Veleposlanstvo Japana (Boškovićeva 2, Zagreb)
*prijave koje se šalju poštom moraju stići u veleposlanstvo do 8 lipnja!

- testiranje

● pismeno testiranje - 28. lipnja (četvrtak) od 9:00 sati

mjesto: Veleposlanstvo Japana, Boškovićeva 2, Zagreb

● intervjui s komisijom - 29. lipnja (petak), raspored će se odrediti naknadno

mjesto: Veleposlanstvo Japana, Boškovićeva 2, Zagreb

Detalji natječaja dostupni su na poveznici http://www.hr.emb-japan.go.jp/hr/2018/kultura-2018-04-stipendije-vlade.html