Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

UMJETNIČKA  AKADEMIJA  U  OSIJEKU

Raspisuje

 

NATJEČAJ

 

 1. za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice u radni odnos na radno mjesto III. vrste – administrativni referent u Odsjeku pismohrane i administrativnih poslova, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Umjetničkoj akademiji u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
 2. za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste –  tehnički suradnik za informacijsku podršku, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Umjetničkoj akademiji u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Svi pristupnici trebaju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.).

 

 1. Pristupnici za natječaj pod rednim brojem 1. moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
 • srednja stručna sprema društvenog smjera
 • poznavanje rada na računalu
 • šest (6) mjeseci radnog iskustva u struci

 

 1. Pristupnici za natječaj pod rednim brojem 2. moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
 • srednja stručna sprema društvenog smjera
 • poznavanje rada na računalu
 • jedna (1) godina radnog iskustva u struci

 

Uz prijavu za natječaj pod rednim brojem 1. i 2. pristupnici su dužni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (izvornik ili ovjerena preslika svjedodžbe)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
 • elektronički zapis o podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja)

 

Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Svi pristupnici koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju i razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Umjetničke akademije u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.uaos.unios.hr. Za pristupnike koji ne pristupe pisanom testiranju i razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to preslikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu. Pristupnici koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su dostaviti dokaz o nezaposlenosti, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način im je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F, 31 000 Osijek, s naznakom „Prijava na natječaj  pod rednim brojem 1. - administrativni referent“ i „Prijava na natječaj  pod rednim brojem 2. – tehnički suradnik za informacijsku podršku

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi pristupnici bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Poslodavac zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i putem elektronske pošte.

Prijavom na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku, kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

 

TAJNIK

Tomislav Dagen, dipl. iur.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

UMJETNIČKA  AKADEMIJA  U  OSIJEKU

Raspisuje

NATJEČAJ

 

 1. za izbor i prijem za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u radni odnos na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent za knjigovodstvene evidencije, likvidaciju plaća i izdatke zaposlenika na Umjetničkoj akademiji u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (zamjena za vrijeme održavanja trudnoće i korištenja rodiljnog dopusta)

 

Svi Pristupnici trebaju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.) te ispunjavati sljedeće uvjete:

 

 • Završen preddiplomski sveučilišni studij ekonomije
 • poznavanje rada na računalu
 • radno iskustvo – 1 godina rada u struci

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti:

 

 1. životopis
 2. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (izvornik ili ovjerena preslika diplome)
 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
 4. elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja)

 

Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Svi pristupnici na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Umjetničke akademije u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.uaos.unios.hr. Za pristupnike koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju.

 

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to preslikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu. Pristupnici koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su dostaviti dokaz o nezaposlenosti te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način im je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.)

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F, 31 000 Osijek, s naznakom „Prijava na natječaj za višeg stručnog referenta“.

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

 

Poslodavac zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

 

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

TAJNIK

Tomislav Dagen, dipl. iur.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

UMJETNIČKA  AKADEMIJA  U  OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju umjetničkog suradnika i nastavnom radnom mjestu umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališne umjetnosti (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana gluma, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do povratka radnice s rodiljnog dopusta
 2. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovne umjetnosti za kolegije Ilustracija
 3. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovne umjetnosti za kolegije Grafičko pripovijedanje
 4. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja znanost o umjetnosti, znanstvena grana muzikologija i etnomuzikologija
 5. tri suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, za glazbeno teorijske predmete
 6. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja povijesti umjetnosti
 7. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovne umjetnosti, umjetničke grane grafika
 8. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja znanost o umjetnosti, znanstvena grana muzikologija i etnomuzikologija
 9. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja dizajn, za kolegije Ilustracija i dizajn, Temeljni pojmovi tiskarstva
 10. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja dizajn, za kolegije Grafički dizajn

 

 

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.- Odluka USRH i 60/15.- Odluka USRH), Statutu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statutu Umjetničke akademije u Osijeku – pročišćeni tekst i Pravilniku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta.

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 1. Natječaja obvezni su popuniti Obrazac br. 3., a pristupnici pod točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. Natječaja obvezni su popuniti Obrazac br. 7. Obrasci su objavljeni na mrežnoj stranici Umjetničke akademije u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu Akademije.

Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka, osim popisa radova i publikacija (predati u jednom (1) primjerku).  Životopis, popis radova i publikacija i njihove sažetke, te izvješće o nastavnoj, stručnoj i umjetničkoj djelatnosti dostaviti i na CD-u u Word formatu (u jednom (1) primjerku).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostavlja se u roku od trideset (30) dana za Natječaj pod točkom 1., a u roku od osam (8) dana za Natječaj pod točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. od dana objave Natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F, 31000 Osijek, s naznakom „Za natječaj – točka _ natječaja“.

T A J N I K

Tomislav Dagen, dipl. iur.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

UMJETNIČKA  AKADEMIJA  U  OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

 

 

 1. jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstveno polje edukacijsko-rehabilitacijske znanosti.

 

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. - OUSRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - O, RUSRH i 60/15. - OUSRH), Statutu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statutu Umjetničke akademije u Osijeku i Pravilniku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta.

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 1. Natječaja obvezni su popuniti Obrazac br. 7. Obrazac je objavljen na mrežnoj stranici Umjetničke akademije u Osijeku, a može se podići i u Tajništvu Akademije.

Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka, osim popisa radova i publikacija (predati u jednom (1) primjerku). Životopis, popis radova i publikacija i njihove sažetke, te izvješće o nastavnoj, stručnoj i umjetničkoj djelatnosti dostaviti i na CD-u u Word formatu (u jednom (1) primjerku).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostavlja se u roku od osam (8) dana za Natječaj pod točkom 1. od dana objave Natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F , 31000 Osijek, s naznakom „Za natječaj“.