Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

UMJETNIČKA  AKADEMIJA  U  OSIJEKU

Poništava

NATJEČAJ

 

Poništava se dio natječaja:

 

objavljenog 16. lipnja 2017. godine u „Narodnim novinama“ br. 58/17., „Zadarskom listu“, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Regionalni ured Osijek, službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora i mrežnim stranicama Umjetničke akademije u Osijeku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pod točkom 1. koji glasi:

jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju redovitog profesora i umjetničko-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetnička grana–reprodukcija glazbe (dirigiranje za predmet Zbor) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

UMJETNIČKA  AKADEMIJA  U  OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

 

 • za izbor

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz Znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstveno polje znanost o umjetnosti, znanstvena grana teatrologija i dramatologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 1. dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i umjetničko-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz Umjetničkog područja, umjetničko polje kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana gluma (glumac – lutkar), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i umjetničko-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz Umjetničkog područja, umjetničko polje likovna umjetnost, umjetnička grana slikarstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju docenta i umjetničko-nastavnom radnom mjestu docenta iz Interdisciplinarnog područja znanosti, znanstveno polje obrazovne znanosti, izborna polja Pedagogija i Glazbena umjetnost, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 4. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju docenta i umjetničko-nastavnom radnom mjestu docenta iz Umjetničkog područja, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe (pjevanje), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 5. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju višeg umjetničkog suradnika i nastavnom radnom mjestu višeg umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe (sviranje – Korepeticija), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 6. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktoranda i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz Znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14. i 127/17.)

Pristupnici Natječaja pored uvjeta propisanih člancima 43., 93., 94., 95., 97. i 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.- Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispuniti uvjete propisane člancima 187. i 198. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst i člancima 99., 105., 107. i 109. Statuta Umjetničke akademije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst te člancima 6., 9., 13., 22., 24., 26., 27., 28. i 43. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statut Umjetničke akademije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst te Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su na mrežnim stranicama Umjetničke akademije u Osijeku http://www.uaos.unios.hr/.

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 1., 2., 3., 4. i 5. Natječaja obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto, pristupnici pod točkom 6. obvezni us priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 3. – Prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto, a pristupnici pod točkom 7. Natječaja obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 5. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda. Obrasci su objavljeni na mrežnoj stranici Umjetničke akademije u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu Akademije.

 

Dokumentacija uz prijavu na Natječaj predaje se u dva (2) primjerka, osim radova (od kojih jedan originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i DOC. i PDF formatu.

Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike napredno znanje (C2).

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju  prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Prijave na Natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od trideset (30) dana od dana objave Natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F , 31000 Osijek, s naznakom „Za natječaj – točka _. natječaja“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Svi pristupnici natječaja obavještavaju se o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve  prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

 

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ broj 106/12.- pročišćeni tekst).

T A J N I K

Tomislav Dagen, dipl. iur.

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

UMJETNIČKA  AKADEMIJA  U  OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

 

Na Odsjeku za novu glazbu

 

 1. nastavnika u naslovno umjetničko-nastavno zvanje docenta za Umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe – sviranje, za klavir
 2. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika za Umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe – sviranje, za klavir
 3. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta za Umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe – sviranje, za klavir

 

Na Odsjeku za primijenjenu umjetnost

 

 1. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika za Umjetničko područje, umjetničko polje kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), grana lutkarstvo (za kolegije Oblikovanje i tehnologija lutke na Preddiplomskom sveučilišnom studiju kazališno oblikovanje i Diplomskom sveučilišnom studij oblikovanje i tehnologija lutke)
 2. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika za Umjetničko područje, umjetničko polje primijenjena umjetnost, umjetnička grana scenografija

 

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.- Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), Statutu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statutu Umjetničke akademije u Osijeku – pročišćeni tekst i Pravilniku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta.

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni popuniti Obrazac 7. objavljen na mrežnoj stranici Umjetničke akademije u Osijeku, a može se podići i u Tajništvu Akademije.

Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka, osim popisa radova i publikacija (predati u jednom (1) primjerku). Životopis, popis radova i publikacija, njihove sažetke, te izvješće o nastavnoj, stručnoj i umjetničkoj djelatnosti dostaviti i na CD-u u Word formatu (u jednom (1) primjerku).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostavlja se u roku od osam (8) dana od dana objave Natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F , 31000 Osijek, s naznakom „Za natječaj – točka _ natječaja“.