Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

AKADEMIJA  ZA  UMJETNOST  I  KULTURU  U  OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

 

 • za izbor i prijem

 

 1. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju redovitog profesora i umjetničko-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana gluma na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju umjetničkog savjetnika i nastavnom radnom mjestu umjetničkog savjetnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe (sviranje-klavir) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

 • za izbor

 

 1. jednog (1) nastavnika/nastavnice u naslovno umjetničko-nastavno zvanje docenta za Umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbesviranje, gitara
 2. jednog (1) nastavnika/nastavnice u naslovno umjetničko-nastavno zvanje docenta za Umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbedirigiranje

 

Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14. i 127/17.)

Pristupnici Natječaja pored uvjeta propisanih člancima 92., 94., 95. i 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.- Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispuniti uvjete propisane člankom 184., 186., 192. i 198. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst i člancima 90., 92., 97., 98. i 101. Statuta Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te člancima 2., 24., 26. i 44. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statut Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su na mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku http://www.uaos.unios.hr/ i http://www.unios.hr/.

Uz prijavu na Natječaj pristupnici pod točkom 1. Natječaja obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto, pristupnici pod točkom 2. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 3. – Prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto, pristupnici pod točkom 3. i 4. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7. – Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje. Obrasci su objavljeni na mrežnoj stranici Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu Akademije.

Dokumentacija uz prijavu na Natječaj predaje se u dva (2) primjerka, osim radova (od kojih jedan originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i DOC. i PDF formatu.

Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike napredno znanje (C2).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Ako netko od pristupnika iz točke 1. i 2. ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog Natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave na Natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od trideset (30) dana za Natječaj pod točkom 1. i 2., a u roku od osam (8) dana za Natječaj pod točkama 3. i 4. od dana objave Natječaja na adresu: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilište, Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F , 31000 Osijek, s naznakom „Za natječaj – točka _ natječaja“..

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Svi pristupnici Natječaja obavještavaju se o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i putem elektroničke pošte.

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ broj 106/12.- pročišćeni tekst).

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

Raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent za knjigovodstvene evidencije na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Pristupnici trebaju pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.) ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ekonomije
 • poznavanje rada na računalu
 • radno iskustvo – 1 godina rada u struci

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (izvornik ili ovjerena preslika diplome)
 • dokaz o državljanstvu
 • ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), ne starija od dana objave natječaja
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja

 

Svi pristupnici natječaju koji ispunjavaju uvjete iz Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.) i formalne uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje/razgovor s Povjerenstvom, a o mjestu i vremenu održavanja istog bit će obaviješteni putem mrežnih stanica Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - www.uaos.unios.hr. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru po pozivu, smatra se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnikom natječaja.

 

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 .

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi će pristupnici biti obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i putem elektroničke pošte.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se isključivo putem pošte u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Ulica Kralja Petra Svačića 1/F

31000 Osijek

s naznakom „prijava na natječaj, radno mjesto-viši stručni referent“.

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08. i 69/17.), na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Akademiji za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetnog natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Akademije.

 

Prava podnositelja prijave i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke mogu se vidjeti na mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljenima na poveznici:

http://www.uaos.unios.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=4640:pravo-na-pristup-informacijama&catid=47:arhiva&Itemid=847

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

Raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste –  spremačica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Pristupnici trebaju pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.) ispunjavati i sljedeći uvjet:

      - završeno osnovno obrazovanje

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:

 • životopis
 • izvornik ili ovjerena preslika svjedodžbe o završenom osnovnom obrazovanju
 • dokaz o državljanstvu
 • ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), ne starija od dana objave natječaja
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja

 

Svi pristupnici natječaju koji ispunjavaju uvjete iz Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.) i formalne uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje/razgovor s Povjerenstvom, a o mjestu i vremenu održavanja istog bit će obaviješteni putem mrežnih stanica Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - www.uaos.unios.hr. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru po pozivu, smatra se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnikom natječaja.

 

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 .

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi će pristupnici biti obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i putem elektroničke pošte.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se isključivo putem pošte u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Ulica Kralja Petra Svačića 1/F

31000 Osijek

s naznakom „prijava na natječaj, radno mjesto-spremačica“.

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08. i 69/17.), na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Akademiji za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetnog natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Akademije.

 

Prava podnositelja prijave i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke mogu se vidjeti na mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljenima na poveznici:

http://www.uaos.unios.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=4640:pravo-na-pristup-informacijama&catid=47:arhiva&Itemid=847