Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

UMJETNIČKA  AKADEMIJA  U  OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

 

Na Odsjeku za novu glazbu

 

  1. nastavnika u naslovno umjetničko-nastavno zvanje docenta za Umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe – sviranje, za klavir
  2. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika za Umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe – sviranje, za klavir
  3. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta za Umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe – sviranje, za klavir

 

Na Odsjeku za primijenjenu umjetnost

 

  1. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika za Umjetničko područje, umjetničko polje kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), grana lutkarstvo (za kolegije Oblikovanje i tehnologija lutke na Preddiplomskom sveučilišnom studiju kazališno oblikovanje i Diplomskom sveučilišnom studij oblikovanje i tehnologija lutke)
  2. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika za Umjetničko područje, umjetničko polje primijenjena umjetnost, umjetnička grana scenografija

 

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.- Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), Statutu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statutu Umjetničke akademije u Osijeku – pročišćeni tekst i Pravilniku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta.

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni popuniti Obrazac 7. objavljen na mrežnoj stranici Umjetničke akademije u Osijeku, a može se podići i u Tajništvu Akademije.

Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka, osim popisa radova i publikacija (predati u jednom (1) primjerku). Životopis, popis radova i publikacija, njihove sažetke, te izvješće o nastavnoj, stručnoj i umjetničkoj djelatnosti dostaviti i na CD-u u Word formatu (u jednom (1) primjerku).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostavlja se u roku od osam (8) dana od dana objave Natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F , 31000 Osijek, s naznakom „Za natječaj – točka _ natječaja“.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

UMJETNIČKA  AKADEMIJA  U  OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

 

  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju i umjetničko-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana gluma na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Umjetničkoj akademiji u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
  2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju docenta i umjetničko-nastavnom radnom mjestu docenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja plesna umjetnost, umjetnička grana scensko kretanja na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Umjetničkoj akademiji u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
  3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu predavača iz Interdisciplinarnog područja znanosti, polje projektni menadžment na neodređeno vrijeme na 50% radnog vremena
  4. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje višeg umjetničkog suradnika iz umjetničkog područja, umjetničkog polja likovne umjetnosti, umjetnička grana slikarstvo

 

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.- Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), Statutu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statutu Umjetničke akademije u Osijeku – pročišćeni tekst i Pravilniku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta.

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 1. i 2. Natječaja obvezni su popuniti Obrazac br. 2., pristupnici pod točkom 3. Natječaja obvezni su popuniti Obrazac br. 3., a pristupnici pod brojem 4. obvezni su popuniti Obrazac 7.. Obrasci su objavljeni na mrežnoj stranici Umjetničke akademije u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu Akademije.

Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka, osim popisa radova i publikacija (predati u jednom (1) primjerku). Životopis, popis radova i publikacija i njihove sažetke, te izvješće o nastavnoj, stručnoj i umjetničkoj djelatnosti dostaviti i na CD-u u Word formatu (u jednom (1) primjerku).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostavlja se u roku od trideset (30) dana za Natječaj pod točkom 1., 2. i 3., a u roku od osam (8) dana za Natječaj pod točkom 4. od dana objave Natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F , 31000 Osijek, s naznakom „Za natječaj – točka _ natječaja“.

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

UMJETNIČKA AKADEMIJA U OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

 

  • za izbor:

 

jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstveno polje filozofija, znanstvena grana estetika

 

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14 – Odluka -USRH i 60/15. – Odluka USRH), Statutu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statutu Umjetničke akademije u Osijeku – pročišćeni tekst i Pravilniku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta.

Uz prijavu na natječaj pristupnici Natječaja obvezni su popuniti Obrazac br. 7 i Obrazac br. 3. Obrasci su objavljeni na mrežnoj stranici Umjetničke akademije u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu Akademije.

Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka. Životopis, preslika diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju, dokaz o radnom iskustvu u struci, dokaz o izvođenju nastave i popis radova i radove treba dostaviti i na CD-u u Word formatu (u jednom (1) primjerku).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostavlja se u roku od osam (8) dana od dana objave Natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F, 31000 Osijek, s naznakom „Za natječaj – naslovni predavač“.

 

T A J N I K

 

Tomislav Dagen, dipl. iur.