Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

Raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent za knjigovodstvene evidencije na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Pristupnici trebaju pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.) ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ekonomije
 • poznavanje rada na računalu
 • radno iskustvo – 1 godina rada u struci

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (izvornik ili ovjerena preslika diplome)
 • dokaz o državljanstvu
 • ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), ne starija od dana objave natječaja
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja

 

Svi pristupnici natječaju koji ispunjavaju uvjete iz Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.) i formalne uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje/razgovor s Povjerenstvom, a o mjestu i vremenu održavanja istog bit će obaviješteni putem mrežnih stanica Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - www.uaos.unios.hr. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru po pozivu, smatra se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnikom natječaja.

 

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 .

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi će pristupnici biti obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i putem elektroničke pošte.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se isključivo putem pošte u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Ulica Kralja Petra Svačića 1/F

31000 Osijek

s naznakom „prijava na natječaj, radno mjesto-viši stručni referent“.

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08. i 69/17.), na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Akademiji za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetnog natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Akademije.

 

Prava podnositelja prijave i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke mogu se vidjeti na mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljenima na poveznici:

http://www.uaos.unios.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=4640:pravo-na-pristup-informacijama&catid=47:arhiva&Itemid=847

 

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

Raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste –  spremačica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Pristupnici trebaju pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.) ispunjavati i sljedeći uvjet:

      - završeno osnovno obrazovanje

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:

 • životopis
 • izvornik ili ovjerena preslika svjedodžbe o završenom osnovnom obrazovanju
 • dokaz o državljanstvu
 • ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), ne starija od dana objave natječaja
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja

 

Svi pristupnici natječaju koji ispunjavaju uvjete iz Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.) i formalne uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje/razgovor s Povjerenstvom, a o mjestu i vremenu održavanja istog bit će obaviješteni putem mrežnih stanica Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - www.uaos.unios.hr. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru po pozivu, smatra se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnikom natječaja.

 

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 .

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi će pristupnici biti obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i putem elektroničke pošte.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se isključivo putem pošte u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Ulica Kralja Petra Svačića 1/F

31000 Osijek

s naznakom „prijava na natječaj, radno mjesto-spremačica“.

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08. i 69/17.), na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Akademiji za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetnog natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Akademije.

 

Prava podnositelja prijave i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke mogu se vidjeti na mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljenima na poveznici:

http://www.uaos.unios.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=4640:pravo-na-pristup-informacijama&catid=47:arhiva&Itemid=847

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

AKADEMIJA  ZA  UMJETNOST  I  KULTURU  U  OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

 

 • za izbor

 

 1. tri (3) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju docenta i umjetničko-nastavnom radnom mjestu docenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti) umjetnička grana gluma (glumac-lutkar) na neodređeno vrijeme u punom radnom

 

Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14. i 127/17.)

Pristupnici Natječaja pored uvjeta propisanih člancima 94. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.- Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispuniti uvjete propisane člankom 192. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst i člancima 97. i 98. Statuta Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te člancima 2. i 24. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statut Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su na mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku http://www.uaos.unios.hr/ i http://www.unios.hr/.

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 1. Natječaja obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto. Obrasci su objavljeni na mrežnoj stranici Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu Akademije.

Dokumentacija uz prijavu na Natječaj predaje se u dva (2) primjerka, osim radova (od kojih jedan originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i DOC. i PDF formatu.

Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike napredno znanje (C2).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Ako netko od pristupnika iz točke 1. ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave na Natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od trideset (30) dana za Natječaj pod točkom 1. od dana objave Natječaja na adresu: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilište, Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F , 31000 Osijek, s naznakom „Za natječaj – docent“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Svi pristupnici Natječaja obavještavaju se o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ broj 106/12.- pročišćeni tekst).

 

DEKANICA

Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

AKADEMIJA ZA UMJETNOSTI I KULTURU U OSIJEKU

Poništava

NATJEČAJ

 

Poništava se dio natječaja:

 

Objavljenog 5. listopada 2018. godine u „Narodnim novinama“ br. 89/18., „Zadarskom listu“ i mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pod točkom 2. koja glasi:

 

 • jednog nastavnika/nastavnice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane opća ekonomija

 

DEKANICA
Prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

AKADEMIJA  ZA  UMJETNOST  I  KULTURU  U  OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

 

 • za izbor

 

 1. jednog nastavnika/nastavnice u naslovnom nastavnom zvanju umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovne umjetnosti, umjetnička grana animirani film i novi mediji

 

Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14. i 127/17.)

Pristupnici Natječaja pored uvjeta propisanih člankom  98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.- Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispuniti uvjete propisane člancima 198. i 200. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst i člankom 101. privremenog Statuta Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te člancima 26., 27. i 28. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, privremeni Statut Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su na mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku http://www.uaos.unios.hr/ i http://www.unios.hr/.

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 1. Natječaja obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7. – Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje. Obrasci su objavljeni na mrežnoj stranici Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu Akademije.

Dokumentacija uz prijavu na Natječaj predaje se u dva (2) primjerka, osim radova (od kojih jedan originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i DOC. i PDF formatu.

Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike napredno znanje (C2).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave na Natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od osam (8) dana za Natječaj pod točkama 1., od dana objave Natječaja na adresu: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilište, Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F , 31000 Osijek, s naznakom „Za natječaj – naslovni umjetnički suradnik – animirani film i novi mediji“.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Svi pristupnici Natječaja obavještavaju se o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Akademija za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Akademija za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ broj 106/12.- pročišćeni tekst).