Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

AKADEMIJA  ZA  UMJETNOST  I  KULTURU  U  OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

 

 • za izbor

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i umjetničko-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja plesna umjetnost i umjetnost pokreta, umjetnička grana scensko kretanje na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i umjetničko-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja književnost, umjetnička grana spisatelj na neodređeno vrijeme na 50% radnog vremena
 3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktoranda i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvena grana teorija i povijest književnosti na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14. i 127/17.)

Pristupnici Natječaja pored uvjeta propisanih člancima 95. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.- Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispuniti uvjete propisane člancima 192. i 196. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst i člancima 97., 98. i 99. privremenog Statuta Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te člancima 2., 24, 40. i 43. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, privremeni Statut Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su na mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku http://www.uaos.unios.hr/ i http://www.unios.hr/.

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 1. i 2. Natječaja obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto, pristupnici pod točkom 3. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 5. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda. Obrasci su objavljeni na mrežnoj stranici Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu Akademije.

Dokumentacija uz prijavu na Natječaj predaje se u dva (2) primjerka, osim radova (od kojih jedan originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i DOC. i PDF formatu.

Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike napredno znanje (C2).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Ako netko od pristupnika iz točke 1. do 3. ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave na Natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od trideset (30) dana za Natječaj pod točkama 1. do 3. od dana objave Natječaja na adresu: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilište, Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F , 31000 Osijek, s naznakom „Za natječaj – točka _ natječaja“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Svi pristupnici Natječaja obavještavaju se o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ broj 106/12.- pročišćeni tekst).

Privremena dekanica
prof.dr.sc. Helena Sablić Tomić

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

AKADEMIJA  ZA  UMJETNOST  I  KULTURU  U  OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

 

 • za izbor

 

 1. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju višeg predavača i nastavnom radnom mjestu višeg predavača iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetničke grane kompozicija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. jednog nastavnika/nastavnice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz Znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane opća ekonomija
 3. dva nastavnika/nastavnice u naslovnom umjetničko-nastavnom zvanju docenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetničke grane kompozicija
 4. jednog nastavnika/nastavnice u naslovno nastavno zvanje višeg umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe (pjevanje)
 5. dva nastavnika/nastavnice u naslovnom nastavnom zvanju umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetničke grane reprodukcija glazbe, sviranje - gitara
 6. dva nastavnika/nastavnice u naslovnom nastavnom zvanju umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetničke grane reprodukcija glazbe, sviranje – tambure
 7. jednog nastavnika/nastavnice u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetničke grane reprodukcija glazbe, sviranje - klavir
 8. dva nastavnika/nastavnice u naslovnom nastavnom zvanju umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost
 9. jednog nastavnika/nastavnice u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana gluma (glumac – lutkar)
 10. jednog suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovna umjetnost, umjetničke grane likovna pedagogija
 11. jednog suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbene umjetnosti, umjetničke grane reprodukcija glazbe, sviranje – gitara
 12. jednog suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbene umjetnosti, umjetničke grane reprodukcija glazbe, sviranje – tambure
 13. jednog suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja znanosti o umjetnosti, znanstvene grane Teorija glazbene umjetnosti

 

Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14. i 127/17.)

Pristupnici Natječaja pored uvjeta propisanih člancima 92., 97. i 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.- Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispuniti uvjete propisane člancima 187., 188., 198. i 200. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst i člancima 90., 92., 99. i 101. privremenog Statuta Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te člancima 2., 26., 41. i 44. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, privremeni Statut Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su na mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku http://www.uaos.unios.hr/ i http://www.unios.hr/.

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 1. Natječaja obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 3. – Prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto, pristupnici pod točkama 2. do 13. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7. – Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje. Obrasci su objavljeni na mrežnoj stranici Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu Akademije.

Dokumentacija uz prijavu na Natječaj predaje se u dva (2) primjerka, osim radova (od kojih jedan originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i DOC. i PDF formatu.

Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike napredno znanje (C2).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Ako netko od pristupnika iz točke 1. ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave na Natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od trideset (30) dana za Natječaj pod točkom 1., a u roku od osam (8) dana za Natječaj pod točkama 2. do 13. od dana objave Natječaja na adresu: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilište, Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F , 31000 Osijek, s naznakom „Za natječaj – točka _ natječaja“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Svi pristupnici Natječaja obavještavaju se o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ broj 106/12.- pročišćeni tekst).

T A J N I K

Tomislav Dagen, dipl. iur.

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

AKADEMIJA ZA UMJETNOSTI I KULTURU U OSIJEKU

Poništava

NATJEČAJ

 

Poništava se dio natječaja:

 

Objavljenog 25. listopada 2017. godine u „Narodnim novinama“ br. 104/17., „Zadarskom listu“ i mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku  i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pod točkom 5. koji glasi:

 

Odsjek za novu glazbu

 1. jednog nastavnika u naslovno umjetničko-nastavno zvanje docenta za Umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe, sviranje - za Gitaru

T A J N I K

Tomislav Dagen, dipl. iur.

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

AKADEMIJA ZA UMJETNOSTI I KULTURU U OSIJEKU

Poništava

NATJEČAJ

 

Poništava se dio natječaja:

 

Objavljenog 18. travnja 2018. godine u „Narodnim novinama“ br. 36/18., „Zadarskom listu“, službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek i na mrežnim stranicama Umjetničke Akademije u Osijeku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pod točkom 3. koji glasi:

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i umjetničko-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz Umjetničkog područja, umjetničko polje likovna umjetnost, umjetnička grana slikarstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

T A J N I K

Tomislav Dagen, dipl. iur.