Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

AKADEMIJA ZA UMJETNOSTI I KULTURU U OSIJEKU

Poništava

NATJEČAJ

 

Poništava se dio natječaja:

 

Objavljenog 25. listopada 2017. godine u „Narodnim novinama“ br. 104/17., „Zadarskom listu“ i mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku  i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pod točkom 5. koji glasi:

 

Odsjek za novu glazbu

 1. jednog nastavnika u naslovno umjetničko-nastavno zvanje docenta za Umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe, sviranje - za Gitaru

T A J N I K

Tomislav Dagen, dipl. iur.

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

AKADEMIJA ZA UMJETNOSTI I KULTURU U OSIJEKU

Poništava

NATJEČAJ

 

Poništava se dio natječaja:

 

Objavljenog 18. travnja 2018. godine u „Narodnim novinama“ br. 36/18., „Zadarskom listu“, službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek i na mrežnim stranicama Umjetničke Akademije u Osijeku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pod točkom 3. koji glasi:

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i umjetničko-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz Umjetničkog područja, umjetničko polje likovna umjetnost, umjetnička grana slikarstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

T A J N I K

Tomislav Dagen, dipl. iur.

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

AKADEMIJA  ZA  UMJETNOST  I  KULTURU  U  OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

 

 • za izbor

 

 1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju i umjetničko-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz Umjetničkog područja, umjetničko polje likovna umjetnosti, umjetnička grana grafika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
 3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvena grana organizacija i management na određeno vrijeme s u punom radnom vremenu (do povratka radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta)
 4. jednog nastavnika/nastavnice u naslovno nastavno zvanje višeg umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe - sviranje violine (za predmet Komorna glazba)
 5. jednog nastavnika/nastavnice u naslovnom nastavnom zvanju umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana gluma
 6. dva suradnika/suradnice u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana gluma (glumac – lutkar)

 

Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14. i 127/17.)

Pristupnici Natječaja pored uvjeta propisanih člancima 92., 95., 97. i 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.- Odluka USRH, 60/15.- Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispuniti uvjete propisane člancima 187., 188., 194., 198. i 200. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst i člancima 90., 92., 97., 99. i 101. Privremenog statuta Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te člancima 13., 26., 40. i 44. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Privremeni statut Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su na mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku http://www.uaos.unios.hr/.

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 1. Natječaja obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto, pristupnici pod točkom 2. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 4. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i odgovarajuće radno mjesto asistenta, pristupnici pod točkom 3. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 5. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i odgovarajuće radno mjesto poslijedoktoranda, pristupnici pod točkom 4., 5. i 6. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7. – Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje. Obrasci su objavljeni na mrežnoj stranici Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu Akademije.

Dokumentacija uz prijavu na Natječaj predaje se u dva (2) primjerka, osim radova (od kojih jedan originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i DOC. i PDF formatu.

Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike napredno znanje (C2).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave na Natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od trideset (30) dana za Natječaj pod točkama 1., 2. i 3., a u roku od osam (8) dana za Natječaj pod točkama 4., 5. i 6. od dana objave Natječaja na adresu: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilište, Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F , 31000 Osijek, s naznakom „Za natječaj – točka _ natječaja“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Svi pristupnici Natječaja obavještavaju se o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ broj 106/12.- pročišćeni tekst).

T A J N I K

Tomislav Dagen, dipl. iur.

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

Raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste –  spremačica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Akademiji za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

(zamjena do povratka zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta)

 

Pristupnici trebaju pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.) ispunjavati i sljedeći uvjet:

      - završeno osnovno obrazovanje

 

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:

 • životopis
 • ovjerenu presliku svjedodžbe o završenom osnovnom obrazovanju
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), ne starija od dana objave natječaja
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja

 

Svi pristupnici natječaju koji ispunjavaju uvjete iz Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.) i formalne uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje/razgovor s Povjerenstvom, a o mjestu i vremenu održavanja istog bit će obaviješteni putem mrežnih stanica Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - www.uaos.unios.hr. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru po pozivu, smatra  se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnikom natječaja.

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Svi će pristupnici biti obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i putem elektroničke pošte.

 

Prijavom na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ broj 106/12.- pročišćeni tekst) i Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se isključivo putem pošte u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F, 31000 Osijek, s naznakom „prijava na natječaj, radno mjesto-spremačica“.  

T A J N I K

Tomislav Dagen, dipl. iur.