Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
UMJETNIČKA  AKADEMIJA  U  OSIJEKU
raspisuje
NATJEČAJ

 

 • za izbor:

 

jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika

 

Pristupnici su dužni ispunjavati uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.- Odluka USRH i 60/15. - Odluka USRH), Statutu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - pročišćeni tekst, Statutu Umjetničke akademije u Osijeku - pročišćeni tekst i Pravilniku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta.

Uz prijavu na natječaj pristupnici Natječaja obvezni su popuniti Obrazac br. 7. Obrasci su objavljeni na mrežnoj stranici Umjetničke akademije u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu Akademije.

Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka. Životopis, preslika diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju, prijepis ocjena odnosno dopunska isprava o studiju i potvrda o upisanom poslijediplomskom sveučilišnom studiju (ukoliko je pristupnik upisan na poslijediplomski sveučilišni studij) treba dostaviti i na CD-u u Word formatu (u jednom (1) primjerku).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja dostavlja se u roku od osam (8) dana od dana objave Natječaja na adresu: Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F , 31000 Osijek, s naznakom „Za natječaj – naslovni asistent“.

 

T A J N I K

Tomislav Dagen, dipl. iur.

Sve informacije i obavijesti vezano za natječaj objavljen 8. studenog 2017. za radno mjesto stručni suradnik za međuinstitucijsku suradnju i mobilnost zaposlenika i studenata možete pratiti u privitku.

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

UMJETNIČKA  AKADEMIJA  U  OSIJEKU

Raspisuje

NATJEČAJ

 

 1. Za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik za međuinstitucijsku suradnju i mobilnost zaposlenika i studenata na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Umjetničkoj akademiji u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

 

I. Pristupnici natječaju pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni su ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • završen dodiplomski / integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili dodiplomski / integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ekonomije
 • poznavanje rada na računalu
 • jedna (1) godina radnog iskustva u struci

 

II. Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:

 • životopis
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (izvornik ili ovjerena preslika diplome)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)
 • elektronički zapis o podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinskog
 • osiguranje (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja)

 

Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Svi pristupnici koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju i razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja i razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Umjetničke akademije u Osijeku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.uaos.unios.hr. Za pristupnike koji ne pristupe pisanom testiranju i razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju.

 

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod

 

jednakim uvjetima. Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to preslikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu. Pristupnici koji ostvaruju prednost pri

 

zapošljavanju dužni su dostaviti dokaz o nezaposlenosti, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način im je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F, 31 000 Osijek, s naznakom „Prijava na natječaj  pod rednim brojem 1. – stručni suradnik za međuinstitucijsku suradnju i mobilnost zaposlenika i studenata“.

 

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Svi pristupnici bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

 

Poslodavac zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i putem elektronske pošte.

 

Prijavom na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku, kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

 

TAJNIK

Tomislav Dagen, dipl. iur.

Sve informacije i obavijesti vezano za natječaj objavljen 12. listopada 2017. za radno mjesto administrativni referent u Odsjeku pismohrane i administrativnih poslova možete pratiti u privitku.