Natječaj 23.9.2020.

Posted on Posted in Natječaji

KLASA: 112-02/20-02/05

URBROJ: 2158-73-01-20-48

Osijek, 18. rujna 2020.

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor

 

  1. jednog (1) nastavnika/nastavnice u naslovno umjetničko-nastavno zvanje docenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetnička grana kompozicija
  2. jednog (1) nastavnika/nastavnice u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja znanost o umjetnosti, znanstvena grana muzikologija i etnomuzikologija
  3. dva (2) nastavnika/nastavnice u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti
  4. jednog (1) nastavnika/nastavnice u naslovno nastavno zvanje višeg umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe – pjevanje na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Klavir
  5. jednog (1) nastavnika/nastavnice u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetnička grana kompozicija
  6. jednog (1) nastavnika/nastavnice u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe – pjevanje
  7. jednog (1) nastavnika/nastavnice u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetnička grana glazbena pedagogija
  8. jednog (1) suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana gluma (glumac-lutkar)
  9. jednog (1) suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe – sviranje – klavir na preddiplomskom sveučilišnom studij Žičani instrumenti, smjer Tambura na Odsjeku za instrumentalne studije
  10. jednog (1) suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja primijenjena umjetnost, umjetnička grana kostimografija

 

Pristupnici Natječaja pored uvjeta propisanih člankom 92. stavkom 2., člankom 95. stavkom 4. i 9., člankom 97. i člankom 98. stavkom 3., 8. i 9. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14 – Odluka USRH, 60/15, – Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispunjavati uvjete propisane člancima 186., 196 i 198. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst i člancima 90., 91., 92., 99. i 101. Statuta Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, te člancima 3., 4., 8., 9., 26., 27., 28., 41., 42. i 44. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statut Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, te Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su na mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu  Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku http://www.uaos.unios.hr/ i http://www.unios.hr/.

 

Uz prijavu za natječaj pristupnici Natječaja pod točkom 1. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7. – Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno nastavno i suradničko zvanje i Obrascu br. 2. – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto. Pristupnici Natječaja pod točkom 2., 3., 4., 5., 6 i 7. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7. – Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno nastavno i suradničko zvanje i Obrascu br. 3. – Prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto. Pristupnici Natječaja pod točkom 8., 9. i 10. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7. – Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno nastavno i suradničko zvanje i Obrascu br. 4. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i radno mjesto asistenta. Obrasci su objavljeni na mrežnoj stranici Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a može se podići i u Tajništvu Akademije.

Dokumentacija uz prijavu na Natječaj predaje se u dva (2) primjerka, osim radova (od kojih jedan originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u DOC. i PDF formatu.

Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike napredno znanje (C2).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijave na Natječaj pod točkama 1. – 10. s dokumentacijom podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave Natječaja na adresu: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F, 31000 Osijek, s naznakom „Točka _. natječaja –docent/predavač/viši umjetnički suradnik/umjetnički suradnik/asistent.“

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku objavit će odluku Vijeća Akademije o izboru zaposlenika/zaposlenice na mrežnim stranicama http://www.uaos.unios.hr/ najkasnije u roku od osam (8) dana od dana njihova donošenja te uz prethodnu suglasnost izabranih pristupnika objaviti profesionalni životopis.

Svi pristupnici Natječaja obavještavaju se o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Akademija za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Prijavom na ovaj Natječaj kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Svi pristupnici Natječaja moraju u natječajnoj dokumentaciji dostaviti potpisani obrazac Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu natječaja koja je objavljena na mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Poveznica Akademije na kojoj je navedeni Obrazac je http://www.uaos.unios.hr/wp-content/uploads/2019/08/PRIVOLA.docx , a može se podići i u Tajništvu Akademije. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

Podijeli...