Natječaj 9.10.2019. – obavijest pristupnicima natječaja – rang lista kandidata – rezultat natječaja

Posted on Posted in Natječaji

„AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU“
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

raspisuje
NATJEČAJ

– za izbor i prijem
1. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
2. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovne umjetnosti, umjetnička grana grafika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za vrijeme mirovanja radnog odnosa)
– za izbor
3. jednog (1) nastavnika/nastavnice u naslovnom nastavnom zvanju umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja primijenjena umjetnost, umjetnička grana scenografija na Odsjeku za kreativne tehnologije
4. jednog (1) suradnika/suradnice u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja primijenjena umjetnost na Odsjeku za kreativne tehnologije

Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14. i 127/17.).
Pristupnici Natječaja pored uvjeta propisanih člancima 92., 97. i 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04.,
02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.- Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispuniti uvjete propisane člancima 186., 192., 196. i 198.
Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst i člancima 91., 92., 98., 99. i 101. Statuta Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, te člancima 3., 8., 9., 12., 26.,
40. i 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statut Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, te Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su na mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku http://www.uaos.unios.hr/ i http://www.unios.hr/ .
Uz prijavu na natječaj pristupnici Natječaja pod točkama 1. i 2. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 4. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje
asistenta i suradničko radno mjesto asistenta, pristupnici pod točkama 3. i 4. Natječaja obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7. – Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje. Obrasci su objavljeni na mrežnoj stranici Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu Akademije. Dokumentacija uz prijavu na Natječaj predaje se u dva (2) primjerka, osim radova (od kojih jedan originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u DOC. i PDF formatu.
Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike napredno znanje (C2).
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.
Ako netko od pristupnika iz točke 1. i 2. ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima
dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe, te
dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Prijave na Natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od trideset (30) dana za Natječaj pod točkama 1. i 2., a u roku od osam (8) dana za Natječaj pod točkama 3. i 4. od dana objave
Natječaja na adresu: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F, 31000 Osijek, s naznakom „Točka _natječaja“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Svi pristupnici Natječaja obavještavaju se o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.
Akademija za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.
Prijavom na ovaj Natječaj kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima
koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom
kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
Svi pristupnici Natječaja moraju u natječajnoj dokumentaciji dostaviti potpisani obrazac Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu natječaja koja je objavljena na mrežnim
stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Poveznica Akademije na kojoj je navedeni Obrazac je http://www.uaos.unios.hr/wp-
content/uploads/2019/08/PRIVOLA.docx, a može se podići i u Tajništvu Akademije.

Natječaj AUKOS 9.10.2019.

 

 

OBAVIJEST PRISTUPNICIMA NATJEČAJA ZA

za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto

I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta

iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo

na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

Usmeni intervju i motivacijski razgovor sa Stručnim povjerenstvom bit će održan u četvrtak 21. studenoga 2019. godine s početkom u 12,00 sati u sobi za sastanke, potkrovlje Dekanata Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F, Osijek.

Stručno Povjerenstvo utvrdilo je listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te se na pozivaju usmeni intervju i motivacijski razgovor sljedeći kandidati:

 

Red. broj Ime i prezime kandidata
1. Claudia Vencel, magistra prava
2. Tomislav Nedić, magistar prava
3. Ivana Vinko, diplomirana pravnica
4. Ivan Mokriš, magistar prava
5. Ines Alpeza, magistra prava
6. Ana Roksandić, magistra prava
7. Marijana Šego, diplomirana pravnica
8. Ana-Marija Ravnjak, magistra prava
9. Jovan Vlaović, magistar prava

Stručno povjerenstvo

 


Obavijest - rang lista za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta
iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

Obavijest - Rang lista kandidata - I. i II. razina - asistent pravo 2019
Obavijest - rang lista za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta
iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovne umjetnosti, umjetnička grana grafika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu 
(zamjena za vrijeme mirovanja radnog odnosa)

Obavijest - Rang lista kandidata - I. i II. razina - asistent grafika - određeno 2019.Rezultati natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Akademiji za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

Po završetku natječaja objavljenog 9. listopada 2019. godine izabran je sljedeći pristupnik:

Tomislav Nedić izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Akademiji za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Podijeli...