Natječaj 9.10.2019.

Objavljeno: Posted in Natječaji

„AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU“
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

raspisuje
NATJEČAJ

– za izbor i prijem
1. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
2. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovne umjetnosti, umjetnička grana grafika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za vrijeme mirovanja radnog odnosa)
– za izbor
3. jednog (1) nastavnika/nastavnice u naslovnom nastavnom zvanju umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja primijenjena umjetnost, umjetnička grana scenografija na Odsjeku za kreativne tehnologije
4. jednog (1) suradnika/suradnice u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja primijenjena umjetnost na Odsjeku za kreativne tehnologije

Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14. i 127/17.).
Pristupnici Natječaja pored uvjeta propisanih člancima 92., 97. i 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04.,
02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.- Odluka USRH, 60/15.-Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispuniti uvjete propisane člancima 186., 192., 196. i 198.
Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst i člancima 91., 92., 98., 99. i 101. Statuta Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, te člancima 3., 8., 9., 12., 26.,
40. i 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statut Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, te Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su na mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku http://www.uaos.unios.hr/ i http://www.unios.hr/ .
Uz prijavu na natječaj pristupnici Natječaja pod točkama 1. i 2. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 4. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje
asistenta i suradničko radno mjesto asistenta, pristupnici pod točkama 3. i 4. Natječaja obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7. – Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje. Obrasci su objavljeni na mrežnoj stranici Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja
Strossmayera u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu Akademije. Dokumentacija uz prijavu na Natječaj predaje se u dva (2) primjerka, osim radova (od kojih jedan originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u DOC. i PDF formatu.
Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike napredno znanje (C2).
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.
Ako netko od pristupnika iz točke 1. i 2. ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima
dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe, te
dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Prijave na Natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od trideset (30) dana za Natječaj pod točkama 1. i 2., a u roku od osam (8) dana za Natječaj pod točkama 3. i 4. od dana objave
Natječaja na adresu: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F, 31000 Osijek, s naznakom „Točka _natječaja“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Svi pristupnici Natječaja obavještavaju se o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.
Akademija za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.
Prijavom na ovaj Natječaj kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima
koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom
kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
Svi pristupnici Natječaja moraju u natječajnoj dokumentaciji dostaviti potpisani obrazac Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu natječaja koja je objavljena na mrežnim
stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Poveznica Akademije na kojoj je navedeni Obrazac je http://www.uaos.unios.hr/wp-
content/uploads/2019/08/PRIVOLA.docx, a može se podići i u Tajništvu Akademije.

Natječaj AUKOS 9.10.2019.