/ Strateške smjernice

STRATEŠKE SMJERNICE ZA RAZVOJ ODRŽIVOSTI U UMJETNOSTI I KULTURI
AKADEMIJE ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU (2023.-2030.)

Strateške smjernice za razvoj održivosti u umjetnosti i kulturi na Akademiji za umjetnost i kulturu Sveučilišta J. J. Strosmayera od 2023. – 2030. godine dio su dokumenta Strategije razvoja Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku te ovjeravaju nakanu institucije spram provedbe nastavnih i drugih edukacijskih procesa te kontinuiranog razvoja umjetničkih i znanstvenih projekata u području održivosti u umjetnosti i kulturi te njezinu koherentnost i učinkovitost.
Akademija će osigurati akademsko vodstvo, smjer i naglasak na poticanje održivosti kulture i umjetnosti kao i održivosti u kulturi i umjetnosti kroz podučavanje i učenje, istraživanje, poslovnu strategiju, umjetničke i kulturne prakse, implementirajući u rečeno i dosege iz područja novih tehnologija.
Pretpostavlja se i aktivna suradnja ovoga sektora sa širom društvenom zajednicom, i lokalno i regionalno, posebice sa školama, umjetničkim i kulturnim institucijama, udrugama, gospodarstvenicima, IT stručnjacima, inovatorima i sl.
Prodekan za razvoj održivosti u umjetnosti i kulturi koordinator je Povjerenstva za razvoj održivost na Akademiji, a koordinator i članovi tima poticat će studente i zaposlenike Akademije na aktivno djelovanje u područjima održive prakse i ponašanja, dijeljenja znanja i implementiranje najboljih kulturnih i umjetničkih praksi u aktivnosti Akademije, a u skladu s ciljevima održivog razvoja UN-a (SDG, Agenda 2030) i aktima Akademije.

Prema AGENDI 2030 Ujedinjenih naroda i 17 globalno postavljenih ciljeva održivog razvoja, izdvajamo smjernice koje se prepoznaju u dosadašnjem radu Akademije te ih je moguće inkorporirati i u daljnji rad kako u znanstvenom tako i u umjetničkom dijelu:

a) doprinos promicanju zaštite ljudskih prava;
b) doprinos promicanju ravnopravnosti spolova i suzbijanju spolne diskriminacije;
c) doprinos zdravijem životnom stilu svih generacija;
d) doprinos uključivom i kvalitetnom obrazovanju te promociji mogućnosti cjeloživotnog učenja;
e) gradove i naselja (lokalnu zajednicu) umjetničkim i kulturnim praksama učiniti inkluzivnim, sigurnim, prilagodljivim i održivim;
f) doprinos zaštititi, uspostavi i promociji održivog korištenja kopnenih ekosustava (posebice šume, vode i tla);
g) doprinos promociji miroljubivog i inkluzivnog društva za održivi razvoj (posebice osoba s invaliditetom, nacionalnih i dr. manjina);
h) doprinos zelenoj tranziciji (npr. podizanje svijesti o klimatskim promjenama, inovativni načini
provođenja programa sa smanjenim ugljičnim otiskom, itd.);
i)doprinos digitalnoj tranziciji (npr. izdavanje e-knjiga, digitalizacija sadržaja, proizvodnja videoigara, itd.).

Iz povezanosti strateškog okvira Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. i ciljeva održivog razvoja programa UN-a za održiv razvoj do 2030. u strateškim smjernicama za razvoj održivosti u umjetnosti i kulturi Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku od 2023. do 2030. godine prepoznajemo odgovarajuće razvojne strategije te nacionalne i globalne smjernice održivog razvoja koje ugrađujemo i u ovaj dokument:

a) razvoj znanstvenih područja koja proučavaju nacionalnu baštinu i teme bitne za nacionalni identitet;
b) s obzirom na društvene promjene izazvane gospodarskim i tehnološkim postignućima, osiguravati veću potporu temeljnim, kao i interdisciplinarnim istraživanjima te digitalnoj transformaciji u znanosti;
c) istraživanje, valorizacija i prezentacija kulturne i prirodne baštine, gastronomske i enološke ponude u sklopu održivog turizma i regionalnog razvoja
d) poticati istraživanja održivosti u području kulture i umjetničkog stvaralaštva
e) istraživanje, prezentacija i ekonomsko vrednovanje kulturne, povijesne i umjetničke baštine
f) ulaganje u odgovarajuće sektore kulturne i kreativne industrije
g) razvoj medija i medijske pismenosti.

Ciljeve koje si postavljamo ovim strateškim smjernicama nastojat ćemo ostvariti prije svega sinergijom studenata i nastavnika Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, kao i dvosmjernom suradnjom sa širom lokalnom i regionalnom zajednicom, institucijama iz područja kulture i umjetnosti te gospodarskim sektorom. Suradnju na europskoj i svjetskoj razini podupirat ćemo ponajprije partnerstvima na znanstvenim projektima, studentskoj i mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja kao i organizacijama i suorganizacijama različitih umjetničkih projekata, festivala i sl.