/ URED TAJNIKA

dr.sc. Tomislav Dagen, dipl. iur. - tajnik

Rad sa studentima: svaki radni dan od 9 do 14h.
E - mail: tomislav.dagen@uaos.hr


Tomislav Dagen rođen je 14. studenog 1973. u Osijeku. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2001. godine završio dodiplomski sveučilišni studij Prava, te je stekao stručnu spremu i naziv Diplomirani pravnik. Od 2002. godine zaposlen je pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Pri Ministarstvu uprave Republike Hrvatske 2004. godine položio je Državno-stručni ispit za samostalnog upravnog referenta, a pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske 2005. godine položio je Pravosudni ispit. Od 15. prosinca 2007. godine radi kao Tajnik Umjetničke akademije u Osijeku/Akademije za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Sudjelovao je u više međunarodnih znanstvenih/stručnih konferencija i skupova, te je objavio više znanstvenih radova u međunarodno kategoriziranim časopisima i u Zbornicima radova. Pohađao više stručnih radionica i stručnih skupova iz znanstvenog polja prava. Godine 2018. završio Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Europski studiji pri Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja interdisciplinarnih društvenih znanosti.

Dokumenti
Slider