• image
  • image

Ewa Wojciak
(S poljskog preveo Jasmin Novljaković)

 

Dužnosti glumca

 

Glumac je dužan biti pjesnik slobode, anarhist, čuvar tradicije Prometeja i prvih buntovnika, tragač i branitelj ljudskih prava

 

Ewa Wojciak, foto: http://teatrnanoweczasy.plEwa Wojciak, foto: http://teatrnanoweczasy.pl 

 

Glumac – biće obdareno posebnim intenzitetom duha – što trebamo razumjeti kao strast u borbi za prava i smisao postojanja čovjeka te kao ljubav prema životu koja se time što je aktivnost, pokret i prostor slobode suprotstavlja apatiji smrti.


Glumac svojim naporom treba probuditi u ljudima uspavane i zaboravljene čežnje i nemire. Treba poput glazbe buditi tajanstvene ritmove u tijelu, dajući istovremeno hranu razumu: razmatrajući, pitajući, buneći se.


Glumac ima zadatak vraćati čovjeku njegovu transcedenciju – njegovo pravo na tajnu i poeziju. Dužan je stvarati sliku čovjekove obveze prelaženja materijalnog i biologizma postojanja, dužan je osvještavati pobjede nad ropskim služenjem materijalizmu i povijesnoj konkretnosti, d u ž a n   j e   b i t i   p j e s n i k   s l o b o d e.


D u ž a n   j e   b i t i   a n a r h i s t, dužan je biti ljubitelj slobode, dužan je biti idolopoklonik slobode. Nedostižne u životu, neshvatljive za graditelje društva, opasne za čuvare ropstva.


Zadatak glumca – pozivati na borbu „do smrti“, najpoštovanije dogme koje reguliraju čovjekov život, najtrajnija prava, najsurovije presude znanosti, bezobzirnost doktrina, tupost tirana, svako zarobljavanje.


Zadatak glumca je s a č u v a t i   t r a d i c i j u Prometeja, prvih buntovnika, ali isto tako i tradiciju Kristove ljubavi, kao i pamćenje na savršenost askeze, i ljepotu praznika i karnevala. Dakle, njegova vještina mora se izražavati u talentu prema količini i veličini djelovanja. Da probudi u ljudima pamćenje na izgubljene prostore života, na nebrojenu mogućnost izbora, na duhovnu i fizičku slobodu.


Dakle, g l u m a c   j e   t r a g a č   i   b r a n i t e l j   l j u d s k i h   p r a v a, njihov pjesnik – u čemu je sličniji onima koji su u to ime davali život, koje su palili na trgovima pobjede, a i do onih koji su u činu očaja pucali u dželate ovih prava.


Glumac je revolucionar i takva je njegova motivacija.


Glumac može biti samo čovjek koji se rodio kao buntovnik.


Čovjek koji razumije svoj život kao obavezu misaone aktivnosti, kao težnju za duhovnom veličinom.


Čovjek, koji voli život i želi tu ljubav prenijeti drugima.


Tražeći sredstva izričaja shvaća to kao ekspresiju duhovnih bogatstava, što za njega označava obavezu stalnog širenja vlastitog znanja, razumijevanja i osjećanja.


Učiti, upoznavati i boriti se.


Tehnika mora biti posljedica. (1980)