• image
  • image

Doc. dr. sc. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PRIKAZ KNJIGE

 

Radočaj-Jerković, Antoaneta
Pjevanje u nastavi glazbe
Osijek: Ars academica, UAOS, 2017, 180 str. 

 

Naslovnica knjige "Pjevanje u nastavi", izvor: PromoNaslovnica knjige "Pjevanje u nastavi", izvor: Promo

 

Knjiga Pjevanje u nastavi glazbe predstavlja originalan doprinos razvoju pjevanja, glazbene pedagogije u cjelini te pedagogije u širem smislu te će zasigurno doprinijeti unaprjeđenju pjevanja u razredu u nastavi Glazbene kulture, ali i u pjevačkom zboru

 

Knjiga Pjevanje u nastavi glazbe objavljena je u biblioteci Ars academica 2017. godine u nakladi Umjetničke akademije u Osijeku i njezino objavljivanje odobrio je Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Autorica knjige prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković je dirigentica, glazbena pedagoginja i pjevačica koja je zaposlena kao sveučilišna profesorica na Odsjeku za glazbenu umjetnost Umjetničke akademije u Osijeku. Diplomirala je glazbenu kulturu i solo-pjevanje, magistrirala glazbenu pedagogiju te doktorirala pedagogiju. Sa sedamnaest godina profesionalno ulazi u svijet zborske glazbe i od tada do danas radi kao dirigentica i umjetnička voditeljica više pjevačkih zborova. Kao dirigentica i vokalni pedagog osvojila je preko trideset nagrada na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima i ostvarila mnoga koncertna gostovanja u Hrvatskoj, u brojnim europskim državama te Kanadi, Kini, Sjedinjenim Američkim Državama i Australiji. S obzirom na sve navedeno ova je knjiga rezultat iznimnog iskustva i neupitne kompetencije autorice.


Knjiga Pjevanje u nastavi glazbe sadrži 180 stranica i podijeljena je na sedam poglavlja: Uvod, Povijesni pregled položaja pjevanja u nastavi glazbe, Karakteristike dječjeg pjevačkog glasa, Pjevanje u nastavi glazbe, Pjesme u nastavi glazbe, Kategorizacija pjesama u nastavi glazbe i Zaključak. Također, knjiga sadrži predgovor, popise literature, primjera, tablica, slika i grafikona te bilješku o autorici.

 

U predgovoru autorica objašnjava da je knjiga nastala uslijed njezinog višegodišnjeg interesa za pjevanje kao jedne od temeljnih aktivnosti u nastavi glazbe. Istražujući pjevanje u školskom okruženju u okviru redovne nastave Glazbene kulture i izvannastavnih aktivnosti utvrdila je da se u hrvatskoj glazbeno-pedagoškoj literaturi istraživanju pjevanja u nastavi do sada nije pridavala veća značajnost. Pjevanje u nastavi glazbe tretiralo se kao aktivnost koja se relativno lako izvodi te se smatralo kako je nije potrebno posebno metodički i umjetnički elaborirati. U metodičkom smislu, više se pažnje posvećivalo pjesmama nego aktivnosti te je takav pristup doveo do pojave dominacije sredstva nad ciljem, odnosno pjesme nad pjevanjem. Također, pjevanje u školi tretiralo se u funkciji razvijanja intonacijskih i ritamskih sposobnosti usvajanjem pjesama i nije se težilo umjetničkom pjevanju u razredu. Suprotno tome, knjiga donosi prijedloge za prakticiranje primijenjene vokalne tehnike u redovitoj obveznoj nastavi Glazbene kulture.

 

Autorica knjige, prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković, izvor: UAOSAutorica knjige, prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković, izvor: UAOSU Uvodu autorica navodi da se pjevanje u nastavi glazbe promatra iz perspektive dvaju glazbeno-pedagoških koncepata koji dječji glas i pjevanje tretiraju posve oprečno. Riječ je o modelima učenja pjesama i učenja pjevanja. Model učenja pjesama prisutniji je u hrvatskoj glazbeno-pedagoškoj praksi. Za njega je karakteristično da je odgojno-obrazovni naglasak na pjesmama koje se uče i dječji glas se tretira kao sredstvo u postizanju cilja, a to je, u ovom slučaju, usvajanje pjesme. Model učenja pjevanja pristupa dječjem pjevanju iz perspektive ostvarivanja preduvjeta za razvoj dječjeg pjevačkog glasa kao i usvajanja osnovnih elemenata pjevačke tehnike. Pristup, koji u fokusu interesa ima pjevanje kao aktivnost, karakteriziraju individualizacija ishoda i ciljeva učenja i poučavanja usmjerenih na postizanje optimalnog pjevačkog učinka kod svakog djeteta u grupi. Autorica se zalaže za koncept poučavanja pjevanja kao vještine koja se može provoditi i u nastavi Glazbene kulture zahvaljujući primjeni otvorenog modela nastave. Otvoreni model ne propisuje konkretne sadržaje aktivnosti pjevanja, nego je usmjereniji na razvijanje pjevačkih vještina, a manje na usvajanje konkretnih pjesama.

 

Poglavlje pod nazivom Povijesni pregled položaja pjevanja u nastavi glazbe donosi povijesni pregled položaja pjevanja u nastavi glazbe u odnosu na zapadnoeuropsku te iz nje nastalu sjevernoameričku glazbenu tradiciju kao i obrazloženje položaja pjevanja u okviru povijesnog razvoja glazbenog obrazovanja u Hrvatskoj.

 

Sljedeće poglavlje bavi se, među ostalim, karakteristikama dječjeg pjevačkog glasa s obzirom na dob i razvojnim karakteristikama dječjeg pjevačkog instrumenta. Autorica ističe da se iz prikaza različitih istraživanja na temu dječjeg pjevačkog razvoja dječje pjevanje smatra razvojnom, a ne urođenom glazbenom sposobnošću koja, da bi se razvila u punom potencijalu, zahtijeva metodičko-didaktički sistematičan pristup. U nastavku poglavlja autorica identificira i sistematizira razvojne elemente dječjeg pjevačkog glasa kao što su pjevačko držanje, disanje, fonacija i produkcija glasa, dikcija i artikulacija, glazbena ekspresivnost i muzikalnost te u nastavku predlaže modalitete za njihov razvoj.

 

Pjevanje u nastavi glazbe, naziv je poglavlja u kojem se autorica bavi pjevanjem u nastavi Glazbene kulture na primarnom stupnju obrazovanja i u predmetnoj nastavi te pjevanjem u izbornoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima. Zaključuje da suvremena glazbena pedagogija pristupa pjevanju kao glazbenom izražavanju koje proizlazi iz naučenih obrazaca glazbenog ponašanja i usvojenosti određenih pjevačkih vještina, a ne kao aktivnosti rezerviranoj samo za učenike s urođenim glazbenim sposobnostima.

 

U poglavlju Pjesme u nastavi glazbe autorica predlaže kriterije za odabir pjesama za pjevanje na nastavi glazbe, ističe probleme pri odabiru pjesama za pjevanje u razredu, tj. donosi analizu pjesama predviđenih za pjevanje u nastavi. Također, objašnjava modele poučavanja pjesme koji, kako ističe, ovise o ciljevima učenja, učenicima i njihovom predznanju, pjesmi i učiteljevim pjevačkim sposobnostima. Osim toga, autorica razmatra pitanje tonaliteta pjesama za pjevanje u nastavi glazbe i zaključuje da je svaki notni zapis moguće transponirati u onaj tonalitet koji je najprihvatljiviji učenicima.

 

Kategorizacija pjesama u nastavi glazbe je poglavlje u kojem autorica donosi izbor pjesama (narodnih, umjetničkih, popularnih i zabavnih, prigodnih, …) za koje smatra da su prihvatljive za pjevanje u nastavi glazbe, tj. kao prijedlog repertoara iz kojeg će učitelj odabrati one pjesme koje mu najviše odgovaraju, ovisno o učeničkim mogućnostima, interesima i potrebama.

 

U završnom poglavlju, tj. Zaključku, autorica rezimira da se u slučaju primjene predloženog koncepta poučavanja pjevanja kao vještine, pjevanje u razredu treba provoditi prema načelima koja su tradicionalno prisutna i prihvaćena u području vođenja pjevačkih ansambala i zborova što bi omogućilo kvalitetniju provedbu izvođačkih aktivnosti u nastavi glazbe. Smatra da bi se učiteljima Glazbene kulture i primarnog obrazovanja, koji provode pjevačku naobrazbu učenika osnovne škole, trebalo omogućiti usvajanje dodatnih vokalnih i metodičkih znanja i vještina za kompetentno vođenje učeničkog pjevanja.

 

Knjiga Pjevanje u nastavi glazbe predstavlja originalan doprinos razvoju pjevanja, glazbene pedagogije u cjelini te pedagogije u širem smislu. Knjiga će zasigurno doprinijeti unaprjeđenju pjevanja u razredu u nastavi Glazbene kulture, ali i u pjevačkom zboru. Naime, kao što autorica Radočaj-Jerković ističe, kvalitetno pjevanje je nužnost i obveza glazbene pedagogije u osnovnim općeobrazovnim školama, a to pjevanje se mora početi prihvaćati kao vještina koja se ne podrazumijeva sama po sebi, nego koja se konzistentno poučava. Tema knjige je aktualna i izuzetno zanimljiva jer pjevanje, uz slušanje glazbe, predstavlja najčešće izvođenu aktivnost nastave Glazbene kulture u hrvatskim osnovnim školama. Knjiga zasigurno može poslužiti učiteljima primarnog obrazovanja, učiteljima Glazbene kulture, voditeljima pjevačkih zborova, studentima primarnog obrazovanja i Glazbene pedagogije, tj. svima koji se bave pjevanjem, kao detaljan i relevantan izvor informacija i izravan putokaz za uspješan (budući) rad.