dr. sc. Anica Bilić – životopis

Posted on Posted in Razno

ANICA BILIĆ (rođ. ANTOLOVIĆ) – znanstvena savjetnica u trajnom zvanju i upraviteljica Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima.

Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1989., magistrirala 1996. i doktorirala 2002. s temama iz novije hrvatske književnosti. Znanstvena je novakinja na znanstvenoistraživačkom projektu Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske Udio Slavonije u hrvatskoj književnosti i kulturi glavne istraživačice dr. sc. Katice Čorkalo od 1998. do 2002. Postdoktorandica i suradnica je na znanstvenoistraživačkom projektu Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske Od građe do analize, Nepoznati i zaboravljeni hrvatski pisci XIX. i XX. stoljeća glavnoga istraživača akademika Dubravka Jelčića od 2002. do 2007. Autorica je projekta kulturne i znanstvene manifestacije Šokačka rič i voditeljica znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt, što se od 2003. održava svake godine u Vinkovcima s ciljem proučavanja, čuvanja i njegovanja idioma slavonskoga dijalekta, najarhaičnijih govora štokavskoga narječja.
Autorica je Kulturnoga, nakladničkoga i znanstvenoistraživačkoga projekta Život i djelo Stjepana Adžića (1730. – 1789.), što se realizira od 2009. Autorica je sedmogodišnjega projekta i književnoznanstvene manifestacije Knjiški Krnjaš, koju je pokrenula 2015. u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Centra za znanstveni rad u Vinkovcima.
Primarno je područje znanstvenoistraživačkoga rada Anice Bilić novija hrvatska književnost. Tijekom dvadesetak godina kontinuiranoga znanstvenoga i istraživačkoga rada profilirano je još nekoliko područja njezinih znanstvenoistraživačkih interesa: kroatistička i slavonistička istraživanja pisaca i tekstova koji pripadaju kanonu hrvatske književnosti te malih i nepoznatih hrvatskih pisaca XVIII., XIX. i XX. stoljeća izvan kanona i suvremene recepcije, hrvatski latinisti u Slavoniji, književna geografija, slavonski dijalekt i dijalektalna stilistika. Bavi se fundamentalnim istraživanjem na korpusu arhivske građe, ali isto tako i na korpusu tiskane građe, koja je uglavnom zapostavljena i neistražena.

Objavila je jedanaest autorskih znanstvenih knjiga: Mali i(li) zanemareni pisci (2004.), Zaboravljeni pisac i zapostavljeni svetac, Studije o Mladenu Barbariću i svetom Ivanu Kapistranu (2005.), Stereotip raspojasane Slavonije (2007.), Književni i kazališni rad Joze Ivakića (2008.), Zapostavljena književna baština (2009.), 40 godina Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima, 1969./70. – 2010. (2010.), Čuvari književnih dobara (2011.), Mi i drugi u literarnom nusprostoru (2013.), Živi znanstveni kapital u suautorstvu sa Slavkom Matićem (2014.), Sveti trag cibalskih martira (2015.) te Slavonska književna geografija – Iz atara ratara i bećara (2018.).
Objavila je stotinjak znanstvenih članaka i pedesetak stručnih radova u knjigama, zbornicima radova sa znanstvenih skupova te znanstvenim časopisima u Hrvatskoj i inozemstvu.
Uredila je i priredila pedesetak znanstvenih monografija, zbornika radova i drugih publikacija. Suurednica je s akademikom Slavkom Matićem znanstvenih edicija Radovi i Posebna izdanja Centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima te je od 2005. uredila i priredila 24 znanstvene monografije ili zbornika radova.
Pokrenula je časopis Vukovarsko-srijemski učitelj u izdanju Ogranka Hrvatskoga pedagoško-književnoga zbora Vukovarsko-srijemske županije te bila urednicom i priređivačicom šest brojeva od 2004. do 2009. Uredila i priredila 16 zbornika radova sa znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt, Šokačka rič 1 – 16 od 2003. do 2019. u izdanju Zajednice amaterskih kulturnoumjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije. Uredila je i nekoliko knjiga književnih djela različitih autora (Sabrana djela Stjepana Adžića u tri toma, Vinkovački divan Joze Ivakića, zbirku pjesama Svitanje ri(je)či Josipa Dumendžića Meštra) te promidžbenih brošura. Urednica je i desetak knjižica sažetaka te dvaju kataloga izložbe.
Sudjelovala je priopćenjima na 122 znanstvena i stručna skupa u Hrvatskoj i inozemstvu. Predsjednica je Organizacijskoga odbora kulturno-znanstvene manifestacije Šokačka rič 1 – 17 i voditeljica Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt od 2003. do 2019. godine u Vinkovcima, književnoznanstvene manifestacije Knjiški Krnjaš i voditeljica znanstvenih skupova Ivanu Kozarcu (2015.), Josipu Kozarcu (2016.), Stjepanu Đakoviću (2017.), Ivanu Grigiću (2018.) i Jozi Ivakiću (2019.). Bila je voditeljica 20-ak znanstvenih skupova. Članica je u organizacijskim odborima brojnih
znanstvenih i stručnih skupova. Kao članica Organizacijskoga odbora za uređenje Spomen-kuće Ivana Kozarca u Vinkovcima, muzealizirala je pisca Ivana Kozarca, prema njezinim je prijedlozima načinjen stalni postav, napisala je tekstove za 10 panoa o njegovu životu i radu, članak Čitamo kuću Ivana Kozarca – kuća koja žudi živjeti i sudjelovala u programu otvorenja Spomen-kuće Ivana Kozarca u Vinkovcima 2014. Recenzirala je desetke članaka za znanstvene časopise, tri zbornika znanstvenih radova i dvije znanstvene monografije.
Sudjeluje kao članica u radu Partnerskoga vijeća za izradbu strategije razvoja Grada Vinkovaca i Partnerskoga vijeća za izradbu strategije razvoja Vukovarskosrijemske županije 2017. – 2022. Svojim se predavanjima uključuje od 2013. u provedbu nacionalne obrazovne kampanje Tjedna cjeloživotnoga učenja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb.
Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj Republike Hrvatske imenovalo je A. Bilić članicom Matičnoga odbora za područje humanističkih znanosti polja filologije 2017.
Članica je Odbora za dijalektologiju u HAZU, Kazališnoga vijeća u Gradskom kazalištu „Joza Ivakić“ u Vinkovcima, Odbora za priznanja Vukovarsko-srijemske županije, Hrvatskoga filološkoga društva, ICARUS Hrvatska od 2018., Hrvatskoga šumarskoga društva – Ogranak Vinkovci od 2018. Autorica je predgovora, pogovora, uvodnika, projektnih knjižica, promidžbenih brošura i drugih napisa. Sudjeluje na predstavljanju knjiga, osmišljava i realizira manifestaciju Dani otvorenih vrata HAZU, upriličuje književne priredbe i recitale, organizira koncerte, otvara izložbe, vodi tribine, organizira i drži predavanja, i dr.

Podijeli...