Ishodi učenja MA Likovna kultura

  1. ODSJEK ZA VIZUALNE I MEDIJSKE UMJETNOSTI

Naziv studijskog programa: Diplomski studij likovna kultura

Ishod učenja studijskog programa 00351 00352 00353 00354 00355 00356 00357 00358 00359 00360 00361 00362 00363 00364 00365 00366 00367 00368
Predmeti (obavezni)
Metodika nastave likovne kulture I   X   X X X X         X           X
Metodika nastave povijesti umjetnosti I X X   X X X X         X           X
Pedagogija I     X   X   X                     X
Psihologija odgoja i obrazovanja  I     X   X   X                     X
Umjetnost danas  I X X X X X X X                      
Slikarstvo I MA       X X X X         X X X X   X  
Kiparstvo I MA       X X X X         X X X X   X  
Grafika I MA       X X X X         X X X X   X X
Video i film I MA       X X X X         X X X X   X  
Metodika nastave likovne kulture II   X   X X X X         X           X
Metodika nastave povijesti umjetnosti II X X   X X X X         X           X
Pedagogija II     X   X   X                     X
Umjetnost danas II   X X X X X X                      
Slikarstvo II MA       X X X X         X X X X X X  
Kiparstvo II MA       X X X X         X X X X X X  
Grafika II MA       X X X X         X X X X X X X
Video i film II MA       X X X X         X X X X X X X
Metodika nastave likovne kulture III   X   X X X X X X X X X           X
Metodička školska praksa / likovna kultura I   X   X X X X X X X X             X
Metodika nastave povijesti umjetnosti III X X   X X X X X X X X X           X
Metodička školska praksa / povijest umjetnosti I   X   X X X X X X X X             X
Didaktika I     X   X   X X X                 X
Slikarstvo III MA X     X X X X         X X X X X X  
Kiparstvo III MA X     X X X X         X X X X X X  
Grafika III MA X     X X X X         X X X X X X X
Video i film III MA X     X X X X         X X X X X X X
Metodika nastave likovne kulture IV   X X X X X X X X X X X           X
Metodička školska praksa / likovna kultura II   X   X X X X X X X X             X
Metodika nastave povijesti umjetnosti IV X X X X X X X X X X X X           X
Metodička školska praksa / povijest umjetnosti II   X   X X X X X X X X             X
Didaktika II     X   X   X X X                 X
Slikarstvo IV MA X     X X   X         X X X X X X  
Kiparstvo IV MA X     X X X X         X X X X X X  
Grafika IV MA X     X X X X         X X X X X X X
Video i film IV MA X     X X X X         X X X X X X X
Diplomski rad X   X X X X X X X       X X   X X  

 

Legenda:

Labela IU Opis ishoda učenja
00351 Analizirati i kritički promišljati suvremene teorije o umjetnosti te karakteristike likovne/ vizualne, novomedijske, konceptualne i izvedbene umjetničke prakse od šezdesetih godina 20. stoljeća do danas
00352 Kritički vrednovati utjecaj hrvatske kulturne baštine na lokalni i nacionalni identitet
00353 Oblikovati stručni tekst prema pravilima akademskog pisma služeći se literaturom s područja teorije umjetnosti i suvremene umjetnosti
00354 Izgraditi kritičko mišljenje recepcijom umjetnosti u neformalnom okružju kroz neposredan kontakt s umjetničkim djelom posjećivanjem, izložbi, umjetničkih događanja u Hrvatskoj i svijetu
00355 Istraživati  i kritički odabirati  relevantnu literaturu iz materijalnih i digitalnih izvora za samostalna umjetnička i teorijska istraživanja
00356 Demonstrirati visoku razinu analitičkih i interpretativnih vještina tumačenjem sadržaja i konteksta vlastitog umjetničkog rada i umjetničkog djela
00357 Kritički koristiti digitalne izvore i digitalne alate u samostalnom istraživanju i prezentiranju teme ili oblikovanju umjetničkog djela
00358 Samostalno kreirati nastavne koncepte dugoročnim planiranjem i razradama teme prema osnovnoškolskom i srednjoškolskom kurikulumu
00359 Klasificirati sadržaj  temeljnih dokumenata prema kojima se strukturira i provodi odgojno-obrazovni proces, te ga kreativno primjenjivati
00360 Samostalno pripremiti nastavu u područja vizualnih/likovnih umjetnosti, od osmišljavanja i provođenja aktivnosti do formativnih i sumativnih oblika vrednovanja
00361 Kvalitetno prenositi stečeno teorijsko znanje i umjetničko iskustvo primjenom suvremenih didaktičkih strategija i metoda specifičnih za poučavanje povijesti umjetnosti i likovne kulture u nastavnom procesu
00362 Doprinositi kulturnom životu zajednice samostalnom organizacijom i aktivnostima s drugim institucijama na projektima, organiziranjem izložbi, kreativnih radionica, te planiranjem urbanih umjetničkih akcija
00363 Pravovremeno realizirati samostalan zadatak u obliku umjetničkog rada primjenjujući visoku razinu vještina specifičnih za pojedine medije i kompleksne oblikovne tehnike (kiparske, slikarske, grafičke, multimedijske)
00364 Samostalno osmisliti, kreativno izraziti i prezentirati kompleksni umjetnički koncept u odabranom području likovne/vizualne umjetnosti (slikarstvo, grafika, kiparstvo, novih medija)
00365 Kritički vrednovati vlastiti napredak konceptualizacije umjetničkog rada te iste kriterije uočiti u  radovima ostalih studenata
00366 Preuzeti odgovornost za samostalno planiranje, organiziranje i prezentiranje cjelovitog umjetničkog djela u kontekstu samostalne ili grupne izložbe na nacionalnoj ili međunarodnoj umjetničkoj sceni
00367 Preuzeti etičku odgovornost za samostalan rad u  radnom prostoru/atelieru institucije
00368 Surađivati, aktivno rješavati probleme i donositi odluke u interdisciplinarnim i multikulturnim timovima