Ishodi učenja MA Lutkarska animacija

  1. ODSJEK ZA KAZALIŠNU UMJETNOST

Naziv studijskog programa: Diplomski sveučilišni studij Lutkarska animacija (jednopredmetni, dvopredmetni)

Ishod učenja studijskog programa 00189 00190 00191 00192 00193 00194 00195 00196 00197 00198 00199
Predmeti (obavezni)
Majstorska radionica lutkarstvo: vizualno kazalište     X   X         X X
Majstorska radionica lutkarstvo: lutka u suvremenom kazalištu     X   X         X X
Majstorska radionica lutkarstvo: od teksta do inscenacije X X   X X X   X X X X
Diplomska predstava : razvoj uloge u cjelovečernjoj predstavi (praktični dio diplomskog ispita) X X X X X X X X X X X
Pisani dio diplomskog i obrana   X   X X     X X X  

 

Legenda:

Labela IU Opis ishoda učenja
00189 Samostalno djelovati unutar autorskih timova uz sposobnost snalaženja u novim i nepoznatim situacijama
00190 Kreirati lutkarske karaktere u lutkarskim predstavama samostalno i pod vodstvom redatelja
00191 Samostalno istraživati, analizirati i kreirati inovativna rješenja u lutkarskom mediju u skladu s tendencijama suvremenih lutkarskih modela
00192 Diskutirati s različitim umjetničkim područjima u procesu stvaranja predstave ostvarujući interdisciplinarne cjeline
00193 Formulirati i sumirati stečena znanja iz lutkarske umjetnosti, praktično ih primjenjivati te time unaprjeđivati lutkarsku umjetnost stvarajući nove estetike i ideje
00194 Učinkovito upravljati kao koordinator i autor projekta uz uvažavanje raznolikosti i multikulturalnosti
00195 Samostalno identificirati, razlikovati, analizirati i demonstrirati različite umjetničke sadržaje lutkarskog područja
00196 Samostalno integrirati znanja i upravljati složenim i novim situacijama uz sposobnost rješavanja problema i donošenja odluka
00197 Samostalno kritički usmeno i pismeno vrednovati tekstualni predložak, primarne i sekundarne izvore za vlastiti izvedbeni i umjetnički proces
00198 Preuzeti osobnu, etičku i timsku odgovornost pri oblikovanju, provedbi i realizaciji projekata, osobito onih namijenjenih specifičnim dobnim i društvenim skupinama
00199 Nastaviti samostalno umjetničko istraživanje i/ili nastaviti formalno obrazovanje na području lutkarstva u najširem smislu