Ishodi učenja MA Lutkarska režija

  1. ODSJEK ZA KAZALIŠNU UMJETNOST

Naziv studijskog programa: Diplomski sveučilišni studij Lutkarska režija (jednopredmetni, dvopredmetni)

Ishod učenja studijskog programa 00200 00201 00202 00203 00204 00205 00206 00207 00208 00209 00210 00211
Predmeti (obavezni)
Majstorska radionica: režija lutkarske etide i scene X X   X   X     X X X  
Majstorska radionica: režija male lutkarske forme (klasici) X X   X   X     X X X X
Majstorska radionica: režija cjelovečernje forme u ansamblu X X X X X X X X X X   X
Diplomski rad: režija lutkarske predstave X X X X X X X X X X   X
Pismeni diplomski rad i usmena  obrana X         X     X      

 

Legenda:

Labela IU Opis ishoda učenja
00200 Samostalno planirati, provoditi i upravljati ukupnim procesom lutkarske režije uz uvažavanje timskog i osobnog rada i raznolikosti i multikulturalnosti, oslanjajući se na visoke i precizne standarde uz preuzimanje osobne, etičke i timske odgovornosti
00201 Izgraditi i razvijati vlastiti integritet u funkciji redatelja, nadograđujući stečena znanja inovativnim pristupom lutkarskoj režiji
00202 Primijeniti lutkarski izričaj u različitim medijima te razvijati inovativna i estetizirana rješenja na različitim umjetničkim područjima uz uporabu suvremenih i tradicionalnih modela i tehnika
00203 Primijeniti i proširivati teorijska znanja o redateljskom kazalištu te kritički promišljati  u kontekstu prakse
00204 Samostalno i kritički, usmeno i pismeno analizirati autore i njihova djela koja služe kao predložak za predstavu te ih nadograditi osobnim kreativno/režijskim odnosom s temom
00205 Istraživati, definirati, analizirati i objediniti teorijske, dramaturške, kostimografske, scenografske, tonske i izvođačke elemente predstave u autorsku cjelinu
00206 Samostalno analizirati ukupnost konstitutivnih elemenata scenskog izričaja u kontekstu predstave te stvoriti funkcionalnu cjelinu koja jasno predstavlja redateljsku ideju i koncept
00207 Samostalno realizirati složene predstave kombinirajući različite lutkarske forme te razvijati sposobnost prilagodbe novim situacijama s ciljem kreiranja inovativnih formi uz primjenu samokritičkog promišljanja
00208 Prepoznati i formulirati simboliku lutkarskih tehnika i tradicije te iste integrirati u ideju režijskog koncepta
00209 Formulirati i sumirati stečena znanja iz lutkarske umjetnosti, praktično ih primjenjivati te time unaprjeđivati lutkarsku umjetnost
00210 Razviti lutkarsko mišljenje primjenom različitih lutkarskih alata i tehnika te ga upotrijebiti u stvaranju novih ideja
00211 Uključivati se, planirati i voditi umjetničke i kulturne projekte u suradnji s dionicima iz realnog sektora