Natječaj, 18. siječnja 2019.

Posted on Posted in Natječaji

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

Raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent za knjigovodstvene evidencije na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Pristupnici trebaju pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.) ispunjavati i sljedeće uvjete:

  •  završen preddiplomski sveučilišni studij ekonomije
  •  poznavanje rada na računalu
  •  radno iskustvo – 1 godina rada u struci

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:

  •  životopis
  •  dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (izvornik ili ovjerena preslika diplome)
  •  dokaz o državljanstvu
  •  ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica), ne starija od dana objave natječaja
  •  uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja

 

Svi pristupnici natječaju koji ispunjavaju uvjete iz Zakona o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.) i formalne uvjete natječaja bit će pozvani na testiranje/razgovor s Povjerenstvom, a o mjestu i vremenu održavanja istog bit će obaviješteni putem mrežnih stanica Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – www.uaos.unios.hr. Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru po pozivu, smatra se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnikom natječaja.

 

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403 .

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi će pristupnici biti obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i putem elektroničke pošte.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se isključivo putem pošte u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Ulica Kralja Petra Svačića 1/F

31000 Osijek

s naznakom „prijava na natječaj, radno mjesto-viši stručni referent“.

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08. i 69/17.), na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Akademiji za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetnog natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Akademije.

 

Prava podnositelja prijave i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke mogu se vidjeti na mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljenima na poveznici:

http://www.uaos.unios.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=4640:pravo-na-pristup-informacijama&catid=47:arhiva&Itemid=847

Podijeli...