Natječaj 4.3.2020.

Posted on Posted in Natječaji

 Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor

 • jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – informatički referent na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine broj: 93/14., 127/17. i 98/19.).

Pristupnici Natječaja pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu obvezni su ispuniti uvjete propisane Pravilnikom o ustrojstvu radnih mjesta Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kako slijedi:

 • srednja stručna sprema
 • izvrsno poznavanje rada na računalu
 • poznavanje najmanje jednog mrežnog operativnog sustava
 • jedna godina radnog iskustva

Uz prijavu na Natječaj pristupnici su obvezni priložiti:

 • životopis
 • izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe o stečenoj srednjoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, ne stariji od šest (6) mjeseci od dana objave ovog Natječaja
 • dokaz o radnom iskustvu (preslika ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa)

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Dokumentacija se predaje u dva (2) primjerka

Kandidatima prijavljenim na Natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i potpunu prijavu na Natječaj te ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja.

Svi pristupnici Natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja i koji su uz prijavu na Natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o sadržaju i načinu pisanog testiranja/razgovora, pravnim i drugim izvorima za pripremu kandidata za pisano testiranje/razgovor, mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora biti će obavješteni putem mrežne stranice Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku. http://www.uaos.unios.hr/. Za pristupnike koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju.

Ako netko od pristupnika ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta Natječaja podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave Natječaja na adresu: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F, 31000 Osijek, s naznakom „prijava na natječaj za informatičkog referenta“.

Opis poslova radnog mjesta III. vrste – informatički referent na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku objavljen je na mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku http://www.uaos.unios.hr/wp-content/uploads/2020/03/Izvod-iz-Pravilnika-o-ustrojstvu-radnih-mjesta-informatički-referent.pdf

Svi pristupnici Natječaja moraju u natječajnoj dokumentaciji dostaviti potpisani obrazac Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu natječaja koja je objavljena na mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Poveznica Akademije na kojoj je navedeni Obrazac je http://www.uaos.unios.hr/wp-content/uploads/2019/08/PRIVOLA.docx, a može se podići i u Tajništvu Akademije. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

U roku od osam (8) dana od provedenog postupka izbora kandidata objavit će se na mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku http://www.uaos.unios.hr/ informacija o navedenom postupku i odabranom kandidatu te uz prethodnu suglasnost kandidata profesionalni životopis odabranog kandidata sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

Podijeli...