Natječaj, 31.7.2020.

Posted on Posted in Natječaji

KLASA: 112-02/20-02/05

URBROJ: 2158-73-01-20-37

Osijek, 29. srpnja 2020.

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor i prijem

  1. Jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz Interdisciplinarnog područja znanosti (izborna polja informacijske i komunikacijske znanosti i teologija) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  2. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz Interdisciplinarnog područja znanosti (izborna polja informacijske i komunikacijske znanosti i filologija) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  3. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavnom zvanju i umjetničko-nastavnom radnom mjestu docenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana kazališna režija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  4. Jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja znanost o umjetnosti, znanstvena grana teatrologija i dramatologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  5. Jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvena grana anglistika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine broj: 93/14, 127/17. i 98/19).

Pristupnici Natječaja pod točkom 1., 2. i  3. pored uvjeta utvrđenih člankom 93. 94. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14 – Odluka USRH, 60/15, – Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispunjavati uvjete utvrđene člancima 190. i 192. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, člancima 96. i 97. Statuta Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, uvjete utvrđene Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ broj: 122/17.), Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti („Narodne novine“, broj:  61/2017) i uvjete utvrđene člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Pristupnici Natječaja prijavljuju se i prilažu dokumentaciju prema Obrascu br. 2. – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i radno mjesto.

Pristupnici Natječaja pod točkom 4. pored uvjeta utvrđenih člankom 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14 – Odluka USRH, 60/15, – Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispunjavati uvjete utvrđene člankom 198. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, člankom 101. Statuta Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, uvjete utvrđene Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja („Narodne novine“ broj: 13/12.) i uvjete utvrđene člankom 26. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Pristupnici Natječaja prijavljuju se i prilažu dokumentaciju prema obrascu br. 3. – Prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto

Pristupnici Natječaja pod točkom 5. pored uvjeta utvrđenih člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14 – Odluka USRH, 60/15, – Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispunjavati uvjete utvrđene člankom 198. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, člankom 101. Statuta Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, te člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Pristupnici Natječaja prijavljuju se i prilažu dokumentaciju prema obrascu br. 4. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statut Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, te Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su na mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku http://www.uaos.unios.hr/ i http://www.unios.hr/. Uvjeti Rektorskog zbora objavljeni su na mrežnim stranicama Rektorskog zbora Republike Hrvatske http://www.rektorski-zbor.hr/dokumenti/izbori-u-nastavna-znanstveno-nastavna-zvanja-i-umjetnicko-nastavna-zvanja/.

Obrasci 2., 3. i 4. su objavljeni na mrežnoj stranici Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu Akademije.

Dokumentacija uz prijavu na Natječaj predaje se u dva (2) primjerka, osim radova (od kojih jedan originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u DOC. i PDF. formatu.

Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike napredno znanje (C2).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Ako netko od pristupnika iz točke 1., 2., 3., 4. i 5. Natječaja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave na Natječaj pod točkom 1., 2., 3., 4. i 5. s dokumentacijom podnose se u roku od trideset (30) dana od dana objave Natječaja na adresu: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F, 31000 Osijek, s naznakom „Točka _. natječaja –izvanredni profesor/docent/predavač/asistent“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku objavit će odluku Vijeća Akademije o izboru zaposlenika/zaposlenice na mrežnim stranicama http://www.uaos.unios.hr/ najkasnije u roku od osam (8) dana od dana njihova donošenja te uz prethodnu suglasnost izabranih pristupnika objaviti profesionalni životopis.

Svi pristupnici Natječaja obavještavaju se o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegova dovršetka.

Akademija za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Prijavom na ovaj Natječaj kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Svi pristupnici Natječaja moraju u natječajnoj dokumentaciji dostaviti potpisani obrazac Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu natječaja koja je objavljena na mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Poveznica Akademije na kojoj je navedeni Obrazac je http://www.uaos.unios.hr/wp-content/uploads/2019/08/PRIVOLA.docx, a može se podići i u Tajništvu Akademije. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

 

 

 

 

Natječaj Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku (31. srpnja 2020.): nove obavijesti

Obavijest pristupnicima natječaja – asistent/ica (anglistika)

Obavještavaju se pristupnici natječaja za jednog zaposlenika/zaposlenicu na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta i suradničkom radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvena grana anglistika na određeno vrijeme s punim radnim vremenom da je po završetku natječaja objavljenog 31. srpnja 2020. godine izabrana sljedeća pristupnica:

Lucija Periš, mag. philol. angl. et. mag. educ. philol. croat., izabire se na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i na suradničkom radnom mjestu asistentice iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane anglistika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Akademiji za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

 

 

Natječaj Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku (31. srpnja 2020.): nove obavijesti

Obavijest pristupnicima natječaja – docent/ica (kazališna režija)

Obavještavaju se pristupnici natječaja za jednog zaposlenika/zaposlenicu na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavno zvanje docenta i umjetničko-nastavno radno mjesto docenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališne umjetnosti (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana kazališna režija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom da je po završetku natječaja objavljenog 31. srpnja 2020. godine izabrana sljedeća pristupnica:

Doc. art. Anica Tomić izabire se na radno mjesto I. vrste u umjetničko-nastavno zvanje docenta i umjetničko-nastavno radno mjesto docenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališne umjetnosti (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana kazališna režija, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Akademiji za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Obavijest izabranim nastavnicima – docent i asistent

 

                                                                                                  

Podijeli...