Slider

/ O Akademiji

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku visokoobrazovna je institucija po mnogočemu jedinstvena u Republici Hrvatskoj, a i znatno šire, budući da izvodi studijske programe i dodjeljuje diplome iz umjetničkoga, društvenoga, humanističkoga te interdisciplinarnoga područja znanosti i umjetnosti što ju čini institucijom širokih svjetonazora, otvorenom za najrazličitije profile studenata koji u njoj mogu prepoznati mjesto za stjecanje umjetničkih i znanstvenih kompetencija potrebnih za život i rad u suvremenom društvu.

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku poticajno je, provokativno i kreativno mjesto studiranja za sve buduće studente koji žele steći znanja iz područja glazbene, dramske, primijenjene i vizualne umjetnosti te medijske kulture i kulturnoga menadžmenta. Nastala je 2018. godine spajanjem Umjetničke akademije u Osijeku i Odjela za kulturologiju u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i pravna je sljedbenica obiju institucija. Na Akademiji se izvode sveučilišni preddiplomski, diplomski i poslijediplomski umjetnički i znanstveni studiji te se podjednako razvijaju vrhunsko umjetničko stvaralaštvo i znanstveno-istraživački rad.

Akademija je smještena u nekoliko zgrada u sklopu osječkoga Sveučilišnoga kampusa i u zgradi Rektorata u baroknoj Tvrđi.

Bivša Umjetnička akademija, na čijim je institucijskim i kadrovskim temeljima nastala sadašnja Akademija za umjetnost i kulturu, osnovana je kao prva umjetničko-nastavna sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Osnovana je Odlukom Senata od 14. travnja 2004., a 18. listopada 2004. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske izdaje joj dopusnicu za obavljanje djelatnosti. Umjetnička akademija 13. siječnja 2005. godine upisana je u sudski registar ustanova Trgovačkoga suda u Osijeku. Ustrojem Umjetničke akademije u Osijeku ostvareni su uvjeti za razvoj umjetničke edukacije iz područja likovne, kazališne i glazbene umjetnosti.

Ideja vodilja takvoga interdisciplinarnoga ustroja Akademije nadovezala se na tradiciju studija Glazbene kulture koji se do tada već dvadeset godina izvodio na Katedri za glazbenu kulturu na Pedagoškom, odnosno kasnije Filozofskom fakultetu, uz povremene dislocirane studije klavira, violine i pjevanja zagrebačke Muzičke akademije, koji se programski realizirao isprva na Pedagoškom fakultetu, a potom na Filozofskom fakultetu. Uz navedene studije u Osijeku, prvi je put ustrojen 2004. godine i studij Likovne kulture čime je bio otvoren put razvoja različitih umjetničkih disciplina na Akademiji.

Na početku je rada Umjetnička akademija bila bez vlastitih prostora te se nastava u akademskoj 2004./2005. godini izvodila na više mjesta u gradu Osijeku. Uvažavajući posebnost umjetničkih studija, Senat je donio odluku o dodjeli prostora Umjetničkoj akademiji u okviru Sveučilišnoga kampusa kako bi se studentima umjetničko/nastavničkih studija omogućila ista kvaliteta obrazovanja kao na ostalim znanstveno-nastavnim sastavnicama Sveučilišta. U listopadu 2005. Umjetnička akademija smještena je u dvije zgrade u prostoru vojarne „Drava“ u okviru Sveučilišnoga kampusa.

Ustrojavanje tadašnje Umjetničke akademije u Osijeku bilo je iznimno važno za istočnu Hrvatsku, Osječko-baranjsku županiju i grad Osijek upravo zbog činjenice da baštinimo bogato kulturno i umjetničko nasljeđe naše regije i našega grada. Različitim umjetničkim sadržajima Akademija je realizirala studijske programe kojima su stvoreni temelji za integraciju specifičnosti lokalnoga područja s globalnim razvojem u umjetnosti i umjetničko-nastavnoj praksi.

Odjel za kulturologiju druga je sastavnica od koje je nastala današnja Akademija za umjetnost i kulturu. Odjel je ustrojen 2010. godine kao sedamnaesta znanstveno-nastavna sastavnica i peti sveučilišni odjel Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Taj najmlađi odjel u okviru osječkoga sveučilišta bio je jedinstven po svojem interdisciplinarnom modelu studija kulturologije – prvom sveučilišnom interdisciplinarnom preddiplomskom i diplomskom studiju na osječkom sveučilištu s trima programskim smjerovima: Kulturalni menadžment, Medijska kultura i Knjižničarstvo.

Uz interdisciplinarnost, takav otvoreni model studija nastojao je promicati stjecanje teorijskih znanja u različitim analitičkim diskursima (teorija medija, teorija informacijskih znanosti, teorija nacije, teorija obrazovanja, kulturalna antropologija, kulturalni studiji, dekonstrukcija, novi historizam, rodni studiji, ekologija, postkolonijalni studiji, supkulturne teorije i dr.) koja se neposredno isprepleću sa svakodnevnom praksom. Pokretanjem interdisciplinarnih znanstveno-istraživačkih projekata (nacionalnih i međunarodnih) u okviru osječkoga sveučilišta, bivši je Odjel za kulturologiju zacrtao smjer kako bi se etablirao kao središnje mjesto za interdisciplinarna i multidisciplinarna istraživanja. Nastava se ostvarivala u suradnji s raznorodnim kulturnim institucijama i stručnjacima iz prakse te se premješta izvan odjelskih učionica kako bi studenti u izravnom susretu s raznorodnim kulturnim djelatnostima stekli posebne kompetencije i vještine potrebne za aktivno sudjelovanje na tržištu rada. U metodologijskom smislu, nastava je počivala na promjeni nastavne paradigme od „istraživanja nakon učenja” prema „učenju preko istraživanja” kako bi se razvila svijest kod studenata o važnosti socijalne participacije u lokalnom okruženju grada Osijeka te istočne i cijele Hrvatske.

Sadašnja Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku preuzela je najbolju praksu obiju institucija kako bi u izrazito kompetitivnom svijetu umjetnosti i intelektualnih dobara nastavila svoje studente pripremati za njihove profesionalne i životne izazove. Akademija je danas visoko učilište koje ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni i umjetnički rad u više znanstvenih, obrazovnih i umjetničkih područja, preddiplomske, diplomske i poslijediplomske sveučilišne studije vizualne, glazbene, kazališne i primijenjene umjetnosti, medijske kulture i kulturalnog menadžmenta te kreativnih terapija. Akademija je jedina umjetničko-nastavna i znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta (i cijele Republike Hrvatske) koja omogućuje vrhunsku naobrazbu integracijom umjetničkih sadržaja sa snažnom, društveno-humanističkom znanstvenom komponentom. To je bilo moguće ostvariti samo primjenom različitih studijskih programa koji se stalno unaprjeđuju i obogaćuju najnovijim znanstvenim spoznajama. Naš trajni cilj ostaje promicanje i predstavljanje kulturne, umjetničke i regionalne posebnosti u odnosu na širi europski kontekst.

Kao važan čimbenik razvoja istočne Hrvatske, u kojoj živi oko milijun stanovnika, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera i Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku iznimno su važni za daljnji razvoj, diferencijaciju i profesionalizaciju umjetničkoga i kulturnoga života toga dijela Hrvatske zbog dvaju iznimno bitnih razloga: ponajprije zato što postoji jasna potreba za visokoobrazovanim djelatnicima iz posebnih područja kulture, medija i kreativnih industrija, a potom i zato što se budućnost svakoga društva i nacije temelji na formiranju što većega broja društveno odgovornih, kritički raspoloženih i široko obrazovanih mladih ljudi koji će znati donijeti odgovore na pitanja koja još nisu ni postavljena.

Akademija se različitim umjetničkim projektima predstavlja od početka svojega djelovanja. Neki su od njih nacionalnoga, a neki međunarodnoga karaktera. Projekti su kojima se Akademija danas predstavlja:

 

- međunarodni susret kazališnih akademija Dioniz na kojem sudionici razmjenjuju
stečena znanja, vještine i iskustva iz područja kazališne umjetnosti;

- međunarodna revija lutkarstva, LUTKOKAZ, na kojoj se prezentacijama, radionicama i predstavama
sudionike upoznaje s novostima iz područja lutkarstva;

- završna izložba svih studenta preddiplomskoga i diplomskoga studija Likovne kulture koju svake
godine organizira Odsjek za likovnu umjetnost;

- međunarodna studentska kiparska kolonija Jarčevac na kojoj studenti, uz stručno vodstvo
profesora s Odsjeka za likovnu umjetnost, svoje skulpture izrađuju od drva;

- Odsjek za glazbenu umjetnost već tradicionalno, u vrijeme Božića, organizira glazbene
božićne svečanosti, GLAZ-B-OS festival;

- međunaroni festival vokalne glazbe InterVox festival je Odsjeka
za glazbenu umjetnost koji se sastoji od nekoliko iznimnih glazbenih događanja;

- međunarodno natjecanje mladih pjevača Lav Mirski (u skolpu festivala vokalne glazbe,
InterVox), na kojem sudjeluju mlade pjevačice i pjevači iz zemalja regije i šire;

- zajednički projekt Muzeja Slavonije i Akademije za umjetnost i kulturu Osijeku - Osječka muzejska glazbena
srijeda (OMG) čija je osnovna ideja koncertima klasične glazbe obogatiti kulturni život grada i oživjeti muzejske prostore;

- Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku sudjeluje i na Festivalu znanosti, Osječkom ljetu kulture i Osječkom
  ljetu mladih s bogatim programima u kojima sudjeluju studenti svih odsjeka Akademije;

- svakog se listopada obilježavaju Dani Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, a u njihovu obilježavanju sudjeluju profesori i
studenti svih odsjeka;

- edukacijsko-prezentacijski projekt Susreti u knjižnici omogućuje dodatno upoznavanje s područjima rada Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku pomoću sadržaja kao što su: glazbene slušaonice, projekcije  filmova, razgovori s povodom, tematska predavanja i slično;

- zajednički projekt Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku i Akademije umetnosti iz Novog Sada, Panonski put umjetnosti – osnaživanje suradnje i umrežavanja institucija za visoko obrazovanje u području umjetnosti i ekologije, koji je prepoznala i financirala  EU, rezultirat će postavljanjem land art instalacija uz biciklističku stazu Panonski put mira;

- međunarodni, znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti.


Strateški program umjetničkih i znanstvenih istraživanja