Natječaj 12. veljače 2021.

Posted on Posted in Natječaji

KLASA: 112-02/21-02/01

URBROJ: 2158-73-01-21-18

Osijek, 11. veljače 2021.

„AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU“

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

 

Za izbor i prijem

 

  1. Jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja znanost o umjetnosti, znanstvena grana teatrologija i dramatologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  2. Jednog zaposlenika/zaposlenice u umjetničko-nastavnom zvanju izvanrednog profesora i umjetničko-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana gluma na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  3. Jednog zaposlenika/zaposlenice u umjetničko-nastavnom zvanju i umjetničko-nastavnom radnom mjestu docenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja Kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana gluma (glumac-lutkar) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  4. jednog zaposlenika/zaposlenice u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu višeg predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvena grana anglistika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  5. jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvene grane masovni mediji na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
  6. jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja primijenjena umjetnost, umjetničke grana produkcija scenskih i izvedbenih umjetnosti na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

Za izbor

 

  1. jednog nastavnika/nastavnice u naslovno umjetničko-nastavno zvanje redovitog profesora iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja plesna umjetnost i umjetnost pokreta, umjetničke grane scensko kretanje
  2. jednog nastavnika/nastavnice u naslovno umjetničko-nastavno zvanje docenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetničke grane reprodukcija glazbe (sviranje-tambura)
  3. jednog nastavnika/nastavnice u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetničke grana reprodukcija glazbe – (sviranje-gitara) na Odsjeku za instrumentalne studije

 

Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17.. i 98/19.).

Pristupnici Natječaja pored uvjeta propisanih člancima 92., 93., 94., 95., 97. i 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14 – Odluka USRH, 60/15, – Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispunjavati uvjete propisane člancima 186., 190., 191., 192., 196. i 198. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst i člancima 90., 91., 92., 96., 97., 98., 99. i 101. Statuta Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, te člancima 3., 4., 8., 9., 26., 41., 43. i 44. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statut Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, te Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su na mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku http://www.aukos.unios.hr/ i http://www.unios.hr/.

Uz prijavu za natječaj pristupnici Natječaja pod točkom 1., 2. i 3. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2 – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto. Pristupnici natječaja pod točkom 4. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 3. – Prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto. Pristupnici Natječaja pod točkom 5. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 5. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda.

Pristupnici Natječaja pod točkom 6. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 4. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta. Pristupnici natječaja pod točkom 7. i 8. obvezni su priložiti dokumentaciju prema obrascu 7. – Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje i Obrascu br. 2. – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko- nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto. Pristupnici natječaja pod točkom 9. obvezni su priložiti dokumentaciju prema obrascu 7. – Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje i Obrascu br. 3. – Prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto. Obrasci su objavljeni na mrežnoj stranici Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu Akademije.

Dokumentacija uz prijavu na Natječaj predaje se u dva (2) primjerka, osim radova (od kojih jedan originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u DOC. i PDF formatu.

Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike napredno znanje (C2).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Ako netko od pristupnika iz točke 1., 2., 3., 4., 5. i 6. Natječaja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave na Natječaj pod točkom 1., 2., 3., 4., 5. i 6.  s dokumentacijom podnose se u roku od trideset (30) dana od dana objave Natječaja na adresu: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F, 31000 Osijek, s naznakom „Točka _. natječaja – izvanredni profesor, docent, viši predavač, poslijedoktorand ili asistent“.

Prijave na Natječaj pod točkama 7., 8. i 9. s dokumentacijom podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave Natječaja na adresu: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F, 31000 Osijek, s naznakom „Točka _. natječaja – naslovni redoviti profesor, naslovni docent ili naslovni umjetnički suradnik.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku objavit će Odluku Vijeća Akademije o izboru zaposlenika/zaposlenice iz točke 1., 2., 3., 4., 5. i 6. Natječaja na mrežnim stranicama http://www.aukos.unios.hr/ najkasnije u roku od osam (8) dana od dana njezina donošenja te uz prethodnu suglasnost izabranog pristupnika objaviti profesionalni životopis.

Svi pristupnici Natječaja obavještavaju se o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Akademija za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Prijavom na ovaj Natječaj kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Svi pristupnici Natječaja moraju u natječajnoj dokumentaciji dostaviti potpisani obrazac Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu natječaja koja je objavljena na mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Poveznica Akademije na kojoj je navedeni Obrazac je http://www.uaos.unios.hr/wp-content/uploads/2019/08/PRIVOLA.docx , a može se podići i u Tajništvu Akademije.

AUKOS – Natječaj AUKOS

Podijeli...