Znanstvene knjige

Rafolt, Leo. Tijelo nacije : uvod u japanski budo. Zagreb; Osijek : Institut za etnologiju i folkloristiku : Akademija za umjetnost i kulturu, 2023.

ISBN 978-953-8089-85-5 (Institut za etnologiju i folkloristiku)

ISBN 978-953-8181-66-5 (Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku)

Knjiga Lea Rafolta osvjetljuej društvenu i kulturnu temu relevantnu u globalnim okvirima: osvjetljava i propituje kompleksne sustave japanskih somatskih praksi u svoj njihovoj slojevitosti...  (Nevena Škrbić Alempijević)

Tretinjak, Igor, ur. Suvremeno lutkarstvo i kritika. Osijek : Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, 2022.

ISBN 978-953-8181-52-8

Suvremeno lutkarstvo već desetljećima kontinuirano ruši vlastite granice, šireći se i bogateći. Na tom putu aktivni gledatelji i kritičari predstavljaju nužne sugovornike i završne suautore izvedbenog čina – oko ovih nekoliko karakteristika oblikovana je knjiga Suvremeno lutkarstvo i kritika.
U prvom dijelu knjige autori tom izrazu u Hrvatskoj, Sloveniji, Škotskoj i Litvi pristupaju teorijski i povijesno, da bi se u drugom dijelu okrenuli kritici i kritičaru. Kako ne bi ostala tek na teorijskim idejama, knjigu zaokružuju primjeri kritika nastalih na radionicama u sklopu projekta Kreativne Europe „Kritička platforma suvremenog lutkarstva EU“. Rezultat projekta je i ova knjiga koja predstavlja mogući temelj za daljnje dijaloge i preplitanja suvremenog lutkarskog izraza i teorije, odnosno kritike. (Igor Tretinjak)

Contemporary puppetry and criticism / editor in chief Igor Tretinjak ; editors Lucija Periš, Katarina Žeravica. Osijek : Academy of Arts and Culture in Osijek, 2022.

ISBN 978-953-8181-55-9

Contemporary puppetry has been transgressing its own limits for decades by continuously expanding and getting more prolific. On that journey, active viewers and critics represent the necessary interlocutors and final co-authors of the performance - the aforementioned premises form the basis of the book Contemporary Puppetry and Criticism. In the first part of the book, the authors provide a theoretical and historical approach to puppetry in Croatia, Slovenia, Scotland and Lithuania, while the second part focuses on criticism and the critics. In order not to dwell merely on ideas, the book is complemented by examples of reviews created at workshops of the Creative Europe project "EU Contemporary Puppetry Critical Platform", this book being one of the outcomes of the project. Thus conceptualized, the book represents a possible basis for further dialogues and interweaving of contemporary puppetry expression and theory, that is, criticism. (Igor Tretinjak, editor-in-chief)

Kultura, nacija i diplomacija : zbornik povodom 65. rođendana prof. dr. sc. Zlatka Kramarića / [urednice Kristina PeternaiAndrić, Tatjana Ileš]. Osijek : Filozofski fakultet Osijek : Akademija za umjetnost i kulturu, 2022.

ISBN 978-953-314-158-9

 

Povodom 65. rođendana i skorog odlaska u mirovinu uvaženog prof. dr. sc. Zlatka Kramarića (Osijek, 1956.), Filozofski fakultet kao ustanova na kojoj je kao profesor proveo većinu radnog vijeka i Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku na kojoj profesorsku karijeru privodi formalnome kraju, objavljuju znanstveni zbornik radova u njegovu čast. Zbornik posvećen obimnom i raznovrsnom znanstvenom djelovanju sastavljen je od priloga njegovih nekadašnjih studenata, kolega, suradnika i prijatelja iz Hrvatske, Makedonije, Srbije, Amerike…

Nemec, Krešimir. Narativne strategije. Zagreb; Osijek : Matica hrvatska; Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, 2022.

ISBN 978-953-341-223-8 (Matica hrvatska)

ISBN 978-953-8181-49-8 (Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku)

 

Knjiga Narativne strategije temelji se na strukturnoj sličnosti između šahovske i narativne kombinatorike. Na tome je poredbenom tragu i podijeljena na tri dijela: otvaranje, središnjica i završnica. Kako bi privukao čitatelja, roman treba valjano "otvoriti" pa su opisane prve rečenice i različite strategije otvaranja. U poglavlju "Središnjica" na odabarnim primjerima iz djela hrvatskih pisaca (V. Novak, Zagorka, Krleža, Marinković, Brešan) analizirani su načini razvoja teme, gradnje fabularnih zapleta i sižejna rješenja. U poglavlju "Završnica" opisani su različiti tipovi romanesknih završetaka i važnost koju imaju završni akordi za čitavu strukturu romana.

Sablić Tomić, Helena. U osječkom Nutarnjem gradu = In der inneren Stadt von Essek : drugo dopunjeno izdanje. Osijek : Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku [etc.] : Osječko-baranjska županija : Grad Osijek : Njemačka zajednica Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj, Osijek ; Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2022.

ISBN 978-953-8181-42-9

Nakladnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti = Kroatische Akademie der Wissenschaften und Künste; Zavod za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Osijeku = Institut für wissenschaftliche und kulturelle Arbeit der Kroatischen Akademie der Wissenschaften und Künste in Osijek

Sunakladnici: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku = Josip Juraj Strossmayer Universität Osijek; Umjetnička akademija u Osijeku = Kunstakademie in Osijek; Osječko-baranjska županija = Osijek-Baranja Gespanschaft; Grad Osijek = Stadt Osijek; DG Njemačka zajednica Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj Osijek = Deutsche Gemeinschaft - Landsmannschaft der Donauschwaben in Kroatien, Osijek

Označiti grad znači promatrati ga kao na određeni prostor. Stoga provođenje ispravnog čitanja njegova teksta, prepoznavanje, razumijevanje i mapiranje onih vrijednosti koje pomažu u stvaranju i otkrivanju identiteta, u suodnosu je s djelovanjem grada i pojedinaca. To je proces koji omogućava spoznaju genius locia (duha mjesta). Označiti mjesto Gradom znači poznavati njegov ambijentalni, geografski i klimatski položaj, definirati ga osobinama njegovih stanovnika, njihovim sposobnostima i djelatnostima te njihovim duhovnim građanskim specifičnostima. U ovoj se monografiji istraživački pogled zaustavio na onim semantičkim prostorima koji Nutarnji grad (Tvrđu) čini najurbaniziranijim dijelom Osijeka: specifična veduta, stanovništvo, školstvo, trgovi, ulice i kuće, kazalište, tiskarstvo i ritam privatnoga vremena, a posebno na oblikovanju građanske kulture od oslobođenja Osijeka od Turaka, 29. rujna 1687. pa sve do rušenja tvrđavskih bedema 1923-1926. godine. Naime, vojni časnici, trgovci i obrtnici imali su jedinstveni ritam privatnoga vremena što nameće tezu kako u građanskom prostoru ponavljanje nije rutina, već ono individualnu naviku pretvara u svojevrstan obred.

Baraban, Borko. Ivšićev časopis Hrvatski jezik : (1938. 1939.) : odjeci nekad i sad. Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje ; Osijek : Akademija za umjetnost i kulturu, 2021.

ISBN 978-953-8181-32-0

U knjizi se, kada je riječ o jezikoslovnoj ulozi, utvrđuje prinos časopisnih suradnika i autora hrvatskomu jezikoslovlju, njihova dosljednost u znanstvenim stavovima (s obzirom na njihovu ukupnu jezikoslovnu djelatnost), raspravama i jezičnim savjetima. Kad je riječ o normativnoj ulozi, opisuje se doprinos časopisa tadašnjoj, ali i suvremenoj normi hrvatskoga književnog jezika. Znanstveni su radovi iz časopisa opisani i s obzirom na metodologiju, i to ne samo na dosege mladogramatičarskoga poredbeno-povijesnoga pristupa već i u kontekstu početaka strukturalističkoga jezikoslovlja.

U jezikoslovnoj je literaturi časopis Hrvatski jezik (1938. – 1939.) spominjan samo u povijesno-političkom kontekstu pa je cilj knjige bio opisati njegov jezikoslovni doprinos tadašnjoj, ali i suvremenoj pravopisnoj i gramatičkoj normi. Časopis Hrvatski jezik (1938. – 1939.) odgovor je protiv novoštokavske redukcije hrvatskoga jezika, a s obzirom na neprikrivena unitaristička jezičnopolitička nastojanja proglašavanja hrvatskih jezičnih posebnosti kolokvijalnima, časopis je bio povodom otvorenih polemika između hrvatskih i srpskih jezikoslovaca. Iako je izišlo samo jedno godište časopisa, u njemu je objavljeno mnogo vrijednih prinosa jezikoslovnoj kroatistici, ponajprije normiranju i kulturi hrvatskoga književnog jezika.

Usporednom se filološkom metodom u knjizi zaključuje da su normativne rasprave i normativni prijedlozi iz časopisa većinom postali dijelom suvremene norme i opća mjesta normativne suvremene kroatistike, a u svoje su vrijeme bili jasan pokazatelj odmaka od tadašnje jezične politike.

Kozina, Zlatko. Tijelo kontinuiteta [umjetnost - usađenost u okolinu]. Zagreb : Meandarmedia ; Osijek : Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta J. J. Strossmayera, 2020.

ISBN 978-953-8181-07-8

Napredak ljudske vrste? Percepcija svemira- (ne)prijateljsko mjesto? Paradoks – umjetnost se ne sastoji od širenja, nego od podrezivanja stvari. Je li umjetnička praksa moguća ako se svede na beskrajno stvaranje  i rastvaranje? Tekstovima se želi ukazati na činjenicu kako budućnost umjetnosti zahtijeva svijest o porijeklu svemira. Humor - oblik transcendencije omogućuje čovjeku kao nedovršenom biću da se lako „rješava“ vlastite umjetnosti. Pojam neodređenosti – nemogućnost utjelovljenja ideja. Što je odgajanje? Potencijalnost korelacija između svih sfera ljudske djelatnosti - autentična egzistencija kao svakodnevni  transformator perspektiva arhetiskih obrazaca.Postoji li umjetnost u vremenu ili vrijeme u umjetnosti?

Jerković, Berislav. Suvremena nastava pjevanja. Osijek : Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, 2020.

ISBN 978-953-8181-37-5

Biblioteka Ars academica

S ciljem vrednovanja pjevačkih kurikula provedeno je istraživanje među studentima pjevanja na glazbenim akademijama u Republici Hrvatskoj. Ispitanici su dali prijeko potrebne ocjene, mišljenja, kritike postojećih kurikula i prijedloge za unapređenje nastave pjevanja. Sadržaj upitnika na kojima se temeljio ovaj segment ispitivanja ponajviše se odnosio na aktualne studijske kurikule, umjetničko djelovanje i praksu, ali i na šire odrednice obrazovnih utjecaja. Izložena su i razmišljanja renomiranih vokalnih umjetnika – o temama pjevačkog obrazovanja, nastave pjevanja, ključnih pjevačkih kompetencija, profesionalnog poziva, samostalnog rada, vođenja karijere i dr. Svi ispitanici suglasni su u razmišljanjima da je modernu nastavu pjevanja potrebno kreirati po modelu fleksibilnog i razvojno usmjerenog kurikula. Suvremeno pjevačko obrazovanje treba u potpunosti biti odraz realnog, profesionalnog umjetničkog rada i djelovanja, za čiju je svrhu potrebno strukturirati vrlo učinkovite, otvorene i naglašeno individualizirane pjevačke kurikule.

Čaušić, Mario. Kemija u umjetničkoj grafici = Chemistry in fine art printmaking. Osijek : Akademija za umjetnost i kulturu, 2020.

ISBN 978-953-8181-31-3

Biblioteka Ars academica - Posebno izdanje

Duboki tisak, kojim ćemo se baviti u ovom priručniku, nastao je početkom 16. stoljeća preuzimajući zanatske vještine tadašnjih oružara, odnosno njihove načine ukrašavanja oružja ornamentima. Grafika je posredni medij te podrazumijeva otiskivanje slike na papir ili neki drugi materijal s matrice. U početku matrice se izrađuju na željeznim pločama, no umjetnici grafičari uočavaju da željezne ploče ne daju spektar finih i preciznih linija koje su im u njihovom izrazu nužne. Kada je otkrivena jetka za bakar, željezov(III) klorid (FeCl3), grafičari odbacuju željezne i počinju koristiti bakrene ploče zato što im pružaju više izražajnih mogućnosti s obzirom na to da je spektar finih i čistih linija širi te da ga je lakše obrađivati u pripremi (poliranje, izrada fasetaitd). Razvoj medija nije se tu zaustavio pa nakon nekog vremena grafičari umjesto bakrenih ploča počinju koristiti znatno jeftinije ploče cinka. Ploče cinka pružaju jednako kvalitetne grafičke otiske sa širokom paletom izražajnih mogućnosti u svim tehnikama dubokog tiska te se zbog toga i danas najviše koriste.

Osebujnost grafike jest u tome što, unatoč pojavljivanju novih suvremenih tehnika, ne odbacuje svoje početke i tehnike koji su ju upisali u povijest umjetnosti. To je sigurno jedan od razloga njenoga dugog i trajnog opstanka. Naime, u mediju grafike se i dalje živo radi na razvoju tehnika s njenih početaka (visokog tiska, dubokog tiska itd.), kao i suvremenih tehnika (digitalni tisak). Upravo je mogućnost prilagodbe najrazličitijim umjetničkim poetikama ono što ju čini zanimljivom i u današnje vrijeme.

Ovaj je priručnik mali doprinos razvoju grafike te ćemo se u njemu pozabaviti razvijanjem i obogaćivanjem navedenih početaka medija grafike odnosno dubokim tiskom. Nastao je kao rezultat višegodišnjeg rada i stjecanja iskustva na području kemije i tehnologije u umjetničkoj grafici i dokaz je njihove neupitne i trajne veze.

Jerković, Berislav. Kurikul nastave pjevanja. Osijek : Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, 2019.

ISBN 978-953-8181-05-4

Biblioteka Ars academica
Autor knjige Kurikul nastave pjevanja vrlo originalno povezuje teoriju kurikula s pjevačkim obrazovanjem, time kreira okvire za provedbu suvremene nastave pjevanja i moderne, vremenu i profesionalnim potrebama usmjerene vokalne pedagogije. Knjiga Kurikul nastave pjevanja izlaže strukturalne elemente nastave pjevanja i pjevačkog obrazovanja. Autor je odabrao originalnu i aktualnu temu koja glazbenom obrazovanju i vokalnoj pedagogiji daje važan izvorni znanstveni doprinos u području koje je kod nas vrlo slabo pokriveno znanstvenom literaturom. Sadržaj knjige upravo nas vodi prema mogućim rješenjima vokalno-pedagoških problema te unaprjeđenju nastave pjevanje i profesionalnog pjevačkog obrazovanja. (Helena Sablić Tomić)

Biskupović, Alen. Osječka kazališna kritika (1902. – 1945.). Osijek : Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, 2019.

ISBN 978-953-8181-13-9

Biblioteka Ars academica
Autor se u svojoj knjizi bavi teatrološki iznimno važnom i do sad neobrađenom temom. Budući da je kazališna kritika uvijek uglavnom služila kao izvor za proučavanje kazališta, a vrlo su rijetki radovi o samom žanru, ovaj rad je pionirski ne samo za osječku kazališnu kritiku pa čak ne samo i za hrvatsku kazališnu kritiku, već i za teatrologiju općenito. Autor svojom knjigom tako radi dvojako korisnu stvar za teatrološko područje: potvrđuje postavljenu hipotezu o postojanju kontinuirane, kvalitetne i važne kazališne kritike u Osijeku te kroz analizu rada devet najznačajnijih kazališnih kritičara pokazuje i dokazuje jasnu strukturu kazališne kritike kao žanra (njezine dijelove, način odabira sadržaja), stil i funkciju. Autor to radi sustavno i temeljito, a analiza ovakvog širokog korpusa je provedena znalački, metodološki, znanstveno utemeljeno te je dovela i do logičnih zaključaka koji otvaraju put daljim istraživanjima.

Purgar, Krešimir. Iconologia e cultura visuale – W.J.T. Mitchell, storia e metodo dei visual studies Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu ; Carocci editore, Rim, 2019.

ISBN 978-0-367-20604-8

Knjiga se bavi slikovnim i književne fenomenima na granici između različitih vrsta reprezentacija, medija i disciplina. Prvi se dio bavi ulogom koju je američki teoretičar W.J.T. Mitchell imao u oblikovanju teorijskog krajolika suvremene vizualne kulture, dok se njegov specifični koncept ikonologije ovdje tumači pojmom “kulturna simptomatologija”. U drugom dijelu raspravlja se o povijesnoj genealogiji i suvremenim aporijama vizualnih studija te o ulozi koju su Mitchell, Moxey, Elkins, Boehm, Belting, Sachs-Hombach i drugi teoretičari i povjesničari umjetnosti i kulture odigrali u širenju vizualnih studija i Bildwissenschafta. Treći dio posvećen je temeljnom problemu vizualne kulture, a to je kompleksan odnos slike i teksta. Iznose se osnove Mitchellovog koncepta književne ikonologije i na kraju se u ikonološko-kulturološkom ključu predlaže originalno tumačenje dvojice talijanskih književnika – Niccolòa Ammanitija i Alessandra Baricca.

 

 

Purgar, KrešimirPictorial Appearing – Image Theory After Representation. Osijek: Akademija za umjetnost i kulturu ; Transcript Verlag, Bielefeld, 2019.

ISBN 978-3-8376-4135-6

Širenje digitalne tehnologije promijenilo je našu vizualnu percepciju i način na koji tumačimo pojmove kao što su reprezentacijaimerzija i virtualnost. Krešimir Purgar ispituje neke teme ključne za razumijevanje suvremene kulture slika. Glavna je teza ove knjiga da danas svjedočimo tranzicijskom razdoblju slika tijekom kojega one više nisu čiste reprezentacije ali još uvijek nisu niti potpuno imerzivne. Umjesto da postavljamo uvijek isto, tradicionalno pitanje “što slike znače”, trebali bismo se zapitati što su to slike, kako se one pojavljuju kulturalno i tehnolški te što nam i kako čine. Autor predlaže sveobuhvatan koncept “slikovnog pojavljivanja” koji uzima u obzir fenomenološke, semiotičke i umjetničko-povijesne perspektive kako starih tako i novih slika.

Rafolt, Leo. Tijelo kao glagol: japanski budo, transkulturalne tehnike i trening za izvedbu. Osijek : Kreativna klinika : Akademija za umjetnost i kulturu ; Đakovo : Grad, 2019.

ISBN 978-953-8181-20-7

Naslovna riječ glagol, prikladna metafora, jer autor tematizira specifične načine tjelesnoga izražavanja, ovdje označuje pokret kao temeljnu sastavnicu scenske radnje, ali i pokret kao trajno stanje ljudskog tijela, napose izvođačeva tijela. Posebnost je Rafoltove knjige prikladno povezivanje, uvjetno i općenito rečeno zapadne i istočne (pretežito francuske i, u manjoj mjeri anglosaksonske te japanske) misaone tradicije, kao i kritičnost prema europskoj i sjevernoameričkoj sklonosti građenju u sebi koherentnih i dosljednih teorijskih modela - ovdje prije svega teorija tijela - koji se, međutim, kako ističe Rafolt, uglaynom ne uspijevaju povezati s praksom, odnosno pretočiti u praksu. (Boris Senker)

 

 

Raponja, Robert. Pisma studentima. Osijek : Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, 2018.

ISBN 978-953-8181-06-1

Biblioteka Ars academica
Posebno je vrijedna iskustvena dimenzija ovih tekstova jer se kroz njih otvara mogućnost da oni recepcijski budu zanimljivi i širem krugu čitatelja kao što su kazališni pedagozi, nastavnici i profesori po osnovnim i srednjim školama te studentima umjetničkih doktorskih studija. U isto vrijeme ona se može čitati i kao poticaj u promišljanjima pozicije hrvatske kulture i medija u srednjoeuropskom kontekstu. (Helena Sablić Tomić)

Živić, Tihomir. Trenutak izgubljenih povijesti : Stephen J. Greenblatt i odjeci novoga historizma. Osijek : Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, 2018.

ISBN 978-953-8181-10-8

Knjiga se svojom glavninom oslanja na postavke Stephena J. Greenblatta, predavača engleske književnosti na Berkeleyu do 1969., harvardskoga znanstvenika i za mnoge „začetnika novoga historizma“, iako taj šekspirolog i pulicerovac nije prvi uporabio uvodne anegdote ni sintagmu „novi historizam“, a nije u Sjedinjenima Američkim Državama ni prvi naglasio važnost razmatranja pojmova „pisanje nacije“ ‚writing nation‛ i „pisanje regije“ ‚writing region‛. Međutim, u knjizi nisu prešućeni ni prigovori novohistorističkomu svjetonazoru i njegovoj darvinovskoj „razvojnosti povijesti“, koji se uglavnom odnose na ponekad pretjeranu historizaciju književnosti, vezivanje uz „glavnostrujaštvo“ (mainstream), veličanje „misaonoga naprednjaštva“ na štetu podrobnoga uvida u to kako se pisac nosi s društvenima prijeporima i činjenicu da neka novohistoristička djela ne donose pojašnjenja o samoj povijesti, uzimajući ju kao fait accompli.

 

 

Škojo, Tihana et al. Suvremeni pristupi nastavi glazbe i izvannastavnim glazbenim aktivnostima u općeobrazovnoj školi . Osijek : Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, 2018.

ISBN 978-953-8181-01-6

Biblioteka Ars academica

Knjigom Suvremeni pristupi nastavi glazbe i izvannastavnim glazbenim aktivnostima u općeobrazovnoj školi sveučilišni nastavnici Odsjeka za glazbenu umjetnost Akademije za umjetnost i kulturu Osijeku žele ukazati na moguće drugačije i nove pristupe nastavi glazbe u osnovnim školama i gimnazijama. Mladi su u svoje slobodno vrijeme primarno izloženi utjecaju medija i industrije zabave te se stoga općeobrazovnoj školi nameću zahtjevi za uspostavljanje suvremenog pristupa poučavanja i učenja. Nastava Glazbene kulture i Glazbene umjetnosti te pjevački zbor kao izvannastavna glazbena aktivnost mogu imati važan utjecaj na formiranje glazbene kulture, glazbenog ukusa i glazbenih preferencija mladih osoba. Nastava glazbe također je bitan čimbenik u razvijanju ljubavi prema glazbi i razvijanju trajne potrebe za glazbom, bilo da je riječ samo o slušanju glazbe ili o aktivnom bavljenju glazbom. Radovi zastupljeni u ovoj knjizi raznolikih su tema, no svi su s ciljem unapređenja glazbenopedagoške prakse u kontekstu pozitivne psihologije, glazbene psihologije, interkulturalne nastave, aktivnog suradničkog učenja, integrirane nastave i zborske pedagogije.

 

Sablić Tomić, Helena. U osječkom Nutarnjem gradu = In der Inneren Stadt von Essek. Zagreb; Osijek : HAZU; Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku, 2017. – (sunakladnici Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku, Osječko-baranjska županija, Grad Osijek, DG Njemačka zajednica Zemaljska udruga Podunavskih Švaba u Hrvatskoj Osijek)

ISBN 978-953-347-118-1

Sačuvana je tristogodišnja jezgra Nutarnjeg grada u silovitom okruženju silnih bedeme, koji su njegov život štitili poput koštunjave školjke u čijim njedrima svjetluca dragocjeni biser. Danas Nutarnji grad štite parkovi i travnjaci s rascvjetanim tratinčicama, koje svoj plodonosni žuti prašnik čuvaju nježnim bijelim vjenčićem latica. Kada naiđe oluja ili mrka noć tratinčice sklope latice i skriju životnu plodnicu. Isto tako vrtovi tratinčica štite danas osječki Nutarnji grad. Od oluje? Ne. Od čovjeka. Čovjeka spremnog opetovano likvidirati Gradski vrt.
Ovaj biser zaštićen tratinčicama virtuozno nam je predstavila Helena Sablić Tomić. proživjela je ona u Nutarnjem gradu tih tristo godina bivanja grada, istražujući udes, radost i ljepotu življenja stanovnika. Helena je voljela jednog od njegovih imaginarnih stanovnika da bi nam Nutarnji grad postao cijeli svijet.

 

Radočaj-Jerković, Antoaneta. Zborsko pjevanje u odgoju i obrazovanju. Osijek: Umjetnička akademija u Osijeku, 2017.

ISBN 978-953-58055-8-8

Biblioteka Ars academica

Na osnovi analize relevantne literature te rezultata domaćih i stranih istraživanja, knjiga nudi smjernice za kvalitetnije usklađivanje aktivnosti zborskog pjevanja u školama s općim ciljevima suvremenog odgoja i obrazovanja, interesima učenika i učitelja te nastojanjima glazbenih stručnjaka za proširenjem umjetničkog utjecaja i djelovanja u području kreiranja kulture suvremene škole.

Vlašić, Vesna. Ispred ženskog zrcala : Požeška snaha Hermina Tomić. Požega; Osijek : Ogranak Matice hrvatske u Požegi; Umjetnička akademija u Osijeku, 2017.

ISBN 978-953-6371-11-2

Autorica pažljivo analizira kulturna, politička, socijalna i privatna iskustva književnica čija je djelatnost utjecala na kulturološku povijest Požege. Daje ona u knjizi znanstveni pogled na različitosti ženskih tekstova u pojedinim književnopovijesnim razdobljima. Žensko slavonsko pismo gledano prizmom zavičajne tematike uspostavlja književnopovijesnu komunikaciju s tradicijom hrvatske ženske književnosti u kojoj je slavonska dionica nezaobilazan dio pa je u njezinom primarnom fokusu autorica Hermina Tomić, supruga Josipa Eugena Tomića. Ona će njezino stvaralaštvo upisati u kodove života požeških građanskih obitelji, posebice ženskih članova uočavajući dinamiku njihovih aktivnosti u društvenom životu brojnih udruga i dobrovoljnih društava.  (Helena Sablić Tomić)

Ban, Brankica. Arhivska glazbena građa vukovarskog franjevačkog samostana. Osijek: Umjetnička akademija u Osijeku, 2016.

ISBN 978-953-58055-6-4

Biblioteka Ars academica

Rukopis za knjigu Arhivska glazbena građa vukovarskog franjevačkog samostana autorice Brankice Ban otkriva prije svega istraživača u autorici. Radi se o istraživanju vraćenog glazbenog gradiva Franjevačkog samostana Župne crkve sv. Filipa i Jakova u Vukovaru. Inicijalna ideja bila je franjevački ideološki i skladateljski korpus ugraditi u trajno ostvarivanje nacionalnog identiteta glazbene kulture Vukovara. Ovim vukovarskim franjevačkim korpusom skladatelja u potpunosti je osviješten nacionalni identitet u nas.

Drenjančević, Zdravko. Slavonski tonski idiomi. Zagreb : Leykam international ; Osijek : Umjetnička akademija, 2013.

ISBN 978-953-340-010-5

Biblioteka Ars academica

Autor svoja zapažanja temelji na ranije objavljenim zbirkama slavonskih narodnih napjeva: ''Il pjevajte il zasvirajte'' Mihaela Ferića, ''Maramica s granama'' Duška Topića i ''Gori lampa nasrid Vinkovaca'' Julija Njikoša, a knjiga obrađuje osobitosti slavonske tradicijske glazbe sa aspekte tonske građe vokalnih folklornih napjeva.

Stjepanović, Boro. Gluma 1., Rad na sebi. Zagreb : Leykam international ; Osijek : Umjetnička akademija, 2013.

ISBN 978-953-340-008-2

Biblioteka Ars academica

U dugogodišnjem radu kao profesor glume i etike glume na kazališnim akademijama u Beogradu, Sarajevu, Cetinju i Osijeku Stjepanović je uvidio da je knjigu o glumi potrebno koncipirati ne samo s teorijskog aspekta, nego je ponuditi i kao sistem vježbi koje potkrepljuju teorijsko razmišljanje i pomažu glumcu da upozna širinu svojih izvođačkih mogućnosti. Svrhovitost vježbi je očita: pomažu da se razvije samosvijest, samoosjećanje i afirmiranje osobnosti, a istovremeno se stvara tehnička osobnost glumca. (Robert Raponja)