1. Međunarodna umjetnička i znanstvena konferencija Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju

Posted on Posted in Glazba_obavijesti, Obavijesti

Knjiga sažetaka 1. međunarodne umjetničke i znanstvene konferencije Osobe s invaliditetom u umjetnosti znanosti odgoju i obrazovanju

Program konferencije

 

1. Međunarodna umjetnička i znanstvena konferencija

Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju

Osijek, 5. i 6. prosinca 2019. g.

Konferencija će se održati pod Visokim pokroviteljstvom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Pokroviteljstvo

Osječko-baranjska županija

Grad Osijek

 

 

Upute za pisanje rada Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju

Izjava o autorstvu i originalnosti rada

Program konferencije

Pozivno pismo

>>>Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju

>>>Obrazac za prijavu za sudjelovanje na konferenciji

 

Suorganizatori (prema abecednom redu)

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Podružnica Osijek (AMZH)

Centar za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (FOOZOS)

Muzička akademija Univerziteta Crne Gore

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (UFZG)

 

 

Partneri

Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek (AZOO)

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (FDMZ)

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku (FERIT)

Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek (GrAfos)

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu (KBF)

Lions Club Osijek (LCO)

Medicinski fakultet Osijek (MEFOS)

Pravni fakultet Osijek (PRAVOS)

UNIMA Education, Development and Therapy Commission (UNIMA)

Ured pravobraniteljice za osobe sinvaliditetom (POSI)

 

Medijski pokrovitelji

                                              

STV Slavonska televizija                 Radio 92 fm

 

 

O konferenciji:
Prva će se Međunarodna umjetnička i znanstvena konferencija Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju održavati prigodom obilježavanja Međunarodnoga dana osoba s invaliditetom, 5. i 6. prosinca 2019. u Osijeku. Osnovni je cilj konferencije uspostaviti dijalog stručnjaka koji se bave pitanjima vezanima za sudjelovanje, uključivost, dostupnost i ostvarivanje prava osoba s invaliditetom u odnosu na različite aspekte sudjelovanja u umjetničkim i kulturnim programima te pitanjima uključivanja osoba s invaliditetom u umjetnost, znanost i odgojno-obrazovni sustav na svim razinama. Ciljevi koje želimo postići konferencijom odnose se na daljnji razvoj inkluzije osoba s invaliditetom u umjetničke, kulturne, odgojno-obrazovne i društvene aspekte života, odbacivanje stereotipa o osobama s invaliditetom, kao i na veće ostvarivanje prava osoba s invaliditetom. Prezentacijom postignuća i afirmacijom osoba s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju pridonijet će se lokalnoj, ali i nacionalnoj i široj regionalnoj zajednici. Konferencija je namijenjena znanstvenicima, umjetnicima, odgojno-obrazovnim djelatnicima i svima koji su u interakciji ili se bave pitanjima osoba s invaliditetom, prema temama konferencije, u umjetnosti, kulturnim događanjima, znanosti, te odgoju i obrazovanju po vertikali. Namijenjena je i osobama s invaliditetom koje se bave znanstvenim ili umjetničkim radom ili su sudionici odgojno-obrazovnog sustava, a koji žele svoja djelovanja ili iskustva predstaviti javnosti. Specifični ciljevi ovoga projekta postavljeni su kako bi se potaknuli umjetnici, znanstvenici i odgojno-obrazovni stručnjaci da kroz znanstvene radove, prikaze dobre prakse ili radionice daju svoj prinos u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom s naglaskom na promoviranje ljudskih prava i nediskriminacije kao i djelovanja na uklanjanju psiholoških, obrazovnih, obiteljskih, kulturoloških i drugih prepreka za potpunu integraciju i sudjelovanje osoba s invaliditetom u umjetničkim, društvenim i kulturnim aspektima života pod jednakim uvjetima.

Teme konferencije:

 Inkluzija osoba s invaliditetom u umjetnosti, znanosti te odgoju i obrazovanju

 Stereotipi, predrasude, diskriminacija osoba s invaliditetom

 Slobodno vrijeme osoba s invaliditetom

 Osobe s invaliditetom u kontekstu terapija umjetnošću

 Pravno-socijalna pitanja osoba s invaliditetom

Sudjelovanje u konferenciji:

 usmena izlaganja (trajanje izlaganja 15 min. i 5 min. diskusije)

 koncerti, izložbe

 panel diskusije

 prikazi dobre prakse rada osoba s invaliditetom

 pokazne radionice (trajanje radionice do 45 min.)

 poster prikazi

Službeni jezici konferencije: hrvatski / engleski

 

Plenarna predavanja:

dr. sc. Anica Bilić,  znanstvena savjetnica u trajnom zvanju Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima

dr. sc. Mario Kovač, samostalni umjetnik

prof. dr. sc. Siniša Opić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

izv. prof. dr. sc. Kristina Peternai Andrić, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Filozofski fakultet u Osijeku

Anka Slonjšak, dipl. oecc., Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Republike Hrvatske

 

Vizualni identitet konferencije

Linija je zabilježba pokreta koji ostavlja trag crtaće tehnike na papiru, no može biti primjerice i trag kotrljanja grude snijega u snježnom pokrivaču. Svi se sjećamo trenutaka iskustva kada smo kao djeca s grančicom u ruci tragali za linijom u pijesku.

Nekima od nas tragovi pobuđuju drugačije asocijacije…

Raznobojne linije ekstrahirane su iz crteža mladoga umjetnika Antonija Rendulića. Antonio je od svoje četrnaeste godine osoba s invaliditetom u invalidskim kolicima. U svojoj likovnoj koncepciji traga za vlastitim umjetničkim identitetom iskreno i subjektivno istražujući sklopove linija koji sugeriraju trag njegovih invalidskih kolica. Antonijeve linije nisu samo sugestija njegovih privatnih okolnosti i intimne borbe, već svaka nova linija kreira strukturu koja stvara izazovnu likovnu ideju. Njegove ideje simbol su novih mogućnosti za kretanjem prema naprijed. Tom idejom Antonio nam šalje poruku da postoji put za osobe s invaliditetom poput njega, taj je put ponekad zaobljen, isprepleten ili isprekidan, no nikada nepremostiv. Njegova vrijednost nije samo u iscrtavanju vlastitoga puta, nego i u stvaranju putokaza kojima poziva suputnike na zajednička traganja.

 

Kotizacija:

Sudionici s izlaganjem 500,00kn/ 70,00€

Studenti poslijediplomskih studija 400,00 kn / 60,00€

Sudionici bez izlaganja 300,00kn/ 40,00€  (Broj sudionika je ograničen)

Osobe s invaliditetom ne plaćaju kotizaciju.

Kotizacija uključuje sudjelovanje na konferenciji, prisustvovanje na svim događanjima, promotivne materijale konferencije, okrjepu tijekom konferencije.

Uplate kotizacije potrebno je uplatiti do 1. 11. 2019. na: Akademija zaumjetnost i kulturu u Osijeku

K. P. Svačića 1f, Osijek

IBAN: HR7323600001102689236 OIB:60277424315

U opisu plaćanja molimo navesti: Kotizacija za sudjelovanje na konferenciji, ime i prezime osobe za koju se plaća kotizacija i OIB.

Rok za slanje sažetka na hrvatskom i engleskom jeziku do 15. 10. 2019.  Obavijest o prihvaćanju sažetaka: do 20. 10. 2019.

Rok za slanje cjelovitog rada: do 1. 3. 2020.

Radovi će biti objavljeni u Zborniku radova. Autori radova dobit će primjerak Zbornika. Najbolje ocijenjeni radovi bit će objavljeni na engleskom jeziku u časopisu Southerneast European Medical Journal. Više o časopisu na poveznici.

Kontakti za komunikaciju:

dr.sc. Mirna Sabljar (msabljar@aukos.hr; tel: 098 585 742),

izv. prof. art. Tatjana Bertok Zupković (tatjanabz@email.t-com.hr; tel: 099 264 0682),

doc. dr. sc. Tatjana Ileš (tatjana.iles@gmail.com; tel: 098 811 909)

Elektroničke adrese konferencije na koje se dostavljaju prijave:
konferencija.osi@aukos.hr; konferencija.osi@gmail.com

>>>Ponuda smještaja u Osijeku

 

>>>Organizacijski odbor

>>>Umjetničko-znanstveni programski odbor

>>>Organizacijski savjet

 

 

 

 

 

 

the 1st International Artistic and Scientific Conference
Persons with Disabilities in Arts, Science and Education
Osijek, 5 – 6 December 2019
Under the high patronage of
The Ministry for Demography, Family, Youth and Social Policy

Patronage of
Osijek-Baranja County and City of Osijek

 

Book of Abstracts Knjiga sažetaka 1. međunarodne umjetničke i znanstvene konferencije Osobe s invaliditetom u umjetnosti znanosti odgoju i obrazovanju

Paper-Guidelines Persons with disabilities

Statement of originality

Program of the Conference

Call for papers

>>>Call for Papers Persons with Disabilities in Arts, Science and Education

>>>Persons with Disabilities in Arts, Science and Education _ Application form

 

 

Co-organizers

The Academy of Medical SciencesofCroatia, Branch of Osijek (AMZH)

The Center for Scientific Work of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Vinkovci

TheFaculty of Educational Sciences, J.J. Strossmayer University of Osijek (FOOZOS)

The Faculty of Teacher Education, University of Zagreb (UFZG)

University of Montenegro, Music Academy

 

Partners

Education and Teacher Training Agency, Branch of Osijek (AZOO)

The Faculty of Dental Medicine and Health, Osijek (FDMZ)

The Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology in Osijek (FERIT)

The Faculty of Civil Engineering, Osijek (GrAfos)

The Catholic Faculty of Theology in Đakovo (KBF)

Lions Club Osijek (LCO)

The Faculty of Medicine, Osijek (MEFOS)

The Faculty of Law, Osijek (PRAVOS)

UNIMA Education, Development and Therapy Commission (UNIMA)

The Office of the Ombudsman for Persons with Disabilities (POSI)

 

About the Conference:

The 1st International Artistic and Scientific Conference Persons with Disabilities in Arts, Science and Education will be held in Osijek on 5-6 December 2019, on the occasion of the observance of the International Day of Persons with Disabilities. The main aim of the conference is to establish a dialogue between experts who are engaged in the issues concerning the participation, inclusiveness, accessibility and realization of the rights of persons with disabilities in relation to various aspects of participating in artistic and cultural programmes and the questions of the integration of persons with disabilities in arts, science and educational system on every level. The goals we would like to accomplish with the conference refer to the further development of inclusion of persons with disabilities in every artistic, cultural, educational and social aspects of life, to discarding stereotypes about persons with disabilities as well as to the realization of the rights of persons with disabilities. By presenting achievements and acknowledging persons with disabilities in arts, science and education the conference will contribute not only to the local but also to the national and broader regional community. The conference is intended for academics, artists, teaching staff and all the others who interact or are engaged in the issues of persons with disabilities, according to the themes of the conference, either in arts, cultural events, science or vertical teaching and education. It is also intended for persons with disabilities who deal with academic or artistic work or are participants in the educational system and they want to present their work or experiences to the public. The specific aims of this project have been set in order to encourage artists, academics and teaching experts to make their contribution to the realization of (the rights of) persons with disabilities through scholarly papers, good practice displays or workshops by emphasizing the promotion of human rights and non-discrimination as well as taking actions to remove psychological, educational, familial, cultural and other obstacles in order to ensure complete integration and participation of persons with disabilities in artistic, social and cultural aspects of life under equal terms.

Conference topics:

 Inclusion of persons with disabilities in arts, science and education

 Stereotypes, prejudices, discrimination of persons with disabilities

 Free time of persons with disabilities

 Persons with disabilities in the context of art therapies

 Socio-legal issues of persons with disabilities

Conference participation:

 Oral presentations/papers (15 minutes for presentation and 5 minutes for discussion)

 Concerts, exhibitions

 Panel discussions

 Good practice displays of working with persons with disabilities

 Demonstration workshops (45 minutes for workshop)

 Posters

Official languages of the Conference: Croatian / English

 

Keynote speakers:

Research Prof.  Counselor Anica Bilić,  PhD Croatian Academy of Sciences and Arts The Center for Scientific Work in Vinkovci

Mario Kovač, PhD  freelance artist

Prof. Siniša Opić,  PhD University of Zagreb The Faculty of Teacher Education

Assoc. Prof. Kristina Peternai Andrić,  PhD  J.  J.  Strossmayer University of Osijek  The Faculty of Humanities and Social Sciences

Anka Slonjšak, MBA The Ombudsman for Persons with Disabilities of the Republic of Croatia

 

 

Registration fee:

Participants with paper(s): Registration fee – 500, 00 kn / 70, 00 € should be paid by bank transfer by 1 November 2019
Postgraduate students – 400, 00 kn / 60, 00 €
Participants without paper(s): Registration fee – 300, 00 kn / 40, 00 €
Persons with disabilities – do not have to pay the registration fee

The registration fee includes taking part in the conference, access to all events, conference material, and refreshments during the conference.
Means of payment for the Conference:
Account holder: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku (Academy of Arts and Culture in Osijek)
Address: K. P. Svačića 1f, Osijek
IBAN: HR7323600001102689236
OIB (the Personal Identification Number): 60277424315
All payments should have obligatory notification:
Registration fee for taking part in the Conference, first name and family name of the person paying the fee / for whom the fee is being paid.

 

Important dates:

 Deadline for abstracts: 15 October 2019

 Notification of acceptance: 20 October 2019

 Deadline for submitting the paper: 1 March 2020

Papers will be published in Conference Proceedings. Each author will receive a copy of the Conference Proceedings. The articles with the best reviews will be published in the English language in Southeastern European Medical Journal. Follow the link to find out more about the journal.

Communications contacts:
Mirna Sabljar,  PhD (msabljar@aukos.hr; Phone: 098 585 742)

Assoc. Prof. Art. Tatjana Bertok Zupković  (tatjanabz@email.t-com.hr; Phone: 099 264 0682)

Asst. Prof. Tatjana Ileš,  PhD  (tatjana.iles@gmail.com; Phone: 098 811 909)

Applications should be submitted to the following Conference e-mails:
konferencija.osi@aukos.hr; konferencija.osi@gmail.com

 

Organizing Committee Mirna Sabljar, PhD, president of the Committee (AUK), Assoc. Prof. Art. Tatjana Bertok-Zupković (AUK), Tomislav Dagen LL.M, PhD (AUK), Prof. Prim. Katarina Dodig Ćurković, PhD (MEFOS; AMZH), Mario Burek, LL.M. (POSI), Prof. Prim. Silva Butković Soldo, PhD (MEFOS; AMZH), Asst. Prof. Tatjana Ileš, PhD (AUK), Snježana Lustig (AZOO), Antonija Matić, MBA (AUK), Assoc. Prof. Art. Ines Matijević Cakić, D.A. (AUK), Majda Milinović, teaching assistant (AUK), Assoc. Prof. Krešimir Purgar, PhD (AUK), Assoc. Prof. Art. Antoaneta Radočaj-Jerković, PhD (AUK), Asst. Prof. Ksenija Romstein, PhD (FOOZOS), Mirela Skelac, univ. spec. act. soc. (AZOO), Asst. Prof. Tihana Škojo, PhD (AUK),Damir Španić, PhD(UNIOS),Asst. Prof.Jasna Šulentić Begić, PhD(AUK)
Artistic-Scientific Programming Committee Assoc. Prof. Jasmina Bećirović-Karabegović, PhD (Universtiy of Sarajevo, the Faculty of Pedagogy), Assoc. Prof. Emina Berbić Kolar, PhD (Faculty of Educational Sciences), Assoc. Prof. Matthew G. Bernier, MCAT, ATR, (Eastern Virginia Medical School), Asst. Prof. Ivana Bestvina Bukvić, PhD (Academy of Arts and Culture in Osijek), Assoc. Prof. Art. Jelena Bogojević (University of Montenegro, the Music Academy), Prof. Dejana Bouillet, PhD (Faculty of Teacher Education, University of Zagreb), Davor Brđanović, PhD, research fellow(Varaždin Music School),Asst. Prof.BiljanaČinčurak Erceg, PhD, (Faculty of Law in Osijek), Assoc. Prof. Snježana Dobrota, PhD (University of Split, The Faculty of Humanities and Social Sciences), Full. Prof. Ines Drenjančević, PhD (The Faculty of Medicine, Osijek), Asst. Prof. Snježana Dubovicki, PhD (Faculty of Educational Sciences),Prof. Matjaž Duh, PhD (University of Maribor, the Faculty of Education), Asst. Prof. Marina Đukić, PhD, (Academy of Arts and Culture in Osijek), Assoc. Prof. Art. Maja Đurinović, (Academy of Arts and Culture in Osijek), Marina Gall, PhD (University of Bristol, School of Education) Asst. Prof. Eleanor Irwin, Ph.D., (University of Pittsburgh), Asst. Prof. Art. Sanela Janković Marušić (Academy of Arts and Culture in Osijek), Assoc. Prof. Art. Berislav Jerković, PhD (Academy of Arts and Culture in Osijek), Asst. Prof. Art. Jelena Kovačević (Faculty of Educational Sciences), Assoc. Prof. Livija Kroflin, PhD (Academy of Arts and Culture in Osijek), Prof. Darko Lukić, PhD, (ALDESTE, ECoC, Creative Europe), Asst. Prof. Valentina Majdenić, PhD(Faculty of Educational Sciences),Asst. Prof. Vedrana Marković,PhD (University of Montenegro, the Music Academy), Asst. Prof. Haris Memišević, PhD (University of Sarajevo, the Faculty of Pedagogy), Asst. Prof. Art. Vuk Ognjenović (Academy of Arts and Culture in Osijek), Asst. Prof. Mr. Renata Papišta (University of Sarajevo, the Academy of Fine Arts in Sarajevo), Full. Prof. Art. Robert Raponja, D.A. (J. J. Strossmayer University of Osijek), Assoc. Prof. Branka Rešetar, PhD, (Faculty of Law in Osijek), Assoc. Prof. Mary Roberts, PhD (University of Virginia, Eastern Virginia Medical School), Sanja Tarczay, PhD (The Association Dodir), Assoc. Prof. Tena Velki, PhD (Faculty of Educational Sciences), Åsa Viklund (Mental Health Care for Children and Adolescent, Göteburg), Assoc. Prof. Slavko Živanović (University of Novi Sad, the Academy of Arts)
OrganizingCouncil Prof. Helena Sablić Tomić, PhD, (Academy of Arts and Culture in Osijek), Prof.Zdravko Ebling, PhD (the Academy of Medical Sciences, Branch of Osijek), Prof. Rudika Gmajnić, PhD (Lions Club Osijek), Prof. Dražan Kozak, PhD (J. J. Strossmayer University of Osijek), Prof. Damir Matanović, PhD, ( Faculty of Educational Sciences), Prof. Rajko Odobaša, PhD, (Faculty of Law in Osijek), Prof. Siniša Opić, PhD (Faculty of Teacher Education, University of Zagreb), Full. Prof. Art. Robert Raponja, D.A. (J. J. Strossmayer University of Osijek) Asst. Prof. Tomislav Rudec, PhD, (Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology in Osijek), Anka Slonjšak, MBA, (Ombudsman for Persons with Disabilities), Prof. Antun Tucak, PhD, Emeritus Professor (the Academy of Medical Sciences, Branch of Osijek),Assoc. Prof.Damir Varevac, PhD (The Faculty of Civil Engineering in Osijek), Assoc. Prof. Suzana Vuletić, PhD (Catholic Faculty of Theology in Đakovo

Podijeli...