e-knjige

Lana Skender - Suvremeni pristupi nastavi Likovne umjetnosti

Nakladnik: Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Za nakladnika: Helena Sablić Tomić
Glavna urednica: Tatjana Ileš
Recenzenti: Jasminka Najcer Sabljak, Margareta Turkalj Podmanicki
Lektura i korektura: Ana Pešec
Oblikovanje knjižnog bloka i naslovnice: Iva Muškić

ISBN: 978-953-8181-16-0
CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek pod brojem 150230043.

Objavljivanje ove knjige financijski je potpomoglo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske Odlukom o financijskoj potpori izdavanju znanstvene knjige/visokoškolskog udžbenika u 2019. godini (Klasa: 402-07/19-01/00545, Ur. broj: 533-03-19-0002)

Nijedan dio ove knjige ne smije se umnožavati, fotokopirati ni na bilo koji drugi način reproducirati bez nakladnikova pisanog dopuštenja.

e-knjiga Suvremeni pristupi nastavi Likovne umjetnosti