/ Temeljni dokumenti

/ Poslovnici

/ Pravilnici

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika

Odluka o osnivanju Stegovnog povjerenstva za provođenje stegovnih postupaka na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku

Etički kodeks Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odluka AV o imenovanju članova Etičkog povjerenstva na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku

Pravilnik o sukobima interesa i obveza

Pravilnik o sprječavanju nepotizma

Pravilnik o radu

Uputa za znanstvenike prilikom odlaska u inozemstvo

Odluka o imenovanju članova Stegovnog povjerenstva

Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za primanje i rješavanje pritužbi za zaštitu dostojanstva radnika

Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom

Pravilnik o fundusu umjetnina i zbirci studentskih radova

Pravilnik o uvjetima i postupku stjecanja doktorata umjetnosti na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o raspisivanju i provedbi javnih natječaja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o korištenju službenog vozila Akademije 2020.

Pravilnik o radu Knjižnice Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku

Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe na Akademiji za umjetnost i kulturu

Pravilnik o poticanju i nagrađivanju izvrsnosti nastavnika

Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom

Pravilnik o izdavackoj djelatnosti AUKOS

Pravilnik o cjeloživotnom učenju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju

/ Financijska izvješća

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Izvršenje financijskog plana za I-VI 2023.

OPĆI DIO IZVRŠENJE FP_I-VI 2023_predložak mzo

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA

POSEBNI DIO IZVRŠENJE FP I-VI 2023_predložak mzo

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA PERIOD I

Financijski izvještaj za 2022. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje 2022.

Financijski izvještaj za 2021. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje 2021.

Financijski izvještaj za razdoblje 1.1.2021. - 31.3.2021.

Obrasci financijskih izvještaja

Financijski izvještaj za 2020. godinu

Bilješke uz bilancu za 2020. g.

Bilješke uz obrazac PR-RAS za 2020.g.

Financijski izvještaj za razdoblje 1.1.2020. - 30.6.2020.

Potvrda FINE

Financijski izvještaj za razdoblje 1.1.2020. - 31.3.2020.

Bilješke uz financijski izvještaj (tromjesečje)

Potvrda FINE

Financijski izvještaj za 2019.

Bilješke uz financijski izvještaj 2019.

Potvrda FINE i Ureda za reviziju i preuzimanju 2019.

Financijski izvještaj za 2018.

Bilješke uz financijski izvještaj 2018.

Potvrda FINE i Državnog ureda za reviziju o preuzimanju

 

 

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA

Financijski plan 2023. - 2025.

Financijski plan 2023.-2025.

Obrazloženje financijskog plana 2022

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana

Prijedlog financijskog plana za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

Prijedlog financijskog plana 2022-2024.kv

Prijedlog financijskog plana 2022-2024.kv - Izmjena za 2022. godinu

Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu

Izmjene i dopune financijskog plana za 2021.

Prijedlog Financijskog plana za 2021.-2023.

Prijedlog Financijskog plana za 2020.-2022.

Financijski plan 2019.-2021.

 

/ Studenti

Odluka VA - o plaćanju ECTS bodova iz razlikovnih ispita prilikom upisa na diplomske sveučilišne studije

Odluka o imenovanju mentora i sumentora pri izradi-pripremi završnih-diplomskih radova i ispita na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku

Odluka o iznajmljivanju kostima iz Fundusa Akademije

Odluka o naknadnom brisanju upisanog izbornog kolegija

Odluke o imenovanju studenata

Odluka o uvjetima upisa na Diplomske studije 2019./2020.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o linearnom modelu studiranja

Odluka o linearnom modelu studiranja

Odluka o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnim sastavnicama

Odluka o uvođenju i definiranju izbornih predmeta

Pravilnik o završnim i diplomskim radovima i ispitima - 2022.

Pravilnik o kućnom redu

Pravilnik o poslijediplomskim studijima na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o postupku prijave na preddipomske sveučilišne studije akademske godine 2020.- 2021.

Pravilnik o postupku prijave na preddiplomske Studije za izvanredne studente

Pravilnik o postupku prijave na Preddiplomske studije 2019./2020.

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Pravilnik o vođenju registra studentskih udruga i drugih studentskih organizacija

ZAHTJEV-ZA-ODOBRENJE-ZAVRŠNE-DIPLOMSKE-TEME-I-MENTORA - L

ZAHTJEV ZA PROMJENU ZAVRŠNE-DIPLOMSKE TEME I MENTORA

Pravilnik o nagrađivanju i pohvaljivanju studenata Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku

Zamolbe - predlošci 

Statut Studentskog zbora Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, 2020.

Pravilnik o priznavanju izvannastavnih aktivnosti studenata

 

/ Uvjeti napredovanja nastavnika

Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u umjetničko-nastavna i nastavna zvanja u području umjetnosti

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine 106-2006)

Odluka o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (Narodne novine 122-2017)

Odluka o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja

Pravila o provedbi postupka reizbora nastavnika i suradnika na znanstveno-umjetničko-nastavnim, nastavnim i stručnim radnim mjestima

Pravilnik o provedbi postupka izbora-reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pročišćeni tekst

Pravilnik o uvjetima izbora u umjetničko-nastavna zvanja

Pravilnik o uvjetima izbora u znanstvena zvanja

Pravilnik o uvjetima izbora u znanstvena zvanja 2017

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja 2019

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja 2021

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja 2022.

Pravilnik o vrednovanju rada asistenata, poslijedokotranada i mentora

Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama 2022.

Reizbor nastavnika

/ Zakoni i ostali korisni sadržaji

/ Zaštita na radu

/ Odluke Senata i Rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku