Ishodi učenja MA Mediji i odnosi s javnošću

  1. ODSJEK ZA KULTURU MEDIJE I MENADŽMENT

Naziv studijskog programa: Diplomski sveučilišni studij Mediji i odnosi s javnošću (jednopredmetni i dvopredmetni)

Ishod učenja studijskog programa 00297 00298 00299 00300 00301 00302 00303 00304 00305 00306 00307
Predmeti (obavezni)
Medijske teorije i društvo   X   X         x    
Upravljanje u odnosima s javnošću X   X       X x     x
Digitalno izvještavanje i novi mediji X         x X x   x  
Medijski praktikum 1. (radio produkcija i radijski formati) X   X     x       x  
Medijske i kulturne politike   X X X x            
Medijski praktikum 2. (TV produkcija i televizijski formati) X   X     x   x   x  
Diplomski rad x x   X x x X   x   x
Praksa/asistentura x   x       x x   x x

 

Legenda:

Labela IU Opis ishoda učenja
00297 Kreirati, prezentirati i primijeniti različite tehnike prikaza i prezentacije priče/događaja/vijesti na raznovrsnim medijskim platformama u skladu s profesionalnim i etičkim načelima te demonstrirati znanja različitih pristupa u multimedijskoj komunikaciji u ovisnosti o situaciji i području
00298 Teorijski objasniti i kritički promišljati medijske fenomene u raznovrsnim odnosima (društvo, politika, biznis, rodne i druge različitosti, civilno društvo, kulturna memorija itd.) s ciljem razvijanja kritičkog odmaka
00299 Samostalno upravljati  i voditi  sofisticirane komunikacijske procese:  izrađivati  komunikacijske strategije, razvijati i unaprjeđivati komunikacijske planove i medijske politike, provoditi medijske kampanja, javne nastupe i medijske treninge i sl. u međunarodnom i multikulturnom kontekstu
00300 Provesti i kritički prezentirati komunikacijska i medijska istraživanja u interdisciplinarnim timovima temeljena na odgovarajućoj metodologiji
00301 Istraživati, interpretirati i savjetovati kreatore medijskih i kulturnih politika  temeljeno na obilježjima i specifičnosti različitih medijskih sustava i  kulturno-medijskih politika
00302 Kritički vrjednovati temeljna obilježja novih medija s teorijskog i praktičnog stajališta
00303 Samostalno oblikovati  ili voditi i integrirati multidisciplinarne timove u projektima u digitalnom okruženju (oblikovanje, komunikacija, društvena uvjetovanost, razvoj projekta s obzirom na interaktivnost digitalnog okruženja)
00304 Povezati i upravljati različitim medijskim platformama (fotografija, film, video, web-oblikovanje) u nepredvidivom digitalnom okruženju i uvjetima nesigurnosti
00305 Identificirati i usporediti determinističke medijske teorije u različitim kontekstima kako bi mogli razumjeti koncept  demokracije, političke procese, medijalizaciju politike i spektakularizaciju kulture u globaliziranom okruženju
00306 Organizirati i primijeniti procese vizualizacije podataka u svrhu oblikovanja medijskog sadržaja, alata i hibridnih formi na digitalnim platformama
00307 Primjereno odabrati i samostalno primijeniti specifične  tehnike  odnosa s javnošću u različitim područjima, nepredvidivim situacijama sukladno načelima struke i uvažavajući društvenu i osobnu odgovornost