Natječaj 27.9.2019.

Posted on Posted in Natječaji

KLASA: 112-02/19-02/01
URBROJ: 2158-73-01-19-37
Osijek, 25. rujna 2019.

„AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU“
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

raspisuje
NATJEČAJ

>>>Natječaj AUKOS za web 27092019

– za izbor i prijem
1. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz Interdisciplinarnog područja znanosti (izborna polja 5.01. ekonomija i 5.07. pedagogija) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
2. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvena grana teorija i povijest književnosti na određeno vrijeme u punom radnom vremenu (zamjena za vrijeme mirovanja radnog odnosa)
3. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana gluma (glumac-lutkar) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
4. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju i stručnom radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja Informacijske i komunikacijske znanosti na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
– za izbor
5. jednog (1) nastavnika/nastavnice u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja interdisciplinarne humanističke znanosti
6. jednog (1) nastavnika/nastavnice u naslovnom nastavnom zvanju umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana kazališna režija
7. jednog (1) nastavnika/nastavnice u naslovnom nastavnom zvanju umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe (sviranje-flauta) na Odsjeku za instrumentalne studije
8. jednog (1) nastavnika/nastavnice u naslovnom nastavnom zvanju predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja znanost o umjetnosti, znanstvena grana teorija glazbene umjetnosti na Odsjeku za instrumentalne studije
9. jednog (1) suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija,
znanstvena grana teorija i povijest književnosti

10. tri (3) suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe (sviranje – tambure) na Odsjeku za instrumentalne studije
11. tri (3) suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe (sviranje – klavir) na preddiplomskom sveučilišnom studiju Žičani instrumenti, smjer Tambura na Odsjeku za instrumentalne studije
12. jednog (1) suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovne umjetnosti, umjetnička grana likovna pedagogija
13. dva (2) suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovne umjetnosti na diplomskom sveučilišnom studiju Ilustracija

Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14. i 127/17.).
Pristupnici Natječaja pored uvjeta propisanih člancima 92., 94., 95., 97. i 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.- Odluka USRH,
60/15.- Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispuniti uvjete propisane člancima 186., 191., 192., 196. i 198. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst i člancima 91., 92., 97., 98., 99. i 101. Statuta Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, te člancima 3.,
8., 9., 12., 26., 40. i 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statut Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku te Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su na mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku http://www.uaos.unios.hr/ i http://www.unios.hr/ .

Uz prijavu na natječaj pristupnici Natječaja pod točkama 1. i 2. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. – Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno /umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto, pristupnici pod točkom 3. Natječaja obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 4. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta, pristupnici pod točkom 4. Natječaja obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 6. – Prijava na natječaj za izbor u stručno zvanje i odgovarajuće radno mjesto, pristupnici pod točkama 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13. Natječaja obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7. – Prijava
na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje. Obrasci su objavljeni na mrežnoj stranici Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu Akademije.
Dokumentacija uz prijavu na Natječaj predaje se u dva (2) primjerka, osim radova (od kojih jedan originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u DOC. i PDF formatu.
Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike napredno znanje (C2).
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.
Ako netko od pristupnika iz točke 1., 2., 3. i 4. ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
Prijave na Natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od trideset (30) dana za Natječaj pod točkama 1., 2., 3. i 4., a u roku od osam (8) dana za Natječaj pod točkama 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13. od dana objave Natječaja na adresu:

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,

Kralja Petra Svačića 1/F,

31000 Osijek, s naznakom „Točka _ natječaja“.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Svi pristupnici Natječaja obavještavaju se o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.
Akademija za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte. Prijavom na ovaj Natječaj kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
Svi pristupnici Natječaja moraju u natječajnoj dokumentaciji dostaviti potpisani obrazac Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu natječaja koja je objavljena na mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku. Poveznica Akademije na kojoj je navedeni Obrazac je http://www.uaos.unios.hr/wp-content/uploads/2019/08/PRIVOLA.docx, a može se podići i u Tajništvu Akademije.

 

Poziv na razgovor (intervju) pred Stručnim povjerenstvom

Obavijest – Rang lista kandidata – I. i II. razina – stručni suradnik AV laboratorij 2019

Podijeli...