/ O AKADEMIJI
Slider

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku visokoobrazovna je institucija po mnogo čemu jedinstvena u Republici Hrvatskoj, a i znatno šire, budući da izvodi studijske programe i dodjeljuje diplome iz umjetničkog, društvenog, humanističkog te interdisciplinarnog područja znanosti i umjetnosti, što je čini institucijom širokih svjetonazora, otvorenom za najrazličitije profile studenata koji u njoj mogu prepoznati mjesto za stjecanje umjetničkih i znanstvenih kompetencija potrebnih za život i rad u suvremenom društvu.

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku je poticajno, provokativno i kreativno mjesto studiranja za sve buduće studente koji žele steći znanja iz područja glazbene, dramske, primijenjene i vizualne umjetnosti te medijske kulture i kulturalnog menadžmenta. Nastala je 2018. godine spajanjem Umjetničke akademije u Osijeku i Odjela za kulturologiju, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i pravna je sljedbenica obje institucije. Na Akademiji se izvode sveučilišni preddiplomski, diplomski i poslijediplomski umjetnički i znanstveni studiji te se podjednako razvijaju vrhunsko umjetničko stvaralaštvo i znanstveno-istraživački rad.

Akademija je locirana  u nekoliko zgrada u sklopu osječkog Sveučilišnog kampusa i u zgradi Rektorata u baroknoj Tvrđi.

Bivša Umjetnička akademija, na čijim je institucionalnim i kadrovskim temeljima nastala sadašnja Akademija za umjetnost i kulturu, osnovana je kao prva umjetničko-nastavna sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Osnovana je Odlukom Senata od 14. travnja 2004., a 18. listopada 2004. godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske izdaje joj dopusnicu za obavljanje djelatnosti. Umjetnička akademija 13. siječnja 2005. godine upisana je u sudski registar ustanova Trgovačkog suda u Osijeku. Ustrojem Umjetničke akademije u Osijeku ostvareni su uvjeti za razvoj umjetničke edukacije iz područja likovne, kazališne i glazbene umjetnosti.

Ideja vodilja ovakvoga interdisciplinarnog ustroja Akademije nadovezala se na tradiciju studija Glazbene kulture, koji se do tada već dvadeset godina izvodio na katedri za Glazbenu kulturu na Pedagoškom, odnosno, kasnije na Filozofskom fakultetu, uz povremene dislocirane studije klavira, violine i pjevanja zagrebačke Muzičke akademije, koji se programski realizirao isprva na Pedagoškom fakultetu, a potom na Filozofskom fakultetu. Uz navedene studije u Osijeku, prvi je puta ustrojen 2004. godine i studij Likovne kulture, čime je bio otvoren put razvoja različitih umjetničkih disciplina na Akademiji.

Na početku rada je Umjetnička akademija bila bez vlastitih prostora te se nastava u akademskoj 2004./2005. godini izvodila na više lokacija u gradu Osijeku. Uvažavajući specifičnost umjetničkih studija, Senat je donio odluku o dodjeli prostora Umjetničkoj akademiji u okviru sveučilišnoga kampusa, kako bi se studentima umjetničko/nastavničkih studija omogućila ista kvaliteta obrazovanja kao na ostalim znanstveno-nastavnim sastavnicama Sveučilišta. U listopadu 2005. Umjetnička akademija smještena je u dvije zgrade u prostoru vojarne „Drava“ u okviru sveučilišnog Kampusa.

Ustrojavanje tadašnje Umjetničke akademije u Osijeku bilo je od iznimnog značaja za istočnu Hrvatsku, Osječko-baranjsku županiju i grad Osijek upravo zbog činjenice da baštinimo bogato kulturno i umjetničko nasljeđe naše regije i našega Grada. Kroz različite umjetničke sadržaje, Akademija je realizirala studijske programe kojima su stvoreni temelji za integraciju specifičnosti lokalnog područja s globalnim razvojem u umjetnosti i umjetničko-nastavnoj praksi.

Odjel za kulturologiju je druga sastavnica od koje je nastala današnja Akademija za umjetnost i kulturu. Odjel je ustrojen 2010. godine kao sedamnaesta znanstveno-nastavna sastavnica i peti sveučilišni odjel Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Taj najmlađi odjel u okviru osječkog sveučilišta bio je jedinstven po svojem interdisciplinarnom modelu studija kulturologije – prvom sveučilišnom interdisciplinarnom preddiplomskom i diplomskom studiju na osječkom sveučilištu s tri programska smjera: kulturalni menadžment, medijska kultura i knjižničarstvo.

Uz interdisciplinarnost, takav otvoreni model studija nastojao je promovirati stjecanje teorijskih znanja u različitim analitičkim diskurzima (teorija medija, teorija informacijskih znanosti, teorija nacije, teorija obrazovanja, kulturalna antropologija, kulturalni studiji, dekonstrukcija, novi historizam, rodni studiji, ekologija, postkolonijalni studiji, supkulturne teorije i dr.), koja se neposredno isprepleću sa svakodnevnom praksom. Pokretanjem interdisciplinarnih znanstveno-istraživačkih projekata (nacionalnih i međunarodnih) u okviru osječkog sveučilišta, bivši Odjel za kulturologiju je zacrtao smjer kako bi se etablirao kao središnje mjesto za interdisciplinarna i multidisciplinarna istraživanja. Nastava se ostvarivala u suradnji s raznorodnim kulturnim institucijama i stručnjacima iz prakse te se premješta izvan učionica Odjela kako bi studenti u izravnom susretu s raznorodnim kulturnim djelatnostima stekli posebne kompetencije i vještine potrebne za aktivno sudjelovanje na tržištu rada. U metodologijskom smislu, nastava je počivala na promjeni nastavne paradigme od “istraživanja nakon učenja” prema “učenju preko istraživanja” kako bi se razvila svijest kod studenata o važnosti socijalne participacije u lokalnom okruženju grada Osijeka te istočne i cijele Hrvatske.

Sadašnja Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku preuzela je najbolju praksu obiju institucija kako bi u izrazito kompetitivnom svijetu umjetnosti i intelektualnih dobara nastavila svoje studente pripremati za njihove profesionalne i životne izazove. Akademija je danas visoko učilište koje ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni i umjetnički rad u više znanstvenih, obrazovnih i umjetničkih područja, preddiplomske, diplomske i poslijediplomske sveučilišne studije vizualne, glazbene, kazališne i primijenjene umjetnosti, medijske kulture i kulturalnog menadžmenta, te kreativnih terapija. Akademija je jedina umjetničko-nastavna i znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta (i cijele Republike Hrvatske) koja omogućuje vrhunsku naobrazbu kroz integraciju umjetničkih sadržaja sa snažnom, društveno-humanističkom znanstvenom komponentom. To je bilo moguće ostvariti samo implementacijom različitih studijskih programa koji se stalno unaprjeđuju i obogaćuju najnovijim znanstvenim spoznajama. Naš trajni cilj ostaje promicanje i prezentacija kulturalne, umjetničke i regionalne specifičnosti u odnosu na širi europski kontekst.

Kao značajan čimbenik razvitka Istočne Hrvatske, u kojoj živi oko milijun stanovnika, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera i Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku od iznimne su važnosti za daljnji razvoj, diferencijaciju i profesionalizaciju umjetničkog i kulturnog života ovog dijela Hrvatske zbog dva iznimno važna razloga: ponajprije zato što postoji jasna potreba za visokoobrazovanim djelatnicima iz specifičnih područja kulture, medija i kreativnih industrija, a potom i zato što se budućnost svakog društva i nacije temelji na formiranju što većeg broja društveno odgovornih, kritički raspoloženih i široko obrazovanih mladih ljudi koji će znati donijeti odgovore na pitanja koja još nisu niti postavljena.

Akademija se različitim umjetničkim projektima predstavlja od početka svoga djelovanja. Neki od njih su nacionalnog, a neki su međunarodnog karaktera. Projekti, kojima se Akademija predstavlja danas, sljedeći su:


- međunarodni susret kazališnih akademija Dionizijev festival, na kojem sudionici razmjenjuju
stečena znanja, vještine i iskustva iz područja kazališne umjetnosti;

- međunarodna revija lutkarstva, LUTKOKAZ, na kojoj se prezentacijama, radionicama i predstavama
sudionike upoznaje s novostima iz područja lutkarstva;

- završna izložba svih studenta preddiplomskog i diplomskog studija Likovne kulture, koju svake
godine organizira Odsjek za likovnu umjetnost;

- međunarodna studentska kiparska kolonija Jarčevac, na kojoj studenti, uz stručno vodstvo
profesora s Odsjeka za likovnu umjetnost, svoje skulpture izrađuju od drva;

- Odsjek za glazbenu umjetnost već tradicionalno, u vrijeme Božića, organizira glazbene
božićne svečanosti, GLAZ-B-OS festival;

- međunaroni festival vokalne glazbe InterVox festival je Odsjeka
za glazbenu umjetnost, koji se sastoji od nekoliko iznimnih glazbenih događanja;

- međunarodno natjecanje mladih pjevača Lav Mirski (u skolpu festivala vokalne glazbe,
InterVox), na kojem sudjeluju mlade pjevačice i pjevači iz zemalja regije i šire;

- zajednički projekt Muzeja Slavonije i Umjetničke akademije u Osijeku, Osječka muzejska glazbena
srijeda (OMG), čija je osnovna ideja da se koncertima klasične glazbe obogati kulturni život grada i ožive muzejski prostori;

- Umjetnička akademija u Osijeku sudjeluje i na Festivalu znanosti, Osječkom ljetu kulture i Osječkom
  ljetu mladih s bogatim programima, u kojima sudjeluju studenti sva tri Odsjeka Umjetničke akademije u Osijeku;

- svakog listopada se obilježavaju Dani Umjetničke akademije u Osijeku, a u obilježavanju istih sudjeluju profesori i
studenti sa sva tri Odsjeka;

- edukativno-prezentacijski projekt Susreti u knjižnici omogućuje dodatno upoznavanje s područjima rada Umjetničke akademije
u Osijeku, kroz sadržaje kao što su: glazbene slušaonice, projekcije  filmova, razgovori s povodom, tematska predavanja i slično;

- zajednički projekt Umjetničke akademije u Osijeku i Akademije umetnosti iz Novog Sada, Panonski put umjetnosti – osnaživanje
suradnje i umrežavanja institucija za visoko obrazovanje na području umjetnosti i ekologije, prepoznat i financiran od strane EU,
rezultirat će postavljanjem land art instalacija uz biciklističku stazu Panonski put mira.

- međunarodni, znanstveni i umjetnički simpozij o pedagogiji u umjetnosti.


Strateški program umjetničkih i znanstvenih istraživanja