Natječaj, 11.3.2020.

Posted on Posted in Natječaji

KLASA: 112-02/20-02/05
URBROJ: 2158-73-01-20-19
Osijek, 5. ožujka 2020.

 Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

raspisuje

NATJEČAJ

Za izbor i prijem

 

  1. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu umjetničkog savjetnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe (sviranje-gitara) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  2. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe (pjevanje) na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (50% radnog vremena)
  3. jednog (1) zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe (sviranje – tambura) na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (50% radnog vremena)

 

Za izbor

 

  1. jednog (1) nastavnika/nastavnice u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja kazališna umjetnost (scenske i medijske umjetnosti), umjetnička grana gluma (glumac – lutkar)
  2. jednog (1) nastavnika/nastavnice u naslovno nastavno zvanje umjetničkog suradnika iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovna umjetnost, umjetnička grana animirani film i novi mediji
  3. jednog (1) suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja filmska umjetnost (filmske, elektroničke i medijske umjetnosti pokretnih slika), umjetnička grana filmska režija

 

Svi pristupnici Natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine broj: 93/14, 127/17. i 98/19).

Pristupnici Natječaja pored uvjeta propisanih člancima 92., 97. i 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07.- Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14 – Odluka USRH, 60/15, – Odluka USRH i 131/17.), obvezni su ispunjavati uvjete propisane člancima 186., 196., i 198. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst i člancima 90., 91., 92., 99., 101. i 103. Statuta Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, te člancima 3., 4., 8., 9., 12., 26., 41. i 44. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – pročišćeni tekst, Statut Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, te Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljeni su na mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku http://www.uaos.unios.hr/ i http://www.unios.hr/.

Uz prijavu za natječaj pristupnici Natječaja pod točkom 1. obvezni su priložiti dokumentaciju prema obrascu br. 3. – Prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto. Pristupnici Natječaja pod točkom 2. i 3. obvezni su priložiti dokumentaciju prema obrascu 4. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta. Uz prijavu na natječaj pristupnici Natječaja pod točkom 4., 5. i 6. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7. Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje. Obrasci su objavljeni na mrežnoj stranici Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a mogu se podići i u Tajništvu Akademije.

Dokumentacija uz prijavu na Natječaj predaje se u dva (2) primjerka, osim radova (od kojih jedan originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u DOC. i PDF formatu.

Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike napredno znanje (C2).

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Ako netko od pristupnika iz točke 1., 2. i 3. Natječaja ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.

Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave na Natječaj pod točkom 1., 2. i 3. s dokumentacijom podnose se u roku od trideset (30) dana od dana objave Natječaja na adresu: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F, 31000 Osijek, s naznakom „Točka _. natječaja – umjetnički savjetnik/asistent“.

Prijave na Natječaj pod točkom 4., 5. i 6. s dokumentacijom podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave Natječaja na adresu: Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F, 31000 Osijek, s naznakom „Točka _. natječaja – naslovni umjetnički suradnik/asistent“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Svi pristupnici Natječaja obavještavaju se o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Akademija za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Prijavom na ovaj Natječaj kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Svi pristupnici Natječaja moraju u natječajnoj dokumentaciji dostaviti potpisani obrazac Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu natječaja koja je objavljena na mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Poveznica Akademije na kojoj je navedeni Obrazac je http://www.uaos.unios.hr/wp-content/uploads/2019/08/PRIVOLA.docx , a može se podići i u Tajništvu Akademije.

Natječaj AUKOS 11.3.2020.

Podijeli...