Natječaj za upis studenata u Doktorskoj školi Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2020./2021. g. na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kultura i umjetnost

Posted on Posted in Karijerno savjetovalište, Obavijesti, Studenti obavijesti

REPUBLIKA HRVATSKA
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
raspisuje
NATJEČAJ
za upis dvadeset (20) studenata u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Strossmayera u
Osijeku u akademskoj 2020./2021. godini na poslijediplomski
interdisciplinarni sveučilišni studij
KULTURA I UMJETNOST

I.
1. Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kultura i umjetnost traje tri (3)
godine, odnosno šest (6) semestara i njegovim završetkom stječe se 180 ECTS bodova i
akademski stupanj doktora znanosti (dr. sc.) ili doktora umjetnosti (dr. art.).
2. Na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kultura i umjetnost u
Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u skladu sa studijskim
programom i prema broju potencijalnih mentora upisuje se ukupno dvadeset (20)
studenata.
3. Navedeni poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij u točki 1. i 2. izvodi se u
Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
II.
Pravo prijave za upis I. godine studij imaju:
 kandidati koji imaju završen diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih
znanosti, humanističkih znanosti i iz područja umjetnosti s 300 ECTS bodova,
 kandidati koji su završili dodiplomski sveučilišni studij po studijskom sustavu
prije 2005. godine, također u području društvenih ili humanističkih znanosti,
odnosno području umjetnosti,
 kandidati sa završenim poslijediplomskim znanstvenim (magistarskim) studijem
u području društvenih ili humanističkih znanosti ili u području umjetnosti,
 kandidati koji imaju završen studij koji ne pripada području društvenih ili
humanističkih znanosti, odnosno području umjetnosti, također mogu upisati ovaj
studij uz obvezu polaganja razlikovnih ispita
 strani državljani upisuju studij pod jednakim uvjetima, a osobe koje su završile
studij u inozemstvu moraju proći proceduru akademskog priznavanja
visokoškolske kvalifikacije.
III.
Uz prijavu kandidati obvezno prilažu:
1. Popunjeni obrazac za prijavu. (Prijavni obrazac objavljen je na internet stranici
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Doktorska škola
http://www.unios.hr/doktorska
2. Životopis s opisom stručnog i znanstvenog rada, odnosno umjetničkog rada i/ili
dostignuća.
3. Rodni list ( neovjerena preslika; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; rodni
list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti potvrdu
o državljanstvu određene države.
4. Ovjerenu presliku diplome o završenom diplomskom sveučilišnom studiju ili
dodiplomskom sveučilišnom studiju odnosno diplomu o stečenom akademskom
stupnju magistra znanosti odnosno magistra umjetnosti.
5. Kandidati koji su u sustavu znanosti i visokog obrazovanju u suradničkom zvanju
asistenata obvezni su priložiti ugovor o radu.
6. Ovjerenu potvrdu ustanove ili izjavu kandidata u pisanom obliku o plaćanju
školarine
7. Obrazac NP.1. (za I. razinu odabira kandidata) objavljen na internet stranici
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku http://www.unios.hr/doktorska
8. Prijedlog studijskog savjetnika prema listi potencijalnih studijskih savjetnika
objavljenoj na internet stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
http://www.unios.hr/doktorska
Prijave za upis na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kultura i umjetnost
podnose se na adresu:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Doktorska škola – Prijava za poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Kultura i
umjetnost
Trg Sv. Trojstva 3
31000 OSIJEK
Rok za podnošenje prijave je 22. veljače_2021. godine.
IV.
Troškovi poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija
Ukupna školarina poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kultura i umjetnost
iznosi 80.000,00 kuna. Školarina se uplaćuje na račun Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku, IBAN: HR4325000091102012988, a plaćanje u ratama utvrdit će se u skladu s posebnom
Odlukom.
V.
Odabir kandidata:
Prva razina odabira kandidata obuhvaća ocjenu (bodovna vrijednost) Motivacijskog eseja i
ocjenu (bodovna vrijednost) prijedloga Okvirnog plana znanstvenog/umjetničkog istraživanja koji
podrazumijeva da kandidat Natječaja nije isključivo i konačno vezan predloženom temom iz
prijedloga okvirnog plana istraživanja, već ima za cilj da Povjerenstvo za provedbu Natječaja
ocjeni sposobnost kandidata u definiranja istraživačke teme i istraživačkih problema, cilja
istraživanja, očekivanog znanstvenog doprinosa, prijedloga metodologije istraživanja i upućenosti
u relevantnu domaću i stranu znanstvenu literaturu vezanu za temu predloženog istraživanja.
Druga razina odabira kandidata obuhvaća usmeni razgovor (intervju) kandidata pred
Povjerenstvom za provedbu Natječaja.
Konačni odabir kandidata za upis na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni (doktorski)
studij Kultura i umjetnost temelji se na ukupnom zbroju bodova ostvarenih u I. i II. razini odabira
kandidata, a maksimalan broj ostvarenih bodova II. razine odabira kandidata Natječaja ne može
biti veći od maksimalnog broja bodova I. razine odabira kandidata Natječaja.
Način bodovanja kandidata za upis na poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij
Kultura i umjetnost utvrdilo je Vijeće Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku te objavljen na internet stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
http://www.unios.hr/doktorska
Rezultati upisa objavit će se na internet stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku http://www.unios.hr/doktorska najkasnije do 1. ožujka 2021. godine.
VI.
Studijski program poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kultura i umjetnost
objavljen je na internet stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Doktorska škola.
http://www.unios.hr/doktorska
Sve obavijesti o poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Kultura i umjetnost
u Doktorskoj školi Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dostupne su na internet stranici
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku http://www.unios.hr/doktorska ili Uredu za
studente Doktorske škole na e-mail: sanic@unios.hr ili na telefon: 031/224-143.
VII.
Prijave koje nisu popunjene u skladu s propisanim obrascem za prijavu i uputama, te prijedlog
okvirnog plana istraživanja i koji nisu priloženi uz prijavu u skladu s navedenim uputama, neće se
razmatrati, kao i nepotpune i nepravovremene prijave.
Svi pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način
muški i ženski rod.

 

Uz dokumentaciju navedenu u Natječaju, pristupnici su obvezni priložiti sljedeće obrasce:

Prijavni-obrazac-2021

Obrazac-NP.1.I.-razina

 

Doktorska-škola-NATJEČAJ-Kultura-i-umjetnost-2021_

Studijski program 

Studijski savjetnici

 

Više informacija o Doktorskoj školi i studijskom programu >>>

 

 

 

Podijeli...