Informacije za izradu i oblikovanje završnoga rada / Information on how to write and prepare the final specialist thesis

Posted on Posted in Kreativne_terapije_obavijesti

1.  Izvadak iz Elaborata Studijskog programa Poslijediplomski specijalisticki studij Kreativne terapije o ZAVRŠNOM RADU

2. Hodogram prijave, izrade, ocjene i obrane zavrsnog specijalistickog rada

2. Step by step Guide of applying, writing, grading and defence of final specialist thesis

3. Popis mentora

Odluka Vijeca Imenovanje mentora Kreativne terapije

3. List of mentors

4.1 Privola Specijalisticki zavrsni rad

4.1 Consent Final paper

4.2 Prijedlog Mentor

4.2 Proposal Mentor

4.3 Prijava teme

4.3 Thesis proposal

4.4 Eticka dopusnica ustanove

4.4 Ethical permit of the institution

4.5 Informirani pristanak subjekta

4.5 Informed consent of the subject

4.6 Suglasnost za sudjelovanje u istraživanju

4.6 Consent for the participation in research

4.7 Izjava suglasnost i tajnost

 

4.9 Ocjena teme

4.11 Ocjena obrana

4.12 Protokol i zapisnik

 

6 Hodogram-Pravni okvir

6 Legal framework

Upute za izradu zavrsnoga rada Kreativne terapije

 

 

 

Podijeli...